รัฐบาลเตรียมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2561

 
วันนี้ (17 พฤษภาคม 2561) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รัฐบาลเตรียมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

ที่ประชุมรับทราบมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ


ส่วนกลาง จะจัดขึ้น ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ สถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาของพระสงฆ์ไทย ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟังธรรม และการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมวาดภาพพุทธศิลป์ของสามเณร เด็ก และเยาวชน ชมขบวนธรรมยาตราวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ฟังเทศน์แหล่ทำนอง 4 ภาค บรรยายธรรมภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ร่วมถวายโคมประทีปองค์พระประธานพุทธมณฑล กิจกรรมทำความดีจิตอาสา Big Cleaning day ถวายเป็นพุทธบูชา การปลูกไม้ทางพุทธประวัติ กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล กิจกรรม ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย


ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ เป็นการขอความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวัดไทยในต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมทั้งหลายดังกล่าวเช่นส่วนกลางตามความเหมาะสม


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณศูนย์การประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2561 ณ มณฑลพิธีลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมหาเถรสมาคมมีมติให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2561 ฝ่ายบรรพชิต ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยจะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว เพื่อให้พระพุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา อีกทั้ง มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีทำบุญตักบาตร ทอดผ้าป่า พิธีเวียนเทียน กิจกรรมธรรมะบันเทิงอีกด้วย


พร้อมกันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบการขอความร่วมมือคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดงานกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ทั้งในส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง
ณ พุทธมณฑล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น*******************************
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
Advertisement

17/05/2018 264 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,113,074
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
904,094
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
676,854
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
531,649
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
496,076
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
451,389
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
436,088
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
420,843
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
402,612
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
265,398
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
ผู้สูงวัยรายได้น้อยเฮ! รับเงินเพิ่มเติมเพื่อการยังชีพอย่างเหมาะสม...
203
ข่าวดี! เพิ่มสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา 30 บา...
204
บริษัท ขนส่ง จำกัด ชวนคุณแม่ร่วมส่งนมแม่แช่แข็งฟรี ผ่านโครงการ “บขส. ส...
169
บัญชีกลางแจงเกณฑ์การเบิกจ่ายยารักษามะเร็ง...
137
ไอแบงก์ เอาใจคนอยากมีบ้าน ซื้อบ้านใหม่ได้รีบัตรฯ...
100
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
ผู้สูงวัยรายได้น้อยเฮ! รับเงินเพิ่มเติมเพื่อการยังชีพอย่างเหมาะสม...

203
ข่าวดี! เพิ่มสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา 30 บา...

204
บริษัท ขนส่ง จำกัด ชวนคุณแม่ร่วมส่งนมแม่แช่แข็งฟรี ผ่านโครงการ “บขส. ส...

169
ไอแบงก์ เอาใจคนอยากมีบ้าน ซื้อบ้านใหม่ได้รีบัตรฯ...

100
หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล "เรียนอาชีวะ มีงานทำ!"...

35
มท.2 เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี ซื่อส...

47
กสร.อนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ แก้หนี้นอกระบบ...

148
มติคณะรัฐมนตรี 31 ส.ค. 2561 มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษ...

199
ออมสิน เชิญชวนช่วยเพื่อนบ้านชาวลาวที่ประสบภัยเขื่อนทรุด-น้ำไหลบ่าท่วม ...

203
“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่นครพนม มุ่งพัฒนาระบบ ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน พร้อมสร้...

79
ออมสิน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อช่วยเหลือครู...

257
สรุป พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การป...

176

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา