แก้หนี้นอกระบบ ความหวังของคนเป็นหนี้

Advertisement

 
แก้หนี้นอกระบบ ความหวังของคนเป็นหนี้... พร้อมแนะนำธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ แหล่งสินเชื่อใกล้บ้านคุณ

“หนี้ท่วมหัว”
“ดอกเบี้ยโหด”
“ถูกทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม”
ปัญหาเหล่านี้...อาจเกิดขึ้นกับหลายคน วันนี้รัฐบาลมีทางออกให้แล้วครับ

แก้หนี้นอกระบบ

นโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน เป็นเรื่องที่รัฐบาลหยิบยกขึ้นมาช่วยเหลือคนเป็นหนี้ผ่านแนวทาง 5 ด้าน คือ
1. ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย

เชิญชวนให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และขออนุญาตทำธุรกิจสินเชื่อในระบบให้ถูกต้อง รวมทั้งเร่งรัดการบังคับใช้ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 ดังนั้น เจ้าหนี้จะเรียกดอกเบี้ยโหด หรือใช้วิธีบังคับขู่เข็ญให้ใช้หนี้แบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว...

2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป

ภาครัฐได้อนุญาตให้มีสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ หรือธุรกิจที่ให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ และจัดตั้ง “หน่วยแก้หนี้นอกระบบ”ภายใน ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาหนี้ และหาสินเชื่อที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนให้ลูกหนี้

3. ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อลดภาระของลูกหนี้

เมื่อลูกหนี้แจ้งความประสงค์จะไกล่เกลี่ยหนี้กับธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส.แล้ว ทางธนาคารจะประสานกับคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำ กทม. หรือจังหวัด ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบให้เกิดจำนวนหนี้ที่เป็นธรรม ก่อนที่ธนาคารจะให้สินเชื่อต่อไป

4. เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ

ลูกหนี้นอกระบบที่ไม่มีศักยภาพในการหารายได้หรือมีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำ จะได้รับการสนับสนุนด้านการฟื้นฟูอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งทุนในการประกอบอาชีพตามความเหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก

5. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยที่เกี่ยวข้อง

สร้างเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เผยแพร่ความรู้และทักษะทางการเงินแก่ประชาชน และจัดทำฐานข้อมูลหนี้นอกระบบ

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ คืออะไร?


สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ คือ แหล่งเงินทุนในระบบเพื่อประชาชนรายย่อย โดยแหล่งเงินทุนเหล่านี้ก็คือ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งได้ขออนุญาตทำธุรกิจอย่างถูกต้อง สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ไม่เกิน 36% ต่อปี

จะกู้...สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์


• วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
• ดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 36% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
• หลักประกัน อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน แล้วแต่ผู้ให้กู้จะกำหนด โดยสามารถใช้สมุดทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ วางหลักประกันได้
• คุณสมบัติผู้กู้ เป็นบุคคลธรรมดา มีทะเบียนบ้าน ทำงาน หรือพักอาศัย ภายในจังหวัด และมีความสามารถในการใช้หนี้

พิโกไฟแนนซ์ดีอย่างไร?


ดีต่อลูกหนี้ เพราะ


• กู้เงินในระบบได้ง่ายกว่าเดิม โปร่งใสเป็นธรรม กำกับโดยกระทรวงการคลัง
• เป็นเงินกู้อเนกประสงค์ ใช้เพื่อเป็นค่าอุปโภคบริโภคหรือใช้จ่ายฉุกเฉิน
• ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยโหด ลดต้นลดดอกลงเรื่อย ๆ

ดีต่อเจ้าหนี้ เพราะ


• ปล่อยเงินกู้อย่างถูกกฎหมาย และลูกค้าเป็นคนในพื้นที่
• ให้มีหรือไม่มีหลักประกันได้ตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้
• คิดดอกเบี้ยได้สูงกว่าการกู้ยืมเงินทั่วไป

ใครที่ต้องการจะใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ใกล้บ้าน สามารถติดตามรายชื่อผู้ประกอบการได้ ที่นี่ http://www.1359.go.th/picodoc/comp.php
สถานที่ติดต่อเพื่อร่วมโครงการ

ขอคำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ/อำนวยความเป็นธรรม


• จุดให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ : ติดต่อ ณ สาขาธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
• ศูนย์ดำรงธรรม : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และอำเภอ โทร. สายด่วน 1567
• ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.) กระทรวงยุติธรรม : โทร. 0 2575 3344

ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ


• สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด :
(1) กรุงเทพฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0 2142 2034
(2) ต่างจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ทุกจังหวัด
• ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม : โทร. 0 2887 5072 หรือ โทร. สายด่วน 1111 กด 79

ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ


• ปลัดจังหวัดทุกจังหวัด : ติดต่อ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด

สอบถามสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล

• สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (สพช.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โทร. สายด่วน 1359 หรือ http://www.1359.go.th
---------------------
ภาพ/ข่าว : กลุ่มสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Advertisement

22/09/2018 322 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,123,396
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
914,716
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
715,544
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
536,653
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
532,763
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
470,569
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
447,518
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
439,777
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
406,763
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
280,143
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
"บิ๊กอู๋" เตรียมตำแหน่งงานกว่า 1 แสนอัตรารองรับแรงงานไทยลักลอบไปทำงานก...
41
สธ.เร่งซ่อมแซม ปรับปรุง สร้างบ้านพัก หวังสร้างสุข ขวัญกำลังใจ เจ้าหน้า...
66
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...
114
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...
91
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...
65
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
"บิ๊กอู๋" เตรียมตำแหน่งงานกว่า 1 แสนอัตรารองรับแรงงานไทยลักลอบไปทำงานก...

41
สธ.เร่งซ่อมแซม ปรับปรุง สร้างบ้านพัก หวังสร้างสุข ขวัญกำลังใจ เจ้าหน้า...

66
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...

114
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...

91
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...

65
รัฐบาลยืนยัน โครงการบัตรทองปัจจุบันไม่ได้แยกคนรวยออกจากคนจน แต่เป็นการ...

96
พม. แถลงชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม และการขับ...

160
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต...

143
สธ.แนะประชาชน อิ่มบุญ-สุขภาพดีในเทศกาลกินเจ 2561...

156
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .......

154
รัฐบาลปฏิเสธข่าว หยุดโอนเงินเข้าบัญชีหากผู้สูงอายุไม่ไปรายงานตัว พร้อม...

345
ธ.ออมสิน จัดโปรโมชั่นแรงในงาน Money Expo Udonthani 2018 ชูสินเชื่อที่อ...

265

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา