โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต

Advertisement

 
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยให้ อก. (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย) ขอรับจัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ กค. อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย และให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งกลไกในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินนโยบายของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการอุดหนุนสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก

สาระสำคัญของเรื่อง

1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559-2564 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ำตาลทรายในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และการเพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศให้สูงขึ้น ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2561 เรื่อง
การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ ส่งผลให้ระบบอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะการยกเลิการกำหนดโควตาน้ำตาล และยกเลิกการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศ รวมถึงการยกเลิกการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย (160 บาท /ตันอ้อย) และขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของระบบใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาสองปี (ฤดูการผลิตปี 2560/2561 และปี 2561/2562) ซึ่งยังคงต้องดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกในการบริหารจัดการระบบอย่างต่อเนื่อง และจากสถานการณ์ปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกตกต่ำต่อเนื่องมากว่า 2 ปี โดยเฉพาะราคาคาดการณ์อ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิต ปี 2561/2562 อยู่ที่ประมาณ 680 บาท/ตันอ้อย ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาท/ตันอ้อย ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากทั้งด้านราคาที่ตกต่ำและระบบใหม่สามารถเข้ามาแทรกแซงหรือพยุงราคาได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา

2. กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัย
การผลิต เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยรายเล็กให้สามารถเข้าถึงปัจจัยด้านการผลิตที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและผู้บริโภคภายในประเทศ สรุปได้ดังนี้

1) วิธีดำเนินงาน จ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อนำไปจัดหาปัจจัยการผลิต
ที่จำเป็นซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และเป็นคู่สัญญากับโรงงาน หรือมีการส่งอ้อยผ่านหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย จำนวนประมาณ 340,000 ราย ในอัตราตันอ้อยละไม่เกิน 50 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตันอ้อย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของแต่ละโรงงานโดยตรง สำหรับหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย จะต้องแสดงบัญชีรายชื่อชาวไร่รายย่อยที่อยู่ในสังกัด พร้อมจำนวนตันอ้อย เพื่อที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะได้โอนเงินช่วยเหลือไปยังบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยรายย่อยดังกล่าวโดยตรง

2) ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนเมษายน 2562


โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต
Advertisement

11/10/2018 340 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,128,859
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
918,570
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
728,378
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
560,204
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
540,159
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
479,756
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
453,682
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
451,380
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
408,773
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
297,963
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำนาญของลูกจ้าง...
98
ช็อปยางช่วยชาติ
27
ดวงกับดาวประจำวันที่ 10-16 ธันวาคม 2561...
87
จดไว้ให้ดี!! ธอส.ดีเดย์ อาทิตย์ที่ 23 ธ.ค.นี้ เปิดจองสิทธิสินเชื่อโครง...
44
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั...
52
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
ช็อปยางช่วยชาติ

27
จดไว้ให้ดี!! ธอส.ดีเดย์ อาทิตย์ที่ 23 ธ.ค.นี้ เปิดจองสิทธิสินเชื่อโครง...

44
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั...

52
รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติง...

29
กรมสรรพากรชี้แจงการออกมาตรการช็อปช่วยชาติ...

67
พม. เตรียมจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 61 ...

38
สว.มีจำนวนกี่คน มาจากไหนบ้าง?...

52
ธอส.ส่งท้ายความพิเศษปลายปี ด้วยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี 4 เดือ...

55
นบข. เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62...

62
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้มีรารยได้น้อยแล...

137
โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)...

155
มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...

100

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณเคยอ่าน
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต...

341

สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา