โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต

11 ต.ค. 2561 เวลา 07:43 | อ่าน 1,049
Advertisement

 
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยให้ อก. (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย) ขอรับจัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ กค. อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย และให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งกลไกในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินนโยบายของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการอุดหนุนสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก

สาระสำคัญของเรื่อง

1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559-2564 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ำตาลทรายในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และการเพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศให้สูงขึ้น ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2561 เรื่อง
การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ ส่งผลให้ระบบอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะการยกเลิการกำหนดโควตาน้ำตาล และยกเลิกการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศ รวมถึงการยกเลิกการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย (160 บาท /ตันอ้อย) และขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของระบบใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาสองปี (ฤดูการผลิตปี 2560/2561 และปี 2561/2562) ซึ่งยังคงต้องดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกในการบริหารจัดการระบบอย่างต่อเนื่อง และจากสถานการณ์ปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกตกต่ำต่อเนื่องมากว่า 2 ปี โดยเฉพาะราคาคาดการณ์อ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิต ปี 2561/2562 อยู่ที่ประมาณ 680 บาท/ตันอ้อย ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาท/ตันอ้อย ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากทั้งด้านราคาที่ตกต่ำและระบบใหม่สามารถเข้ามาแทรกแซงหรือพยุงราคาได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา

2. กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัย
การผลิต เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยรายเล็กให้สามารถเข้าถึงปัจจัยด้านการผลิตที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและผู้บริโภคภายในประเทศ สรุปได้ดังนี้

1) วิธีดำเนินงาน จ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อนำไปจัดหาปัจจัยการผลิต
ที่จำเป็นซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และเป็นคู่สัญญากับโรงงาน หรือมีการส่งอ้อยผ่านหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย จำนวนประมาณ 340,000 ราย ในอัตราตันอ้อยละไม่เกิน 50 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตันอ้อย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของแต่ละโรงงานโดยตรง สำหรับหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย จะต้องแสดงบัญชีรายชื่อชาวไร่รายย่อยที่อยู่ในสังกัด พร้อมจำนวนตันอ้อย เพื่อที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะได้โอนเงินช่วยเหลือไปยังบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยรายย่อยดังกล่าวโดยตรง

2) ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนเมษายน 2562


โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต
Advertisement

Advertisement

1,049

Advertisement
 
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,156,355 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
936,225 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
759,478 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
692,576 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
563,500 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
504,822 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
496,201 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
476,165 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
439,183 26 พ.ค. 2560
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
415,926 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับมาใหม่
แนวข้อสอบภาค ก ก.พ. (อิเล็กทรอนิกส์) ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอัง...
23 มิ.ย. 2562 126
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 มิถุนายน 2562...
23 มิ.ย. 2562 69
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 9...
22 มิ.ย. 2562 142
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ชุด 1...
22 มิ.ย. 2562 296
สธ.แนะผู้ปกครองแปรงฟันลูกให้สะอาด ป้องกันฟันผุ...
21 มิ.ย. 2562 42
กฎ ก.พ. ให้ข้าราชการอายุครบ 60 ปีทำงานต่อได้ (ฉบับที่ 3)...
21 มิ.ย. 2562 93
สพฐ.เปิดรับสมัคร ศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 2-8 ส.ค.นี้...
20 มิ.ย. 2562 114
ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ผ่านแอพพลิเคช...
17 มิ.ย. 2562 145
ธอส. สนับสนุนโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ราชพัสดุ จัดสินเชื่ออัตร...
17 มิ.ย. 2562 118
นายกฯ พอใจราคาปาล์มปรับตัวสูงขึ้นจากมาตรการรัฐ วอนภาคเอกชนขายน้ำมันปาล...
17 มิ.ย. 2562 92
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความที่คล้ายกัน
ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ผ่านแอพพลิเคช...
145
ธอส. สนับสนุนโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ราชพัสดุ จัดสินเชื่ออัตร...
117
นายกฯ พอใจราคาปาล์มปรับตัวสูงขึ้นจากมาตรการรัฐ วอนภาคเอกชนขายน้ำมันปาล...
91
หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนค่าซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา ปี 2562...
79
กยศ. ออกนโยบายรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน...
86
รัฐบาลเตือนอย่าเชื่อข่าวลือ เปิดบัญชีแจกเงิน 3 พัน ยืนยันไม่ยกเลิกบัตร...
72
4 หน่วยงานร่วมมือวิจัย กัญชา-กัญชง ให้ได้มาตรฐาน เมดิคัลเกรด...
106
รัฐมนตรีเกษตรฯ เผยผลการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เ...
133
ธพว.ปลื้ม! พันธบัตรรอบแรกขายเกลี้ยง ดีเดย์ 17 มิ.ย. ออกเพิ่ม 5,000 ล. ...
118
รัฐมนตรีเกษตรฯ ฟุ้งแก้หนี้สินเกษตรกรสำเร็จ...
120
ค่าลดหย่อนภาษีปี 2562
182
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี...
347

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต...
1,050


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา