รมว.สธ. ปิยะสกล เน้น “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคน ทุกหนทุกแห่ง”

Advertisement

 
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 71 ณ สหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคนทุกหนทุกแห่ง

ในหัวข้อ “มุ่งมั่นสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อทุกคนมีสุขภาพดี” (Health for All : Committo Universal Health Coverage) เมื่อ 40 ปีที่แล้ว ปฏิญญาอัลมา อตา (Declaration of Alma Ata) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อประชาชนมี “สุขภาพดีถ้วนหน้า” ภายในปี พ.ศ.2543” ประเทศไทยได้ดำเนินการตามปฏิญญานี้ โดยสร้างและพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ตามสภาวะสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องตลอด 4ทศวรรษความสำเร็จในการสร้างหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยพิสูจน์ให้นานาชาติเห็นว่า ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวประชากรในระดับปานกลางสามารถสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนได้สำเร็จตั้งแต่พ.ศ. 2545 โดยประสบความสำเร็จทั้ง 3 มิติของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ 1.ขจัดความยากจนทางการแพทย์ตามเป้าหมายที่ 1 2.การพัฒนาการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตามเป้าหมายที่ 3 และ 3.การขยายเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ตามเป้าหมายที่ 8, 9 และ 10

ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยนี้ได้มีการอนุมัติแผนงานและโครงการขององค์การอนามัยโลก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพถ้วนหน้าของประชากรโลกอีกกว่า 1 พันล้าน ประเทศไทยจึงมีแผนที่จะสนับสนุนงบประมาณแก่องค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.2 ล้านบาท)

การประชุมว่าด้วยเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2561ณ เมืองเบลลาจีโอ สาธารณรัฐอิตาลี ได้แนะนำมาตรการ 4 ด้านที่จำเป็นในการขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพถ้วนหน้าของทั่วโลก คือ 1.มีพันธสัญญาทางการเมืองอย่างยั่งยืน เช่น กำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากลรวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการตามพันธสัญญาให้มีความยั่งยืนเช่นการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2562 และการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในปี 2563 2.ส่งเสริมภาคประชาชนขับเคลื่อนงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกระดับ 3.สร้างระบบสุขภาพที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ตามสาธารณสุขมูลฐานโดยมีหัวใจสำคัญคือกำลังคนด้านสุขภาพที่ควรได้รับการกระตุ้นและเสริมสร้างความเข็มแข็งและ 4.สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและเน้นย้ำว่า เป้าหมายของสุขภาพดีถ้วนหน้าคือ ความเสมอภาคทางสุขภาพและการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกมิติ พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาและความท้าทายทางสุขภาพ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคนทุกหนทุกแห่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมพิธีลงนามเพื่อขยายเวลาบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) กับองค์การอนามัยโลก ตามโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ ค.ศ. 2018 – 2020 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและขยายการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขมูลฐานอันเป็นการสนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอื่นๆที่มีรายได้ระดับปานกลางและต่ำด้วยนอกจากนี้ ยังได้พบปะหารือกับผู้นำด้านสาธารณสุขและผู้แทนจากประเทศต่างๆ ดังนี้ 1.นายโรแบร์โต มอราลส์ โอเจดา (H.E. Dr. Roberto Morales Ojeda) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐคิวบา โดยไทยยืนยันความพร้อมในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์ ตามที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันไว้แล้ว 2.นางสิซิลี คาริยูกิ (H.E. Mrs. Sicily Kariuki) เลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้านสุขภาพสาธารณรัฐเคนยา (Cabinet Secretary of Health) โดยเคนยามีความประสงค์จะขอศึกษาและเรียนรู้ประสบการณ์และขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านหลักประกันสุขภาพจากประเทศไทยซึ่งไทยยินดีให้การสนับสนุน

3.นางมิชิโย ทาคากิ (H.E. Ms. Michiyo Takagi) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น โดยฝ่ายไทยได้ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับญี่ปุ่นในการจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC Forum) โดยจัดคู่ขนานกับการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC) ณ กรุงเทพฯ ในเดือนมกราคม 2563 ในโอกาสนี้ ไทยได้ขอให้ญี่ปุ่นสนับสนุนไทยในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่ดี (ASEAN Center for Active Ageing and Innovation : ACAI) ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จในปี 2562

4.นายแพทย์เซยิดฮัสซัน ฮาเซมิ (H.E. Dr. Seyed HassanHashemi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและแพทยศาสตรศึกษาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน แลกเปลี่ยนความเห็นการยกร่างแผนปฏิบัติการภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุขระหว่างสองประเทศ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้าทั้งนี้จะมีการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดังกล่าวในระหว่างการประชุม PMAC ในเดือนมกราคม 2562โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านจะเข้าร่วมประชุมตามคำเชิญของไทยด้วย นอกจากนี้ นายแพทย์เซยิดฮัสซัน ฮาเซมิ ได้ขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้มีมาตรการแลกเปลี่ยนสารวัตรอาหารและยา ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนยาได้

5.นางฉุย หลี่ (H.E. Mrs. Cui Li) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการทบทวนบันทึกความเข้าใจว่าความร่วมมือด้านสาธารณสุข การแพทย์ และเภสัชกรรม ซึ่งจัดทำไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมอบหมายให้กองการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการภายใน 3 เดือนเพื่อลงนามในการประชุม ASEAN+3 ซึ่งจีนจะเป็นเจ้าภาพจัด ณ มณฑลกวางสี ในปลายเดือนกันยายนนี้และไทยได้ขอให้จีนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation(ACAI) ในประเทศไทยด้วย

6.นายกัน คิม หย่ง (H.E. Mr. Gan Kim Yong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องเบาหวาน สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายนนี้ โดยขอให้ไทยช่วยแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลที่จะมีผลบังคับใช้ในอีกสองปีข้างหน้า และไทยได้ขอให้สิงคโปร์ช่วยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ ACAI ด้วยเช่นกัน

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคนทุกหนทุกแห่งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคนทุกหนทุกแห่งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคนทุกหนทุกแห่ง

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดการพบ ดร.พูนาม เคตราปาล ซิงห์(Dr. Poonam Khethrapal Singh)ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก องค์การอนามัยโลกเพื่อพบปะและสอบถามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม flagship programmeของผู้อำนวยการภูมิภาคฯ เช่นการควบคุมโรคหัดและเชื้อดื้อยา และการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภูมิภาคเป็นต้น******************************************** 24 พฤษภาคม 2561
Advertisement

25/05/2018 221 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,123,316
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
914,632
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
715,284
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
536,606
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
532,470
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
470,442
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
447,438
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
439,658
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
406,722
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
280,045
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...
112
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...
91
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...
64
รัฐบาลยืนยัน โครงการบัตรทองปัจจุบันไม่ได้แยกคนรวยออกจากคนจน แต่เป็นการ...
92
สธ.แนะประชาชนดูแลร่างกายให้อบอุ่นขณะเที่ยวรับลมหนาว...
110
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...

112
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...

91
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...

64
รัฐบาลยืนยัน โครงการบัตรทองปัจจุบันไม่ได้แยกคนรวยออกจากคนจน แต่เป็นการ...

92
พม. แถลงชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม และการขับ...

159
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต...

139
สธ.แนะประชาชน อิ่มบุญ-สุขภาพดีในเทศกาลกินเจ 2561...

152
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .......

147
รัฐบาลปฏิเสธข่าว หยุดโอนเงินเข้าบัญชีหากผู้สูงอายุไม่ไปรายงานตัว พร้อม...

340
ธ.ออมสิน จัดโปรโมชั่นแรงในงาน Money Expo Udonthani 2018 ชูสินเชื่อที่อ...

260
ติงรัฐบาลอย่า 2 มาตรฐาน เก็บภาษีเหล้าเติมเงินบัตรทองด้วย ไม่ใช่เก็บเฉพ...

265
ลูกจ้างแพทย์แผนไทยดีเดย์ 8 ต.ค.นี้ บุกทำเนียบร้องบรรจุเข้ารับราชการ...

280

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา