คปภ. ปลื้มยอดประกันภัยข้าวนาปี 2561 แค่ 2 เดือนทะลุ 27 ล้านไร่ คุ้มครองชาวนาเกือบ 2 ล้านราย

Advertisement

 
คปภ. ปลื้มยอดประกันภัยข้าวนาปี 2561

• รุกต่อเนื่องลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ให้ความรู้และรับฟังข้อเสนอแนะก่อนส่งท้ายปิดโครงการ“Training for the Trainers” ปีนี้ที่ จ.พัทลุง

สำนักงาน คปภ. รุกหนักขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผล สร้างเครือข่ายกระจายความรู้ ด้านการประกันภัย เพื่อผลักดันให้เกษตรกรไทยบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการประกันภัยข้าวนาปี ผ่านโครงการอบรมความรู้ประกันภัย “Training for the Trainers” ปี 2561 ยกพลลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นจังหวัดที่ 9 ที่จังหวัดสุรินทร์

คปภ. ปลื้มยอดประกันภัยข้าวนาปี 2561

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรถึงร้อยละ 30 ของจำนวนผู้ประกอบอาชีพทั้งหมด ซึ่งในจำนวนนี้แบ่งเป็นชาวนาประมาณ 4 ล้านครอบครัว มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีถึง 59 ล้านไร่ ซึ่งอาชีพทำนานั้น ถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูงจากภัยทางธรรมชาติทั้ง น้ำท่วม ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ และแมลงศัตรูพืช ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้ค่อนข้างต่ำ ดังนั้น “การประกันภัยข้าวนาปี” จึงเป็นหนึ่งในมาตรการที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อคุ้มครองต้นทุนการผลิตเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางรายได้และความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร โดยภายหลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงาน คปภ. ได้เร่งขับเคลื่อนโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers)” ประจำปี 2561 ในทันที จากการกำหนดพื้นที่กลุ่มเป้าหมายไว้ 10 จังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ ขณะนี้ได้ดำเนินโครงการไปแล้ว 8 จังหวัด โดยมีจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่ 9 ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับจากเกษตรกรชาวนาไทยเป็นอย่างดี จากตัวเลขการรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 (ยังไม่ปิดการขาย) พบว่ามีเกษตรกรทั้งที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไปทำประกันภัยข้าวนาปีกว่า 1.90 ล้านราย มีพื้นที่เอาประกันภัยถึง 27.24 ล้านไร่ คิดเป็นกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่เป้าหมาย มีจำนวนเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 2,451 ล้านบาท

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2561 สำนักงาน คปภ. มีการลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะตลอดจนให้ความรู้ด้านการประกันภัยข้าวนาปีแก่เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ โดยมีการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนชาวนา โครงการเกษตรอทิตยาทร ซแรย์ อ.เมืองสุรินทร์ และได้ไปพบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันภัยข้าวนาปีที่อำเภอรัตนบุรี ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากกว่า 300 คน รวมทั้งจากการรายงานข้อมูลของสำนักงาน คปภ. จังหวัดสุรินทร์ พบว่าในปี 2560 จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี มากเป็นลำดับ 4 ของประเทศ มีพื้นที่ปลูกข้าวถึง 2.88 ล้านไร่ และมีการเอาประกันภัยข้าวนาปีจำนวน 1.65 ล้านไร่ ถือเป็นจังหวัดที่มีอัตราการทำประกันภัยข้าวนาปีสูงที่สุดในประเทศ ถึงร้อยละ 57.38 ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมดในจังหวัด ซึ่งในปีที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติค่อนข้างบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่เป็นกรณีอุทกภัย โดยมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วทั้งสิ้น 36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยสุทธิ 134.47 ล้านบาท โดยมีพื้นที่ประสบภัยเป็นประจำได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอศรีณรงค์ อำเภอสังขะ อำเภอท่าตูม อำเภอชุมพลบุรี และอำเภอรัตนบุรี ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้มาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การประกันภัยมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรไทยต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์มีความเข้าใจและเห็นถึงความจำเป็นในการที่จะนำระบบประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดการอบรมความรู้การประกันภัยข้าวนาปี “Training for the Trainers” ประจำปี 2561 ขึ้น โดยว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณสำนักงาน คปภ. ที่ได้จัดอบรมความรู้ให้กับเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและเจ้าหน้าที่ กำนัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัด อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน สื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด และผู้จัดการสาขา และผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด เพื่อจะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปีต่อไป

“ขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนแล้ว ซึ่งอาจมีโอกาสเกิดอุทกภัยตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในรอบสามสิบปีพื้นที่เกษตร บ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ชาวนาไทย จึงอยากให้ใช้ระบบประกันภัยช่วยบริหารความเสี่ยงภัย ซึ่งโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 นี้จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ยกเว้นภาคใต้ ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ซึ่งสำนักงาน คปภ.ได้มุ่งมั่นการทำงานทั้งในเชิงบูรณาการทำงานเชิงรุกกับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการอบรมความรู้ประกันภัย “Training for the Trainers” ปี 2561 และสำนักงาน คปภ. จะลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดสุดท้าย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ และทำให้เกษตรกรเล็งเห็นความสำคัญของการประกันภัยมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการปฏิรูปนโยบายการประกันภัยพืชผล นำไปสู่การสร้างความมั่นคงในชีวิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกรในประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

คปภ. ปลื้มยอดประกันภัยข้าวนาปี 2561คปภ. ปลื้มยอดประกันภัยข้าวนาปี 2561
Advertisement

25/06/2018 291 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,126,830
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
917,084
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
725,190
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
549,478
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
539,233
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
476,692
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
451,394
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
446,673
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
408,078
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
284,503
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
ซื้อรถไม่ทำประกันภัยได้ หรือไม่ และควรเลือกทำประกันภัยแบบไหนดี...
26
สธ. ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตั้ง “ศูนย์พึ่งได้” ในสถานพยาบาลท...
19
ดวงกับดาวประจำวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2561...
67
สธ.รอความเห็นชอบกระทรวงการคลังเรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็น...
59
“บิ๊กอู๋”จัดให้ลูกจ้างราชการ 1 ล้านคน เฮ! สิทธิกองทุนเงินทดแทนคุ้มครอง...
149
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
สธ. ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตั้ง “ศูนย์พึ่งได้” ในสถานพยาบาลท...

19
ผลงานในรอบ 1 ปี กับการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...

64
อันดับความยาก-ง่ายในการชำระภาษีไทยปี 62 ปรับดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 5...

47
กรุงไทยแนะมนุษย์เงินเดือนชาว Millennials เร่งปรับตัวรับ Automation...

86
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั...

67
นายกรัฐมนตรีเผยรถไฟทางคู่เส้นทางเชียงรายเริ่มก่อสร้างปี 63 แล้วเสร็จภา...

51
สธ. กำหนดนโยบายปี 2562 เน้น 5 เรื่องสำคัญ เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้...

62
ธ.ก.ส. ครบรอบ 52 ปี ชูยุทธศาสตร์เกษตรยั่งยืน พัฒนาเกษตรกร ชุมชน สังคมแ...

66
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ประดิษฐ์ ฝาครอบตา (Eye Shield) ป้องกันลม ฝุ่นละออง ...

54
ปลัดสธ. มอบนโยบายบูรณาการระบบบริการปฐมภูมิ รพ.สต. – คลินิกหมอครอบครัว ...

55
คปภ. ย้ำเป้าหมาย! อยากเห็นผู้ใช้รถร้อยละ100 ทำประกันภัย พ.ร.บ. เดินหน้...

55
รัฐบาลได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรร...

205

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณเคยอ่าน
คปภ. ปลื้มยอดประกันภัยข้าวนาปี 2561 แค่ 2 เดือนทะลุ 27 ล้านไร่ คุ้มครอ...

292

สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา