พม. แถลงชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม และการขับเคลื่อนโครงการเมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน และการบูรณาการทุกภาคส่วน จัดระเบียบในพื้นที่สวนลุมพินี

Advertisement

 
พม. แถลงชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม และการขับเคลื่อนโครงการเมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน และการบูรณาการทุกภาคส่วน จัดระเบียบในพื้นที่สวนลุมพินี พร้อมเชิญชวนบริจาคเพื่อผู้ด้อยโอกาส ด้วยการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม

วันนี้ (11 ต.ค. 61) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในประเด็นดังนี้ 1) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการ Flagship 2 : การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดย นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 2) โครงการเมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน โดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ 3) การจัดระเบียบในพื้นที่สวนลุมพินี โดย นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ตามที่ มีการส่งข้อความเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มคนละ 100 บาท กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ขอชี้แจง ดังนี้ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ซึ่งปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงเป็นการจ่ายแบบขั้นบันได ดังนี้

ผู้สูงอายุ 1) อายุ 60-69 ปี รับเบี้ย 600 บาทต่อเดือน

2) อายุ 70-79 ปี รับเบี้ย 700 บาทต่อเดือน

3) อายุ 80-89 ปี รับเบี้ย 800 บาทต่อเดือน

และ 4) อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ย 1,000 บาทต่อเดือน


สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินในโครงการมาตรการให้เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละเอียด ดังนี้ ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 1)รายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับเพิ่ม 50 บาท/คน/เดือน และ 2) รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเพิ่ม 100 บาท/คน/เดือน ทั้งนี้ การจ่ายเงินลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 โดยงวดแรกจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย และสาขาของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ

สำหรับ โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2560-2564 โครงการ Flagship 2 : การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ได้มีการจัดทำหนังสือต่อกรมสรรพากร เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายชื่อหน่วยงานของ พม. ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ ซึ่งกรมสรรพากรได้ประกาศหน่วยรับบริจาค พม. ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า ทางเว็บไซด์ http://www.rd.go.th/publish เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวน 171 หน่วยงาน ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคตามช่องทาง ดังนี้ 1) ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โทร. 02-306-8874 ต่อ 5 หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ทั่วประเทศ 2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-0-21170-9 3) บริจาคเงินผ่านการสแกน Krungthai QR Code ในระบบ E-Banking และ 4) บริจาคผ่านแอพพลิเคชั่น True Money Wallet

อีกทั้ง โครงการเมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กำหนดการเข้าถึงบริการทางสังคมของคนพิการ เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ประกอบกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้จริและการดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จากข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการล่าสุด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา พบว่า คนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2,022,481 คน (ชาย 1,059,198 คน และ หญิง 963,283 คน) มีการแบ่งคนพิการออกเป็น 1) วัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด – 14 ปี) ร้อยละ 4.07 2) วัยทำงาน (อายุ 15-60 ปี) ร้อยละ 43.41 และ 3) วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 52.52 ทั้งนี้ ยังพบว่า ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มีจำนวนมากที่สุด ถึงร้อยละ 49.68 รองลงมา คือ ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ร้อยละ 18.40 และทางการเห็น ร้อยละ 10.03 ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนพิการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 100,000 คน ประกอบกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยในระยะ 20 ปี ข้างหน้า คือ สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุมีอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 17.13 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 30.18 ในปี 2579 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง รวมทั้งเตรียมความพร้อมประชากรทุกกลุ่มวัยเพื่อการเข้าถึงอย่างมีคุณภาพ สำหรับปี 2562 กระทรวง พม. โดย พก. มุ่งผลักดันและยกระดับพื้นที่จังหวัดต้นแบบการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคนในสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ EQUAL ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม จึงจัดทำโครงการเมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน โดยยึดหลัก Smart Living และ Smart Service ด้วยเป้าหมายอย่างครอบคลุมในพื้นที่ 6 ภาค และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐเพื่อสังคม เพื่อให้คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีอิสระ ไร้อุปสรรคในการดำรงชีวิต

นอกจากนี้ การจัดระเบียบในพื้นที่สวนลุมพินี ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้สั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดูแลและจัดระเบียบคนเร่ร่อนที่ใช้พื้นที่สวนสาธารณะเป็นที่พัก พร้อมมอบหมายกรุงเทพมหานคร ไปดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนลุมพินีใหม่ ดูแลในเรื่องของที่จอดรถ เพื่อให้เป็นระเบียบและอำนวยความสะดวกประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จึงได้บูรณาการจัดระเบียบในพื้นที่สวนลุมพินี ร่วมกับมูลนิธิอิสรชน กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) กรุงเทพมหานคร ตำรวจ สน.สวนลุมพินี สำนักดูแลสวนสาธารณะ เทศกิจ และบ้านมิตรไมตรีกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนจัดระเบียบในพื้นที่สวนลุมพินี ด้วยการบูรณการ การทำงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กร และภาคีเครือข่ายในการทำงาน และในวันนี้ (11 ต.ค.61) ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจในสวนลุมพินี ทั้งในด้านข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหา และความต้องการ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้บริการในสวนลุมพินี เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจต่อไป
Advertisement

11/10/2018 301 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,129,299
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
918,990
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
729,005
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
562,561
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
540,370
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
480,340
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
454,323
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
452,443
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
408,969
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
300,598
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
นายกรัฐมนตรีเผยเป็นห่วงสินค้าเกษตร ยืนยันการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ท...
18
คำขวัญนายกรัฐมนตรี วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562...
17
หลักฐานสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยา...
22
15 เหตุผล ว่าทำไมคุณถึงยังโสด...
21
กบข. เปิดให้ดาวน์โหลดแอปใหม่ My GPF Application เปลี่ยนสู่บริการที่ตอบ...
21
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
นายกรัฐมนตรีเผยเป็นห่วงสินค้าเกษตร ยืนยันการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ท...

18
คำขวัญนายกรัฐมนตรี วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562...

17
หลักฐานสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยา...

22
15 เหตุผล ว่าทำไมคุณถึงยังโสด...

21
บัญชีกลางดีเดย์ 14 ธ.ค. 61 จ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มคืนแก่ผู้ถือบัต...

48
นายกฯ แนะผู้มีรายได้น้อยวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ย้ำรัฐดูแลครบวงจร...

42
ไม่ทิ้งชาวสวนยางไว้ข้างหลัง รัฐช่วยบรรเทาความเดือดร้อน......

31
ชาวสวนปาล์มเฮ! ราคาปาล์มสดขยับสูงขึ้น...

34
จัดเต็ม! ส่งความสุขปีใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน...

38
ปีใหม่นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิอะไรเพิ่มบ้าง ?...

96
ช็อปยางช่วยชาติ

44
จดไว้ให้ดี!! ธอส.ดีเดย์ อาทิตย์ที่ 23 ธ.ค.นี้ เปิดจองสิทธิสินเชื่อโครง...

69

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณเคยอ่าน
พม. แถลงชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม และการขับ...

302

สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา