กอช. จับมือ กฟภ. ขยายฐานสมาชิก มุ่งเป้าพนักงานลูกจ้างมีเงินบำนาญเพื่ออนาคต

 
กอช. และ กฟภ.ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการออม ให้ลูกจ้าง กฟภ. 3,815 คน ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ทางเลือก 2 และ 3 ได้มีโอกาสรับสวัสดิการบำนาญจากรัฐ ผ่านการสมัครสมาชิกการออมกับ กอช. พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐ เพื่อชีวิตในยามเกษียณ

กอช. จับมือ กฟภ. ขยายฐานสมาชิก มุ่งเป้าพนักงานลูกจ้างมีเงินบำนาญเพื่ออนาคต

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการออม ให้ลูกจ้าง กฟภ. 3,815 คน ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ทางเลือก 2และ3 ได้มีโอกาสรับสวัสดิการบำนาญจากรัฐ ผ่านการสมัครสมาชิกการออมกับ กอช. พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐ เพื่อชีวิตในยามเกษียณ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการออม ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง โดยได้รับเกียรติจากนายอำนวย ปรีมนวงศ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร กฟภ. คณะกรรมการ กอช. และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด กอช. ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กอช. กับ กฟภ.

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างระบบการออมที่เข้มแข็งเพื่อเสริมเสถียรภาพทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ขณะที่ประชาชนทั้งที่เป็นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบยังมีปริมาณการออมเพื่อการชราภาพในระดับที่น้อยมาก กอช. จึงเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40ทางเลือก 2และ3 ได้มีโอกาสรับบำนาญจากรัฐ โดยการสมัครเป็นสมาชิก กอช. รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพื่อออมเป็นบำนาญมากขึ้น พร้อมยกระดับการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งโครงการความร่วมมือ ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีลูกจ้างที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตราดังกล่าวข้างต้น มาสมัครเป็นสมาชิก กอช.เพิ่มมากขึ้นต่อไป

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า ทาง กอช. ได้ตระหนักถึงการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณหลังอายุ 60 ปี ให้ประชาชนคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญสามารถมีบำนาญได้เช่นเดียวกับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน โดยรัฐบาลจะสมทบเงินในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุให้ทุกคนที่มีสิทธิในการออม ได้มีเงินบำนาญไว้ใช้ยามแก่ชรา กอช. จึงได้หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อให้ลูกจ้าง กฟภ. ได้รับสวัสดิการบำนาญจากรัฐ พร้อมทั้งตระหนักถึงการมีวินัยทางการเงิน สามารถวางแผนและบริหารจัดการเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับลูกจ้าง เรื่องการออมที่จะให้ลูกจ้างใน กฟภ. ทั้งหมดได้มีโอกาสรับสวัสดิการบำนาญจากรัฐ

“ทาง กอช. ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการออม โดยเฉพาะการส่งเสริมการออมให้กับลูกจ้างของ กฟภ. ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนของประเทศ เพื่อให้มีเงินสามารถพึ่งพาตนเองได้ในวัยชราภาพจากหลักประกันด้านบำนาญที่มั่นคงของรัฐ

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) แก่บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติและเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่เข้าร่วมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ จึงได้บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง กฟภ. สร้างความมั่นคงและสร้างวินัยการออมพร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินไว้เพื่อใช้หลังเกษียณ อายุงาน ซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออม พร้อมสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ทั้ง กฟภ. สำนักงานใหญ่ และเขต 12 เขต ทั่วประเทศ เป็นจำนวน 5,988 คน โดยหลังการอบรมมีผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. แล้ว จำนวน 3,815 คน เป็นเงิน 2,865,244 บาท โดยดำเนินการนำส่งเงินในรูปแบบต่อเนื่อง (หักส่งทุกเดือนจากต้นสังกัด) ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เป็นเดือนแรก และ กฟภ. มีนโยบายที่ให้พนักงานลูกจ้างที่เข้าทำงานกับ กฟภ. สมัครเข้าเป็นสมาชิก กอช. อย่างต่อเนื่อง นับเป็นการส่งเสริมการออมเงินเพื่อสร้างหลักประกันด้านบำนาญในอนาคตต่อไป

นางสาวจารุลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทั้งนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 ทั้งนี้ ติดต่อสมัครสมาชิกและรับบริการอื่นๆ ของ กอช. ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. ทุกสาขา รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 13,000 แห่ง สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ”


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
เจษฎา เจียมใจ โทร 02 049 9000 ต่อ 532, 090 809 3609 อีเมล์ jedsada.@nsf.or.th ทัศนีย์ ภู่สกุล โทร 02 049 9000 ต่อ 531, 081 658 6560 อีเมล์ tasanee@nsf.or.th
Advertisement

11/09/2018 190 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,118,441
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
910,151
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
698,383
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
534,111
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
519,566
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
461,202
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
442,421
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
430,227
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
404,853
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
273,204
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 ก.ย.2561...
155
แก้หนี้นอกระบบ ความหวังของคนเป็นหนี้...
209
กรมบัญชีกลาง แจง ขรก.เรียกบำนาญเพิ่ม เกินที่รัฐค้ำประกัน...
403
กรมการจัดหางานชี้แจง ข้อกล่าวหาการทุจริตเงินคนพิการ...
108
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกำลังกายไม่ถือเป็นค่ารักษาพยาบาล...
111
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
แก้หนี้นอกระบบ ความหวังของคนเป็นหนี้...

209
กรมบัญชีกลาง แจง ขรก.เรียกบำนาญเพิ่ม เกินที่รัฐค้ำประกัน...

403
กรมการจัดหางานชี้แจง ข้อกล่าวหาการทุจริตเงินคนพิการ...

108
มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อ...

128
ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่เกษต...

221
รัฐบาลมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่า เพิ่มพื้นที่ป่า 26 ล้านไร...

166
พม.จัดงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด...

159
กอช. จับมือ กฟภ. ขยายฐานสมาชิก มุ่งเป้าพนักงานลูกจ้างมีเงินบำนาญเพื่ออ...

191
ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .......

161
สธ.เผยรัฐบาลทุ่มงบกว่า 373 ล้านบาท ให้รพ.สต.ทั่วประเทศสร้างชุมชนปลอดขย...

166
สธ.เตือนผู้เลี้ยงแมว ระวังติดกลากแมว...

102
รัฐบาลยืนยันไม่นำยางค้างสต๊อกเก่าออกขาย หวั่นซ้ำเติมราคาต่ำลงอีก พร้อม...

156

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา