มหาดไทย ติวเข้มข้าราชการรุ่นใหม่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี เน้นย้ำต้องรู้งานรู้หน้าที่ มีจิตบริการ มุ่งมั่นประโยชน์ประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ

 
มหาดไทย ติวเข้มข้าราชการรุ่นใหม่


วันนี้ (27 ส.ค. 61) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 55 และหลักสูตร “การศึกษาอบรมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และการงบประมาณ” ซึ่งจัดโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย โดยหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ หน่วยงานอื่นๆ อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ใช้ระยะเวลาการอบรม จำนวน 10 วัน ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และหลักสูตรการศึกษาอบรมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และการงบประมาณ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 26 คน ใช้ระยะเวลาการอบรม จำนวน 5 วัน ในระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การเป็นข้าราชการที่ดี” โดยกล่าวว่า “การเป็นคนมหาดไทย” นั้น เราจะต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนที่อยู่ในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีจิตบริการ และด้วยบทบาทหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อยู่ดีมีสุข ขอให้ทุกคนจงภูมิใจ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการเป็น “ข้าราชการ” ที่มีหน้าที่ต่อแผ่นดิน และตั้งใจเป็นข้าราชการที่ดี มีอุดมการณ์ในการทำงาน โดยยึดหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบในการปฏิบัติงาน และยึดมั่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งข้าราชการ ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนงานในระดับนโยบายถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ โดยเน้นย้ำถึงหลักการทำงานและการดำรงชีวิต เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปปฏิบัติ คือ

1.การครองตน โดยรู้จักวางแผนชีวิต และน้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการดำรงตนและการดำเนินชีวิต รู้จักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การทำงานมีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. การครองงาน ต้องรู้จักงานในหน้าที่และเป็นผู้มีความรู้ โดยเฉพาะงานด้านกฎหมายและระเบียบขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ขอให้มีความตั้งใจ ตั้งมั่นในการศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน โดยรู้จักเรียนรู้งานจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ

3. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และอดกลั้น มีวินัย รู้ผิดชอบชั่วดี มีจิตอาสา รู้จักการเสียสละ และอ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมบริการประชาชนด้วยใจ มีความรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

สุดท้าย ได้ฝากข้อเน้นย้ำของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยขอให้ข้าราชการใหม่ทุกคนพึงระลึกเสมอว่า ในการทำงานเราต้องยึดหลักกฎหมาย และหลักคุณธรรม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และได้มีประกาศ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” ที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนยึดมั่นในจริยธรรม กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
Advertisement

28/08/2018 147 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,118,441
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
910,151
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
698,383
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
534,111
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
519,566
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
461,202
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
442,421
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
430,227
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
404,853
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
273,203
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 ก.ย.2561...
155
แก้หนี้นอกระบบ ความหวังของคนเป็นหนี้...
209
กรมบัญชีกลาง แจง ขรก.เรียกบำนาญเพิ่ม เกินที่รัฐค้ำประกัน...
403
กรมการจัดหางานชี้แจง ข้อกล่าวหาการทุจริตเงินคนพิการ...
108
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกำลังกายไม่ถือเป็นค่ารักษาพยาบาล...
111
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกำลังกายไม่ถือเป็นค่ารักษาพยาบาล...

111
กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม...

182
สธ. เตรียมเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เป็นทางเลือกในการรับบริ...

88
มหาดไทย ติวเข้มข้าราชการรุ่นใหม่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงตนเป...

148
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคล...

321
กรมบัญชีกลางทำความเข้าใจการจ่ายเงิน ช.ค.บ...

296
บัญชีกลางแจงเกณฑ์การเบิกจ่ายยารักษามะเร็ง...

291
กรมบัญชีกลางเตรียมขยายสิทธิเบิกค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์เพิ่ม 5...

208
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้ส...

216
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคล...

393
รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมพร้อมสนับสนุนโครงการพัฒนาครูรูปแบบ...

199
การกำหนดกรอบอัตรากำลังราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นท...

220

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา