พม. แถลงชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม และการขับเคลื่อนโครงการเมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน และการบูรณาการทุกภาคส่วน จัดระเบียบในพื้นที่สวนลุมพินี

11 ต.ค. 2561 เวลา 19:46 | อ่าน 572
Advertisement

 
พม. แถลงชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม และการขับเคลื่อนโครงการเมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน และการบูรณาการทุกภาคส่วน จัดระเบียบในพื้นที่สวนลุมพินี พร้อมเชิญชวนบริจาคเพื่อผู้ด้อยโอกาส ด้วยการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม

วันนี้ (11 ต.ค. 61) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในประเด็นดังนี้ 1) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการ Flagship 2 : การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดย นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 2) โครงการเมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน โดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ 3) การจัดระเบียบในพื้นที่สวนลุมพินี โดย นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ตามที่ มีการส่งข้อความเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มคนละ 100 บาท กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ขอชี้แจง ดังนี้ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ซึ่งปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงเป็นการจ่ายแบบขั้นบันได ดังนี้

ผู้สูงอายุ 1) อายุ 60-69 ปี รับเบี้ย 600 บาทต่อเดือน

2) อายุ 70-79 ปี รับเบี้ย 700 บาทต่อเดือน

3) อายุ 80-89 ปี รับเบี้ย 800 บาทต่อเดือน

และ 4) อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ย 1,000 บาทต่อเดือน


สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินในโครงการมาตรการให้เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละเอียด ดังนี้ ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 1)รายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับเพิ่ม 50 บาท/คน/เดือน และ 2) รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเพิ่ม 100 บาท/คน/เดือน ทั้งนี้ การจ่ายเงินลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 โดยงวดแรกจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย และสาขาของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ

สำหรับ โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2560-2564 โครงการ Flagship 2 : การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ได้มีการจัดทำหนังสือต่อกรมสรรพากร เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายชื่อหน่วยงานของ พม. ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ ซึ่งกรมสรรพากรได้ประกาศหน่วยรับบริจาค พม. ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า ทางเว็บไซด์ http://www.rd.go.th/publish เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวน 171 หน่วยงาน ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคตามช่องทาง ดังนี้ 1) ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โทร. 02-306-8874 ต่อ 5 หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ทั่วประเทศ 2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-0-21170-9 3) บริจาคเงินผ่านการสแกน Krungthai QR Code ในระบบ E-Banking และ 4) บริจาคผ่านแอพพลิเคชั่น True Money Wallet

อีกทั้ง โครงการเมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กำหนดการเข้าถึงบริการทางสังคมของคนพิการ เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ประกอบกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้จริและการดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จากข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการล่าสุด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา พบว่า คนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2,022,481 คน (ชาย 1,059,198 คน และ หญิง 963,283 คน) มีการแบ่งคนพิการออกเป็น 1) วัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด – 14 ปี) ร้อยละ 4.07 2) วัยทำงาน (อายุ 15-60 ปี) ร้อยละ 43.41 และ 3) วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 52.52 ทั้งนี้ ยังพบว่า ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มีจำนวนมากที่สุด ถึงร้อยละ 49.68 รองลงมา คือ ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ร้อยละ 18.40 และทางการเห็น ร้อยละ 10.03 ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนพิการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 100,000 คน ประกอบกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยในระยะ 20 ปี ข้างหน้า คือ สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุมีอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 17.13 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 30.18 ในปี 2579 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง รวมทั้งเตรียมความพร้อมประชากรทุกกลุ่มวัยเพื่อการเข้าถึงอย่างมีคุณภาพ สำหรับปี 2562 กระทรวง พม. โดย พก. มุ่งผลักดันและยกระดับพื้นที่จังหวัดต้นแบบการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคนในสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ EQUAL ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม จึงจัดทำโครงการเมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน โดยยึดหลัก Smart Living และ Smart Service ด้วยเป้าหมายอย่างครอบคลุมในพื้นที่ 6 ภาค และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐเพื่อสังคม เพื่อให้คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีอิสระ ไร้อุปสรรคในการดำรงชีวิต

นอกจากนี้ การจัดระเบียบในพื้นที่สวนลุมพินี ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้สั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดูแลและจัดระเบียบคนเร่ร่อนที่ใช้พื้นที่สวนสาธารณะเป็นที่พัก พร้อมมอบหมายกรุงเทพมหานคร ไปดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนลุมพินีใหม่ ดูแลในเรื่องของที่จอดรถ เพื่อให้เป็นระเบียบและอำนวยความสะดวกประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จึงได้บูรณาการจัดระเบียบในพื้นที่สวนลุมพินี ร่วมกับมูลนิธิอิสรชน กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) กรุงเทพมหานคร ตำรวจ สน.สวนลุมพินี สำนักดูแลสวนสาธารณะ เทศกิจ และบ้านมิตรไมตรีกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนจัดระเบียบในพื้นที่สวนลุมพินี ด้วยการบูรณการ การทำงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กร และภาคีเครือข่ายในการทำงาน และในวันนี้ (11 ต.ค.61) ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจในสวนลุมพินี ทั้งในด้านข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหา และความต้องการ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้บริการในสวนลุมพินี เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจต่อไป
Advertisement

Advertisement

572

Advertisement
 
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,156,355 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
936,225 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
759,478 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
692,576 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
563,500 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
504,822 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
496,201 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
476,165 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
439,183 26 พ.ค. 2560
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
415,926 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับมาใหม่
แนวข้อสอบภาค ก ก.พ. (อิเล็กทรอนิกส์) ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอัง...
23 มิ.ย. 2562 126
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 มิถุนายน 2562...
23 มิ.ย. 2562 69
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 9...
22 มิ.ย. 2562 142
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ชุด 1...
22 มิ.ย. 2562 296
สธ.แนะผู้ปกครองแปรงฟันลูกให้สะอาด ป้องกันฟันผุ...
21 มิ.ย. 2562 42
กฎ ก.พ. ให้ข้าราชการอายุครบ 60 ปีทำงานต่อได้ (ฉบับที่ 3)...
21 มิ.ย. 2562 93
สพฐ.เปิดรับสมัคร ศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 2-8 ส.ค.นี้...
20 มิ.ย. 2562 114
ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ผ่านแอพพลิเคช...
17 มิ.ย. 2562 145
ธอส. สนับสนุนโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ราชพัสดุ จัดสินเชื่ออัตร...
17 มิ.ย. 2562 118
นายกฯ พอใจราคาปาล์มปรับตัวสูงขึ้นจากมาตรการรัฐ วอนภาคเอกชนขายน้ำมันปาล...
17 มิ.ย. 2562 92
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความที่คล้ายกัน
ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ผ่านแอพพลิเคช...
145
ธอส. สนับสนุนโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ราชพัสดุ จัดสินเชื่ออัตร...
117
นายกฯ พอใจราคาปาล์มปรับตัวสูงขึ้นจากมาตรการรัฐ วอนภาคเอกชนขายน้ำมันปาล...
91
หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนค่าซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา ปี 2562...
79
กยศ. ออกนโยบายรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน...
86
รัฐบาลเตือนอย่าเชื่อข่าวลือ เปิดบัญชีแจกเงิน 3 พัน ยืนยันไม่ยกเลิกบัตร...
72
4 หน่วยงานร่วมมือวิจัย กัญชา-กัญชง ให้ได้มาตรฐาน เมดิคัลเกรด...
106
รัฐมนตรีเกษตรฯ เผยผลการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เ...
133
ธพว.ปลื้ม! พันธบัตรรอบแรกขายเกลี้ยง ดีเดย์ 17 มิ.ย. ออกเพิ่ม 5,000 ล. ...
118
รัฐมนตรีเกษตรฯ ฟุ้งแก้หนี้สินเกษตรกรสำเร็จ...
120
ค่าลดหย่อนภาษีปี 2562
182
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี...
347

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
พม. แถลงชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม และการขับ...
573


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา