สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 ตุลาคม 2560 เรื่องที่น่าสนใจ ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) และขออนุมัติจัดทำโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี

Advertisement

 
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 ตุลาคม 2560 เรื่องที่น่าสนใจ ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) และขออนุมัติจัดทำโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี

ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) รวม 1,104 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 647.314 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จำนวน 444.948 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 158.3423 ล้านบาท และเงินรายได้การเคหะแห่งชาติของ (กคช.) จำนวน 44.0237 ล้านบาท โดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลดังกล่าวให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ รวมทั้งมอบหมายให้การะทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาและค้ำประกันเงินกู้ต่อไป

ทั้งนี้ ให้การเคหะแห่งชาติเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว และให้ พม. กำกับดูแลให้ กคช. ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนดและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการดำเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานรวมทั้งให้มีการประเมินผลการดำเนินการโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถปรับปรุงการดำเนินโครงการให้เหมาะสมต่อไป

สาระสำคัญของโครงการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อโครงการ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ)

2. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีที่อยู่อาศัย ที่ได้มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
2) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
3) เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินรอการพัฒนา (Sunk Cost) ของโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยนำมาพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการลงทุนของภาครัฐ

3. ที่ตั้งโครงการ ซอยกระเสริม 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

4. ขนาดและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ดินโครงการมีขนาด 28.79 ไร่ ตามโฉนดเลขที่ 2181 ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของ กคช.

5. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีรายได้ ณ ปี 2560 ประมาณ 14,001-20,600 บาท/ครัวเรือน/เดือน

6. ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น จำนวน 23 อาคาร หน่วยพักอาศัย 1,104 หน่วย ขนาดห้องพักอาศัย 32 ตารางเมตร

7. การใช้ที่ดินโครงการ พื้นที่ขายได้: พื้นที่ขายไม่ได้ ประมาณร้อยละ 27.40: 72.60

8. ระยะเวลาที่ก่อสร้าง 20 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 –พฤษภาคม 2562


สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 ตุลาคม 2560 เรื่องที่น่าสนใจ ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) และขออนุมัติจัดทำโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดทำโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
รวม 606 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 573.826 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ 453.623 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐ 69.280 ล้านบาท และเงินรายได้ 50.923 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ประกอบด้วย

1.1 โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลา จำนวน 491 หน่วย
วงเงินลงทุนรวม 478.139 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ 384.718 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐ 50.880 ล้านบาท และเงินรายได้ 42.541 ล้านบาท

1.2 โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดปัตตานี จำนวน 115 หน่วย
วงเงินลงทุนรวม 95.687 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ 68.905 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐ 18.400 ล้านบาท และเงินรายได้ 8.382 ล้านบาท โดยในส่วนของงบประมาณให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และในส่วนของการดำเนินการจัดหาและการค้ำประกันเงินกู้ รวมทั้งการจัดหาสินเชื่อให้กับข้าราชการที่ต้องการซื้อที่พักอาศัยตามโครงการฯ ให้ดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

2. ในการดำเนินโครงการฯ ให้การเคหะแห่งชาติคำนึงถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงและเหมาะสม เช่น สภาพ ขนาดและรูปแบบที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และเส้นทางการคมนาคม รวมทั้งความคุ้มค่าในการดำเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ในการกำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วย

3. ให้ พม. กำกับดูแลให้การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนและกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด โดยให้การเคหะแห่งชาติจัดลำดับความสำคัญและดำเนินโครงการในส่วนที่มีความพร้อมและมีความต้องการที่ชัดเจนก่อน ส่วนการดำเนินการส่วนที่เหลือให้การเคหะแห่งชาติดำเนินการเมื่อมีความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชัดเจนแล้ว โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้วย

4. ให้ พม. และการเคหะแห่งชาติดำเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า

1. โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการเป็นโครงการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัยให้กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยลักษณะซื้อ/เช่าซื้อเป็นของตนเองโดยโครงการฯ จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ และ (2) โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) [คณะรัฐมนตรีมีมติ (12 มกราคม 2559) เห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2559] ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลครัวเรือนข้าราชการที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในปี 2558 พบว่า ข้าราชการทั่วประเทศที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย มีจำนวนรวมประมาณ 467,470 ครัวเรือน นอกจากนี้จากการสำรวจภาระหนี้สินครัวเรือนของข้าราชการในปี 2555 พบว่า ครอบครัวข้าราชการมีหนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 54.7 พบว่า ครอบครัวข้าราชการมีหนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 54.7 ของทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มข้าราชการมีความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

2. กคช. ได้พิจารณาและจัดทำรายละเอียดโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) ใน
พื้นที่ของ กคช. 2 พื้นที่ ได้แก่ โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลา จำนวน 491 หน่วย และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดปัตตานี 115 หน่วย รวม 606 หน่วย ซึ่ง กคช. ได้นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่ กคช. เสนอ

3. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- ข้าราชการผู้มีรายได้น้อย (กลุ่ม ก.เช่าซื้อ) โดยมีรายได้ครัวเรือน ณ ปี 2560 จำนวน
14,001-20,600 บาท/ครัวเรือน/เดือน ในส่วนภูมิภาค
- ข้าราชการผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง (กลุ่ม ง.เช่าซื้อ) ดดยมีรายได้ครัวเรือน
ณ ปี 2560 จำนวน 33,301 บาท/ครัวเรือน/เดือนขึ้นไปในส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาดำเนินการ กคช. วางแผนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2560 และคาดว่า
จะแล้วเสร็จในปี 2562 (ระยะเวลาก่อสร้าง 18-20 เดือน) ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ
Advertisement

25/10/2017 1,141 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,126,726
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
917,030
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
725,042
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
548,865
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
539,158
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
476,527
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
451,271
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
446,409
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
408,040
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
284,415
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
ซื้อรถไม่ทำประกันภัยได้ หรือไม่ และควรเลือกทำประกันภัยแบบไหนดี...
21
สธ. ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตั้ง “ศูนย์พึ่งได้” ในสถานพยาบาลท...
16
ดวงกับดาวประจำวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2561...
33
สธ.รอความเห็นชอบกระทรวงการคลังเรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็น...
50
“บิ๊กอู๋”จัดให้ลูกจ้างราชการ 1 ล้านคน เฮ! สิทธิกองทุนเงินทดแทนคุ้มครอง...
140
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
สธ. ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตั้ง “ศูนย์พึ่งได้” ในสถานพยาบาลท...

16
ผลงานในรอบ 1 ปี กับการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...

61
อันดับความยาก-ง่ายในการชำระภาษีไทยปี 62 ปรับดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 5...

45
กรุงไทยแนะมนุษย์เงินเดือนชาว Millennials เร่งปรับตัวรับ Automation...

85
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั...

64
นายกรัฐมนตรีเผยรถไฟทางคู่เส้นทางเชียงรายเริ่มก่อสร้างปี 63 แล้วเสร็จภา...

49
สธ. กำหนดนโยบายปี 2562 เน้น 5 เรื่องสำคัญ เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้...

60
ธ.ก.ส. ครบรอบ 52 ปี ชูยุทธศาสตร์เกษตรยั่งยืน พัฒนาเกษตรกร ชุมชน สังคมแ...

64
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ประดิษฐ์ ฝาครอบตา (Eye Shield) ป้องกันลม ฝุ่นละออง ...

51
ปลัดสธ. มอบนโยบายบูรณาการระบบบริการปฐมภูมิ รพ.สต. – คลินิกหมอครอบครัว ...

52
คปภ. ย้ำเป้าหมาย! อยากเห็นผู้ใช้รถร้อยละ100 ทำประกันภัย พ.ร.บ. เดินหน้...

52
รัฐบาลได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรร...

201

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณเคยอ่าน
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 ตุลาคม 2560 เรื่องที่น่าสนใจ ขออนุมัติ...

1,142

สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา