มติคณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2561 มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกร

 
11730_c46a61285ff34f50dbd73ea8c64436cb_M

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ กษ. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

2. อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 90,000 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 1,800 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3. อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 3,600 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ไม่เกิน 72 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

สาระสำคัญของเรื่อง
กษ. รายงานว่า
1. สถานการณ์ภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ำในบางช่วง และเกษตรกรขาดอำนาจในการต่อรองราคาซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสะสมมาเป็นเวลานาน อีกทั้ง สถานการณ์ด้านธรรมชาติก่อให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาด้านความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ประกอบกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง และเน้นให้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยก้าวพ้นความยากจน ชุมชนอยู่ดีมีสุขด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร
2. เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กษ. จึงร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดทำมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรผ่าน 2 โครงการย่อย ได้แก่ (1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร และ (2) โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกรโดยมีรายละเอียดโครงการ สรุปได้ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น2) เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม และ 3) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไร้เงินสดของภาครัฐ
ระยะเวลาดำเนินการ
- ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
- ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

2. โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรขยายธุรกิจในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัด 2) เพื่อให้เกษตรกรและสมาชิก
ของสถาบันเกษตรกรใช้ปุ๋ยสั่งตัดที่มีคุณภาพตรงกับสภาพของดิน และราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสมาชิก และ 3) เพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกร
ในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ

- ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

- ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
Advertisement

24/04/2018 143 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,103,213
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
892,319
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
648,657
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
522,749
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
443,178
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
430,614
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
421,276
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
400,725
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
397,755
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
253,442
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
สรุปประเด็นนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่ง...
192
ครม. ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เดินหน้าเตรียมจัดตั้งส...
146
รมว.สธ. ปิยะสกล เน้น “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคน ทุกหนทุกแห่ง...
19
กรุงไทยจัดโปรโมชั่น รับเครดิตเงินคืน เมื่อชำระผ่าน QR Code ครบ 500 บาท...
93
โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13 ดอกเบี้ย ...
35
นายกฯ ห่วงใยสวัสดิการประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมรับฟังข้อเรียกร้องดูแลสิทธิป...
171
กรมทางหลวงดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 บ้านหนองเอี่ยน - สตึง...
211
รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนเมษายน 2561...
138
สรุปประเด็นนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่ง...
111
สธ.สั่งทุก รพ.ลูกจ้างทุกคนต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าแรงงานขั้นต่ำ...
43
สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการคลัง ร่วมมือกวาดล้างนายทุนเงินกู้นอก...
162
รัฐบาลเตรียมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา...
160

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา