รมว.สธ. ปิยะสกล เน้น “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคน ทุกหนทุกแห่ง”

 
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 71 ณ สหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคนทุกหนทุกแห่ง

ในหัวข้อ “มุ่งมั่นสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อทุกคนมีสุขภาพดี” (Health for All : Committo Universal Health Coverage) เมื่อ 40 ปีที่แล้ว ปฏิญญาอัลมา อตา (Declaration of Alma Ata) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อประชาชนมี “สุขภาพดีถ้วนหน้า” ภายในปี พ.ศ.2543” ประเทศไทยได้ดำเนินการตามปฏิญญานี้ โดยสร้างและพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ตามสภาวะสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องตลอด 4ทศวรรษความสำเร็จในการสร้างหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยพิสูจน์ให้นานาชาติเห็นว่า ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวประชากรในระดับปานกลางสามารถสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนได้สำเร็จตั้งแต่พ.ศ. 2545 โดยประสบความสำเร็จทั้ง 3 มิติของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ 1.ขจัดความยากจนทางการแพทย์ตามเป้าหมายที่ 1 2.การพัฒนาการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตามเป้าหมายที่ 3 และ 3.การขยายเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ตามเป้าหมายที่ 8, 9 และ 10

ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยนี้ได้มีการอนุมัติแผนงานและโครงการขององค์การอนามัยโลก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพถ้วนหน้าของประชากรโลกอีกกว่า 1 พันล้าน ประเทศไทยจึงมีแผนที่จะสนับสนุนงบประมาณแก่องค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.2 ล้านบาท)

การประชุมว่าด้วยเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2561ณ เมืองเบลลาจีโอ สาธารณรัฐอิตาลี ได้แนะนำมาตรการ 4 ด้านที่จำเป็นในการขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพถ้วนหน้าของทั่วโลก คือ 1.มีพันธสัญญาทางการเมืองอย่างยั่งยืน เช่น กำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากลรวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการตามพันธสัญญาให้มีความยั่งยืนเช่นการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2562 และการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในปี 2563 2.ส่งเสริมภาคประชาชนขับเคลื่อนงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกระดับ 3.สร้างระบบสุขภาพที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ตามสาธารณสุขมูลฐานโดยมีหัวใจสำคัญคือกำลังคนด้านสุขภาพที่ควรได้รับการกระตุ้นและเสริมสร้างความเข็มแข็งและ 4.สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและเน้นย้ำว่า เป้าหมายของสุขภาพดีถ้วนหน้าคือ ความเสมอภาคทางสุขภาพและการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกมิติ พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาและความท้าทายทางสุขภาพ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคนทุกหนทุกแห่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมพิธีลงนามเพื่อขยายเวลาบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) กับองค์การอนามัยโลก ตามโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ ค.ศ. 2018 – 2020 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและขยายการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขมูลฐานอันเป็นการสนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอื่นๆที่มีรายได้ระดับปานกลางและต่ำด้วยนอกจากนี้ ยังได้พบปะหารือกับผู้นำด้านสาธารณสุขและผู้แทนจากประเทศต่างๆ ดังนี้ 1.นายโรแบร์โต มอราลส์ โอเจดา (H.E. Dr. Roberto Morales Ojeda) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐคิวบา โดยไทยยืนยันความพร้อมในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์ ตามที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันไว้แล้ว 2.นางสิซิลี คาริยูกิ (H.E. Mrs. Sicily Kariuki) เลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้านสุขภาพสาธารณรัฐเคนยา (Cabinet Secretary of Health) โดยเคนยามีความประสงค์จะขอศึกษาและเรียนรู้ประสบการณ์และขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านหลักประกันสุขภาพจากประเทศไทยซึ่งไทยยินดีให้การสนับสนุน

3.นางมิชิโย ทาคากิ (H.E. Ms. Michiyo Takagi) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น โดยฝ่ายไทยได้ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับญี่ปุ่นในการจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC Forum) โดยจัดคู่ขนานกับการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC) ณ กรุงเทพฯ ในเดือนมกราคม 2563 ในโอกาสนี้ ไทยได้ขอให้ญี่ปุ่นสนับสนุนไทยในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่ดี (ASEAN Center for Active Ageing and Innovation : ACAI) ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จในปี 2562

4.นายแพทย์เซยิดฮัสซัน ฮาเซมิ (H.E. Dr. Seyed HassanHashemi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและแพทยศาสตรศึกษาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน แลกเปลี่ยนความเห็นการยกร่างแผนปฏิบัติการภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุขระหว่างสองประเทศ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้าทั้งนี้จะมีการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดังกล่าวในระหว่างการประชุม PMAC ในเดือนมกราคม 2562โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านจะเข้าร่วมประชุมตามคำเชิญของไทยด้วย นอกจากนี้ นายแพทย์เซยิดฮัสซัน ฮาเซมิ ได้ขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้มีมาตรการแลกเปลี่ยนสารวัตรอาหารและยา ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนยาได้

5.นางฉุย หลี่ (H.E. Mrs. Cui Li) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการทบทวนบันทึกความเข้าใจว่าความร่วมมือด้านสาธารณสุข การแพทย์ และเภสัชกรรม ซึ่งจัดทำไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมอบหมายให้กองการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการภายใน 3 เดือนเพื่อลงนามในการประชุม ASEAN+3 ซึ่งจีนจะเป็นเจ้าภาพจัด ณ มณฑลกวางสี ในปลายเดือนกันยายนนี้และไทยได้ขอให้จีนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation(ACAI) ในประเทศไทยด้วย

6.นายกัน คิม หย่ง (H.E. Mr. Gan Kim Yong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องเบาหวาน สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายนนี้ โดยขอให้ไทยช่วยแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลที่จะมีผลบังคับใช้ในอีกสองปีข้างหน้า และไทยได้ขอให้สิงคโปร์ช่วยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ ACAI ด้วยเช่นกัน

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคนทุกหนทุกแห่งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคนทุกหนทุกแห่งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคนทุกหนทุกแห่ง

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดการพบ ดร.พูนาม เคตราปาล ซิงห์(Dr. Poonam Khethrapal Singh)ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก องค์การอนามัยโลกเพื่อพบปะและสอบถามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม flagship programmeของผู้อำนวยการภูมิภาคฯ เช่นการควบคุมโรคหัดและเชื้อดื้อยา และการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภูมิภาคเป็นต้น******************************************** 24 พฤษภาคม 2561
Advertisement

25/05/2018 138 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,113,074
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
904,094
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
676,854
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
531,649
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
496,076
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
451,389
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
436,088
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
420,843
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
402,612
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
265,398
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
ผู้สูงวัยรายได้น้อยเฮ! รับเงินเพิ่มเติมเพื่อการยังชีพอย่างเหมาะสม...
203
ข่าวดี! เพิ่มสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา 30 บา...
204
บริษัท ขนส่ง จำกัด ชวนคุณแม่ร่วมส่งนมแม่แช่แข็งฟรี ผ่านโครงการ “บขส. ส...
169
บัญชีกลางแจงเกณฑ์การเบิกจ่ายยารักษามะเร็ง...
137
ไอแบงก์ เอาใจคนอยากมีบ้าน ซื้อบ้านใหม่ได้รีบัตรฯ...
100
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
ผู้สูงวัยรายได้น้อยเฮ! รับเงินเพิ่มเติมเพื่อการยังชีพอย่างเหมาะสม...

203
ข่าวดี! เพิ่มสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา 30 บา...

204
บริษัท ขนส่ง จำกัด ชวนคุณแม่ร่วมส่งนมแม่แช่แข็งฟรี ผ่านโครงการ “บขส. ส...

169
ไอแบงก์ เอาใจคนอยากมีบ้าน ซื้อบ้านใหม่ได้รีบัตรฯ...

100
หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล "เรียนอาชีวะ มีงานทำ!"...

35
มท.2 เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี ซื่อส...

47
กสร.อนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ แก้หนี้นอกระบบ...

148
มติคณะรัฐมนตรี 31 ส.ค. 2561 มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษ...

199
ออมสิน เชิญชวนช่วยเพื่อนบ้านชาวลาวที่ประสบภัยเขื่อนทรุด-น้ำไหลบ่าท่วม ...

203
“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่นครพนม มุ่งพัฒนาระบบ ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน พร้อมสร้...

79
ออมสิน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อช่วยเหลือครู...

257
สรุป พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การป...

176

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา