มติคณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2561 มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกร

Advertisement

 
11730_c46a61285ff34f50dbd73ea8c64436cb_M

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ กษ. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

2. อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 90,000 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 1,800 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3. อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 3,600 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ไม่เกิน 72 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

สาระสำคัญของเรื่อง
กษ. รายงานว่า
1. สถานการณ์ภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ำในบางช่วง และเกษตรกรขาดอำนาจในการต่อรองราคาซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสะสมมาเป็นเวลานาน อีกทั้ง สถานการณ์ด้านธรรมชาติก่อให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาด้านความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ประกอบกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง และเน้นให้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยก้าวพ้นความยากจน ชุมชนอยู่ดีมีสุขด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร
2. เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กษ. จึงร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดทำมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรผ่าน 2 โครงการย่อย ได้แก่ (1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร และ (2) โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกรโดยมีรายละเอียดโครงการ สรุปได้ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น2) เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม และ 3) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไร้เงินสดของภาครัฐ
ระยะเวลาดำเนินการ
- ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
- ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

2. โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรขยายธุรกิจในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัด 2) เพื่อให้เกษตรกรและสมาชิก
ของสถาบันเกษตรกรใช้ปุ๋ยสั่งตัดที่มีคุณภาพตรงกับสภาพของดิน และราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสมาชิก และ 3) เพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกร
ในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ

- ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

- ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
Advertisement

24/04/2018 374 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,123,316
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
914,632
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
715,283
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
536,605
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
532,470
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
470,442
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
447,438
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
439,657
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
406,722
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
280,045
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...
112
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...
91
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...
64
รัฐบาลยืนยัน โครงการบัตรทองปัจจุบันไม่ได้แยกคนรวยออกจากคนจน แต่เป็นการ...
92
สธ.แนะประชาชนดูแลร่างกายให้อบอุ่นขณะเที่ยวรับลมหนาว...
110
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...

112
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...

91
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...

64
รัฐบาลยืนยัน โครงการบัตรทองปัจจุบันไม่ได้แยกคนรวยออกจากคนจน แต่เป็นการ...

92
พม. แถลงชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม และการขับ...

159
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต...

139
สธ.แนะประชาชน อิ่มบุญ-สุขภาพดีในเทศกาลกินเจ 2561...

152
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .......

147
รัฐบาลปฏิเสธข่าว หยุดโอนเงินเข้าบัญชีหากผู้สูงอายุไม่ไปรายงานตัว พร้อม...

340
ธ.ออมสิน จัดโปรโมชั่นแรงในงาน Money Expo Udonthani 2018 ชูสินเชื่อที่อ...

260
ติงรัฐบาลอย่า 2 มาตรฐาน เก็บภาษีเหล้าเติมเงินบัตรทองด้วย ไม่ใช่เก็บเฉพ...

265
ลูกจ้างแพทย์แผนไทยดีเดย์ 8 ต.ค.นี้ บุกทำเนียบร้องบรรจุเข้ารับราชการ...

280

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา