มติคณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2561 มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกร

 
11730_c46a61285ff34f50dbd73ea8c64436cb_M

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ กษ. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

2. อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 90,000 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 1,800 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3. อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 3,600 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ไม่เกิน 72 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

สาระสำคัญของเรื่อง
กษ. รายงานว่า
1. สถานการณ์ภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ำในบางช่วง และเกษตรกรขาดอำนาจในการต่อรองราคาซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสะสมมาเป็นเวลานาน อีกทั้ง สถานการณ์ด้านธรรมชาติก่อให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาด้านความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ประกอบกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง และเน้นให้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยก้าวพ้นความยากจน ชุมชนอยู่ดีมีสุขด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร
2. เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กษ. จึงร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดทำมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรผ่าน 2 โครงการย่อย ได้แก่ (1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร และ (2) โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกรโดยมีรายละเอียดโครงการ สรุปได้ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น2) เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม และ 3) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไร้เงินสดของภาครัฐ
ระยะเวลาดำเนินการ
- ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
- ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

2. โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรขยายธุรกิจในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัด 2) เพื่อให้เกษตรกรและสมาชิก
ของสถาบันเกษตรกรใช้ปุ๋ยสั่งตัดที่มีคุณภาพตรงกับสภาพของดิน และราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสมาชิก และ 3) เพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกร
ในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ

- ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

- ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
Advertisement

24/04/2018 231 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,112,692
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
903,670
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
675,719
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
531,420
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
494,436
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
450,753
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
435,555
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
420,201
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
402,446
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
264,810
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ 20-26 ส.ค. 2561...
117
สัญญาณที่กำลังบอกว่า “เบรค” รถของคุณกำลังมีปัญหา...
27
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้ส...
44
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคล...
138
รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมพร้อมสนับสนุนโครงการพัฒนาครูรูปแบบ...
95
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล "เรียนอาชีวะ มีงานทำ!"...

19
มท.2 เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี ซื่อส...

43
กสร.อนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ แก้หนี้นอกระบบ...

134
มติคณะรัฐมนตรี 31 ส.ค. 2561 มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษ...

189
ออมสิน เชิญชวนช่วยเพื่อนบ้านชาวลาวที่ประสบภัยเขื่อนทรุด-น้ำไหลบ่าท่วม ...

196
“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่นครพนม มุ่งพัฒนาระบบ ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน พร้อมสร้...

74
ออมสิน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อช่วยเหลือครู...

250
สรุป พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การป...

170
รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10 - วันอาสาฬหบูชาและเข้า...

93
นายกฯ แสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและครอบครัว 3 เหตุการณ์ สั่งกองทัพดูแ...

239
ร้านค้ารายย่อยแห่สมัครเข้าร่วมโครงการใช้มือถือรับชำระเงินจากผู้ถือบัตร...

233
คลังออกกฎยกเว้นภาษีฝากครรภ์-คลอดบุตร จูงใจคนไทยมีลูกมากขึ้น...

202

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา