โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13 ดอกเบี้ย 0% นาน 8 เดือน

Advertisement

 
โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13 ดอกเบี้ย 0% นาน 8 เดือน

ขยายระยะเวลา ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561


วัตถุประสงค์การยื่นกู้
เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างหรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่า จากกสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ พร้อมกับวัตถุประสงค์ตามข้อ 1, 5 และข้อ 8 เท่านั้น


วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
● วงเงิน
● วงเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาประเมินมูลค่าหลักประกัน (ตามวัตถุประสงค์การขอกู้เงินแต่ละประเภท)
ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาค่าก่อสร้าง แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า แต่ไม่เกิน 65 เท่าของเงินเดือน

ระยะเวลาผ่อน

● ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี หรือจนเกษียณอายุราชการ แล้วแต่ระยะเวลาใดยาวกว่า ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับ ระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13 ดอกเบี้ย 0% นาน 8 เดือน
ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท)
ค่าประเมินราคาหลักประกัน
● วงเงินขอกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ค่าประเมิน 1,900 บาท
● วงเงินขอกู้ 500,001 - 3,000,000 บาท ค่าประเมิน 2,800 บาท
● วงเงินขอกู้เกิน 3,000,000 บาท ค่าประเมิน 3,100 บาท
ค่าจดทะเบียนจำนองร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
คุณสมบัติ
เป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข.เท่านั้น

เอกสาร
เอกสารประจำตัว
● บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ฉบับจริง)
● สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า (พร้อมฉบับจริง)
● สำเนาทะเบียนสมรส , ทะเบียนหย่า , ใบมรณะ , ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี)

เอกสารรายได้
(อาชีพประจำ)

หนังสือรับรองเงินเดือน , สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน, บัญชีเงินฝากธนาคาร/Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
(อาชีพอิสระ)

● ทะเบียนการค้า, หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน, หลักฐานการเสียภาษีใบเสร็จซื้อ-ขายสินค้า, ภาพถ่ายกิจการ 4 -5 ภาพ, บัญชีเงินฝากธนาคาร/Statement ย้อนหลัง 12 เดือน
● สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
● หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
เอกสารหลักประกัน
กรณีซื้อที่ดินอาคาร/ห้องชุด

● สัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาวางมัดจำ, ใบเสร็จชำระเงินดาวน์ พร้อมแนบหลักฐานผู้ขาย (สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน,ทะเบียนสมรส (ถ้ามี),สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ซื้อ
กรณีปลูกสร้าง/ขยาย/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคาร

● ให้แสดงใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร, แบบแปลนปลูกสร้าง/ขยาย/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคาร ,สัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง/ขยาย/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคาร หรือ ประมาณการก่อสร้างอาคาร
กรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

สำเนาสัญญากู้เงิน, สัญญาจำนอง,ใบเสร็จ/Statement การผ่อนชำระย้อนหลัง 24 เดือน
หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์อาคาร หรือ หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินอาคาร (ทด.13) หรือหลักฐานการขอเลขที่บ้าน
***สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3 ก/ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้า)***

**ในกรณีจำเป็นธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา**


การชำระค่างวด
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ ทำหน้าที่หักเงินเดือนของผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร
Advertisement

24/05/2018 342 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,123,316
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
914,632
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
715,284
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
536,606
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
532,470
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
470,442
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
447,438
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
439,658
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
406,722
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
280,045
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...
112
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...
91
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...
64
รัฐบาลยืนยัน โครงการบัตรทองปัจจุบันไม่ได้แยกคนรวยออกจากคนจน แต่เป็นการ...
92
สธ.แนะประชาชนดูแลร่างกายให้อบอุ่นขณะเที่ยวรับลมหนาว...
110
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...

112
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...

91
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...

64
รัฐบาลยืนยัน โครงการบัตรทองปัจจุบันไม่ได้แยกคนรวยออกจากคนจน แต่เป็นการ...

92
พม. แถลงชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม และการขับ...

159
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต...

139
สธ.แนะประชาชน อิ่มบุญ-สุขภาพดีในเทศกาลกินเจ 2561...

152
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .......

147
รัฐบาลปฏิเสธข่าว หยุดโอนเงินเข้าบัญชีหากผู้สูงอายุไม่ไปรายงานตัว พร้อม...

340
ธ.ออมสิน จัดโปรโมชั่นแรงในงาน Money Expo Udonthani 2018 ชูสินเชื่อที่อ...

260
ติงรัฐบาลอย่า 2 มาตรฐาน เก็บภาษีเหล้าเติมเงินบัตรทองด้วย ไม่ใช่เก็บเฉพ...

265
ลูกจ้างแพทย์แผนไทยดีเดย์ 8 ต.ค.นี้ บุกทำเนียบร้องบรรจุเข้ารับราชการ...

280

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา