เลขาธิการ คปภ. เผยช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ 2561 ประกันภัยจ่ายแล้วค่าสินไหมทดแทน“เจ็บ-ตาย-ทรัพย์สิน”กว่า 200 ล้าน!

 

 
• Platform รายงานข้อมูลอุบัติภัยสุดเจ๋ง ! ช่วย บ.ประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างทันท่วงที

คปภ. เผยช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ 2561


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีการใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ทั้งนี้จากการรายงานของสำนักงาน คปภ. ภาค 1-9 ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ที่รายงานข้อมูลอุบัติเหตุรายใหญ่ ช่วง 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 เกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้น 4,423 ครั้ง โดยมีผู้เสียชีวิต 421 ราย บาดเจ็บ 4,745 ราย และมีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามประกันภัยรถภาคบังคับเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าปลงศพไปแล้ว 2,361 ราย คิดเป็นจำนวนเงิน 156,769,500 บาท และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินไปแล้วจำนวน 968 รายการ คิดเป็นจำนวนเงิน 52,107,410 บาท รวมเป็นค่าสินไหมทดแทนจำนวนทั้งสิ้น 208,876,910 บาท ทั้งนี้จากจำนวนการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวสามารถแบ่งเป็นอุบัติเหตุรายใหญ่ 10 ครั้ง แยกเป็นอุบัติเหตุจากรถจำนวน 9 ครั้ง และอัคคีภัย 1 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 9 ราย บาดเจ็บ 180 ราย ซึ่งได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วทั้งสิ้น 25,399,500 บาท

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานอุบัติเหตุตามที่ สำนักงาน คปภ. ทั้ง 9 ภาค ทั่วประเทศรายงานเข้ามา จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ พื้นที่ของ สำนักงาน คปภ. ภาค 6 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 827 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 59 ราย บาดเจ็บ 1,129 ราย ซึ่งมีการเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนไปแล้ว โดยแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพจำนวน 991 ราย มูลค่า 35,725,000 บาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เป็นทรัพย์สินไปแล้ว 190 ราย มูลค่า 7,110,100 บาท ตามมาด้วยพื้นที่ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 763 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 56 ราย บาดเจ็บ 771 ราย ซึ่งมีการเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนไปแล้ว แบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพ จำนวน 436 ราย มูลค่า 24,488,000 บาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เป็นทรัพย์สินไปแล้ว 94 ราย มูลค่า 24,766,320 บาท และพื้นที่ สำนักงาน คปภ. ภาค 9 ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสตูล มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 546 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 27 ราย บาดเจ็บ 571 ราย ซึ่งมีการเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนไปแล้ว แบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพจำนวน 307 ราย มูลค่า 18,075,000 บาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เป็นทรัพย์สินไปแล้ว 316 ราย มูลค่า 6,444,690 บาท

สำหรับสถิติการให้บริการสายด่วน คปภ. 1186 ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วง 7 วันอันตรายมีประชาชนโทรศัพท์มาขอรับคำแนะนำรวมถึงปรึกษาหารือด้านการประกันภัยทั้งสิ้น 584 สาย โดยประเด็นข้อหารือที่มีประชาชนสอบถามเข้ามามากที่สุด 5 อันดับประกอบด้วย เงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ จำนวน 105 สาย ตรวจสอบข้อมูลการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ 91 สาย เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยสำหรับรายย่อย ทั้งประกันภัย 100 ประกันภัย 200 และประกันภัย 222 จำนวน 65 สาย เงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจ จำนวน 58 สาย และต้องการร้องเรียน จำนวน 54 สาย

“จากการที่สำนักงาน คปภ. ได้นำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ในรูปแบบของ Platform ปีนี้เป็นครั้งแรก โดยนับได้ว่าประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือทั้งในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต และสำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อกำกับให้บริษัทประกันภัยรายงานกรณีเกิดอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ รวมถึงติดตามเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ประชาชนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้เสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัย ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในลำดับต่อไป สำนักงาน คปภ. ก็จะมีการตั้งทีมเพื่อติดตามเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2561 ในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว และที่สำคัญที่สุดขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้ด้วย ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าในจำนวนผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ มีหลายรายที่ไม่ได้มีการทำประกันภัยไว้ ดังนั้นจึงอยากให้ประชาชนให้ความสำคัญต่อการทำประกันภัยเพื่อที่ระบบประกันภัยจะเข้าไปบริหารความเสี่ยงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างครบวงจร” เลขาธิการกล่าวในตอนท้าย
Advertisement


12/01/2018 161 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,088,219
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
882,924
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
593,083
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
514,916
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
407,588
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
402,751
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
394,461
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
390,321
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
367,153
สกุลเงินที่ถูกที่สุดและแพงที่สุด...
236,175
ดูเพิ่มเติม


TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
บทความที่คล้ายกัน
ครม.รับทราบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2561 เป็นต้นไป...
212 0
กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560...
122 0
เปิดรับเหรียญที่ระลึกงานพระราชพิธีฯ 29 ม.ค.นี้วันแรก...
187 0
ค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2561
485 0
เลขาธิการ คปภ. เผยช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ 2561 ประกันภัยจ่ายแล้วค่าสิน...
162 0
กรมการขนส่งทางบกมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ร่วมกับภาคเอกชนกว่า 2,300 แ...
259 0
นายกรัฐมนตรีอวยพรปีใหม่ ขอให้ปีหน้าเป็นปีแห่งความสำเร็จ ขอให้ทุกคนมีคว...
172 0
กรมควบคุมโรคยืนยันบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพ เป็นการเสพติดนิโคตินเช...
212 0
ขยายเวลาชม พระเมรุมาศ ถึง 31 ธ.ค. 2560...
394 0
มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 ช๊อปช่วยชาติ 2560...
655 0
ปีใหม่ 2561 หยุดยาว 4 วัน วันที่ 30 ธ.ค. 2560 – วันที่ 2 ม.ค. 2561...
873 0
พร้อมเปิดนิทรรศการพระเมรุมาศฯ ให้ประชาชนเข้าชม ตั้งแต่ 2 – 30 พฤศจิกาย...
540 0

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา