มติคณะรัฐมนตรี 31 ส.ค. 2561 มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย

 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อยและเห็นชอบวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับวงเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ของเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2561 จำนวน 2,724.85 ล้านบาท เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย

สาระสำคัญ
กระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.

1.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาและลดภาระหนี้สินของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และส่งเสริม
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ฟื้นฟูการประกอบอาชีพ

1.2 กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. จำนวน 3.81 ล้านราย

1.3 ระยะเวลาโครงการ : วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

1.4 วิธีดำเนินโครงการ : เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลาชำระหนี้ต้นเงินกู้
เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตามความสมัครใจ โดยต้องแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดให้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในกรณีที่มีหนี้เงินกู้เป็นภาระหนักให้ดำเนินการตามโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. เป็นราย ๆ ไป นอกจากนี้ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ สินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิต หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจัดหาปัจจัยการผลิตได้ รวมทั้ง ธ.ก.ส. จะส่งเสริมการออมเงินที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

1.5 งบประมาณ : ธ.ก.ส. รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

2. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

2.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นและเพื่อลดต้นทุน
ในการประกอบอาชีพของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.

2.2 กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะต้นเงินกู้ที่
ไม่เกิน 300,000 บาท

2.3 ระยะเวลาโครงการ : วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

2.4 วิธีดำเนินโครงการ : เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน
300,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ให้กับ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ทั้งนี้ ในส่วนต้นเงินกู้ที่เกินกว่า 300,000 บาท คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ

มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย
Advertisement

01/08/2018 189 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,112,693
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
903,670
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
675,719
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
531,421
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
494,437
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
450,755
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
435,555
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
420,201
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
402,446
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
264,810
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ 20-26 ส.ค. 2561...
117
สัญญาณที่กำลังบอกว่า “เบรค” รถของคุณกำลังมีปัญหา...
27
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้ส...
44
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคล...
138
รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมพร้อมสนับสนุนโครงการพัฒนาครูรูปแบบ...
95
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล "เรียนอาชีวะ มีงานทำ!"...

19
มท.2 เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี ซื่อส...

43
กสร.อนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ แก้หนี้นอกระบบ...

134
มติคณะรัฐมนตรี 31 ส.ค. 2561 มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษ...

190
ออมสิน เชิญชวนช่วยเพื่อนบ้านชาวลาวที่ประสบภัยเขื่อนทรุด-น้ำไหลบ่าท่วม ...

196
“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่นครพนม มุ่งพัฒนาระบบ ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน พร้อมสร้...

75
ออมสิน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อช่วยเหลือครู...

250
สรุป พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การป...

170
รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10 - วันอาสาฬหบูชาและเข้า...

94
นายกฯ แสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและครอบครัว 3 เหตุการณ์ สั่งกองทัพดูแ...

239
ร้านค้ารายย่อยแห่สมัครเข้าร่วมโครงการใช้มือถือรับชำระเงินจากผู้ถือบัตร...

233
คลังออกกฎยกเว้นภาษีฝากครรภ์-คลอดบุตร จูงใจคนไทยมีลูกมากขึ้น...

202

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา