กระทรวงการคลังชี้แจงข้อวิจารณ์ กรณีเงินคงคลังลดลงและขาดดุลเป็นจำนวนมาก ยืนยันมีการดูแลและบริหารเงินคงคลังอย่างใกล้ชิด

 
กระทรวงการคลังชี้แจงข้อวิจารณ์ กรณีเงินคงคลังลดลงและขาดดุลเป็นจำนวนมาก ยืนยันมีการดูแลและบริหารเงินคงคลังอย่างใกล้ชิด เพื่อทำให้เงินคงคลังมีจำนวนที่เหมาะสม เพียงพอต่อการสนับสนุนให้การดำเนินภารกิจของรัฐบาลเป็นไปด้วยความราบรื่น

กระทรวงการคลังชี้แจงข้อวิจารณ์ กรณีเงินคงคลังลดลงและขาดดุลเป็นจำนวนมาก

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ชี้แจงข้อวิจารณ์กรณีเงินคงคลังลดลงและขาดดุลเป็นจำนวนมาก ตามที่นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต และเพจอาณาจักรไบกอน Returns เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเงินคงคลัง ปี 2557 จำนวน 495,746 ล้านบาท ในปี 2560 คงเหลือ 74,907 ล้านบาท และข้อมูลการขาดดุลเงินคงคลังปี 2561 ที่สูงถึง 6 แสนล้านบาท โดยเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงต่อประชาชนว่าเหตุใดเงินคงคลังลดลงและมีการขาดดุลเป็นจำนวนเงินดังกล่าว นั้น กระทรวงการคลังขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและรับมือกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก การดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลดังกล่าวเป็นการขาดดุลสำหรับรายจ่ายเพื่อการลงทุน ซึ่งการลงทุนภาครัฐช่วยส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในภาพรวม ช่วยกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนเพิ่มจากภาคเอกชนและจากต่างประเทศ (crowding-in effect) ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจและการจ้างงานในระยะสั้น ยังช่วยยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยในระยะยาว และที่สำคัญ รัฐบาลยึดถือหลักวินัยการเงินการคลังเป็นกรอบในการดำเนินนโยบายการคลังและการบริหารเงินคงคลังเสมอมา โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนอย่างรอบคอบในการบริหารจัดการเงินคงคลังให้อยู่ในระดับเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด

ทั้งนี้ เงินคงคลังคือเงินสดที่รัฐบาลมีสำรองไว้สำหรับใช้จ่าย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อเป็นสภาพคล่องของรัฐบาล มิได้สะท้อนฐานะการคลังของรัฐบาล โดยการบริหารเงินคงคลังยึดถือหลักการคือ ให้มีเงินคงคลังเพียงพอต่อความต้องการใช้เงินในแต่ละช่วง โดยไม่จำเป็นต้องมีสะสมไว้มากจนเกินจำเป็น เนื่องจากอาจทำให้เสียโอกาสในการนำเงินไปใช้พัฒนาประเทศในด้านอื่นและต้องคำนึงถึงต้นทุนและภาระดอกเบี้ยในการมีเงินคงคลังมากเกินความจำเป็น

การดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง (ในปี 2557 2558 2559 และ 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.0 3.0 3.3 และ 3.9 ตามลำดับ) และในปี 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ใกล้เคียงร้อยละ 4.2 ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี

โดยในปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท และได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอีก 1.5 แสนล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลจะกู้เงินเพิ่มเพียง 1.0 แสนล้านบาท จะทำให้ในปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลรวม 5.5 แสนล้านบาท โดยคาดการณ์เงินคงคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561 อยู่ที่ 4.2 แสนล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่เพียงพอ เหมาะสม และใกล้เคียงกับจำนวนเงินคงคลังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ในขณะที่ระดับหนี้สาธารณะของประเทศที่ผ่านมาอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ณ เดือนมกราคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 41.44 (ซึ่งต่ำกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดให้สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60) สะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ

ทั้งนี้ ในอนาคต เมื่อเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ รัฐบาลก็อาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้นโยบายงบประมาณขาดดุล อีกทั้ง รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังมุ่งมั่นรักษาความยั่งยืนทางการคลัง โดยมีแผนจะจัดทำงบประมาณสมดุล และแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อเป็นการรักษากรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ และสามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกอย่างยั่งยืน

จึงขอให้มั่นใจว่า กระทรวงการคลังได้มีการดูแลและบริหารเงินคงคลังอย่างใกล้ชิด ผ่านเครื่องมือทางการคลัง ทั้งรายได้ รายจ่าย และเงินกู้ เพื่อทำให้เงินคงคลังมีจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการสนับสนุนให้การดำเนินภารกิจของรัฐบาลเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย

---------------------------
Advertisement

24/03/2018 247 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,098,852
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
889,659
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
633,742
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
519,900
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
430,653
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
421,565
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
416,157
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
395,892
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
391,922
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
249,496
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจับมือ ธกส.ปล่อยแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ดันยอดผล...
157
มติคณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2561 มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตใ...
68
โอนเงินทั้งหมดที่ตนมีสิทธิได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมายัง กบข....
192
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั...
199
นายกฯ แนะนายจ้าง-แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ขออนุญาตทำงานอย่างถ...
154
กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ แจ็ค หม่า ลงนาม MOU ดันเอสเอ็มอีไทยลงตลาดอีคอ...
53
ออมสิน ส่งเสริมการออมกลุ่มฐานราก ออก “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแ...
238
นายกฯ ห่วงใยการเดินทางของประชาชน กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวก เน...
260
กรมทางหลวงเผย 8 สายทางที่ผู้ขับขี่มีโอกาสหลับในมากที่สุด เสี่ยงต่อการเ...
120
รัฐบาลเชิญชวนคนไทย ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยด้วยการแต่งชุดไทยบริจาค...
43
นายกรัฐมนตรีระบุการต่ออายุเกษียณราชการเป็น 63 ปี เป็นเพียงข้อเสนอคณะกร...
243
นายกฯ ปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองรอง 55 จว. มอบหน่วยงานหลั...
242

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา