นบข. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ ผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉาง ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

22 ต.ค. 2561 เวลา 19:22 | อ่าน 346
Advertisement

 
นายกรัฐมนตรีประชุม นบข. ครั้งที่ 5/61 เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวม 2,330 ราย และรับทราบสถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทย

เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ ผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉาง ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

วันนี้ (22 ต.ค.61) เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 5/2561 ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังการประชุม นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ นบข. ได้เผยถึงผลการประชุม ดังนี้


ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทย ปี 2561/62 โดย สถานการณ์ข้าวโลก ปี 2561/62 คาดว่าผลผลิตข้าว มีประมาณ 487.76 ล้านตัน ลดลง 3.76 ล้านตัน จากปี 60/61 เนื่องจากผลผลิตข้าวของปากีสถานลดลงจากปริมาณน้ำในระบบชลประทานมีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และปริมาณผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ได้รับความเสียจากพายุไต้ฝุ่นมังคุด การบริโภค คาดว่าจะมีปริมาณ 488.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีประมาณ 5.97 ล้านตัน เนื่องจากอัตราการเติบโตของจำนวนประชากรของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสต็อกข้าวโลก ปลายปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 145.21 ล้านตัน ลดลง 0.71 ล้านตัน จากปลายปี 2561 ซึ่งมีประมาณ 145.92 ล้านตัน การส่งออกข้าว ช่วงเดือนมกราคม – 2 ตุลาคม 2561 อินเดียส่งออกข้าวสูงสุดอันดับ 1 ของโลก 9.21 ล้านตัน รองลงมาคือ ไทย 7.71 ล้านตัน เวียดนาม 5.13 ล้านตัน ปากีสถาน 2.34 ล้านตัน และสหรัฐฯ 2.14 ล้านตัน ราคาส่งออกข้าวของไทย ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ระหว่างการส่งมอบข้าวทั้งในส่วนของรัฐบาลและเอกชน ประกอบกับมีคำสั่งซื้อข้าวเพิ่มเติมจากภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา ส่วนเวียดนาม ราคาส่งออกข้าวขาวปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากภูมิภาคแอฟริกาและอิรัก ในขณะที่อินเดีย ราคาส่งออกข้าวขาวปรับตัวลดลงเนื่องจากคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตหลัก (Kharif crop) จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2 และปากีสถาน ราคาส่งออกข้าวทุกชนิดทรงตัว เนื่องจากผลผลิตข้าวเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นในเดือนตุลาคม

ด้านสถานการณ์ข้าวไทย ปี 2561/62 การเพาะปลูกรอบที่ 1 กระทรวงเกษตรฯ กำหนดเป้าหมายพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าว 58.21 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 25.41 ล้านตัน ขณะนี้เพาะปลูกแล้ว 57.73 ล้านไร่ และคาดการณ์จะมีเกษตรกรปลูกข้าวทั้งสิ้น 59.23 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.75 ของเป้าหมาย และเก็บเกี่ยวแล้ว 8.42 ล้านไร่ การเพาะปลูกรอบที่ 2 กระทรวงเกษตรฯ ปรับเป้าหมาย 12.21 ล้านไร่ เหลือ 11.36 ล้านไร่ เนื่องจากมีโครงการ

ปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา 2) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 62 และ 3) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยเกษตรกรจะปลูกในระหว่าง พ.ย. 61 – เม.ย. 62 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 ขึ้นทะเบียนแล้ว 4.19 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 104.73 ของเป้าหมาย 4 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 57.18 ล้านไร่ และราคาข้าว ส่วนใหญ่ปรับเพิ่มจากปีที่ผ่านมาตามความต้องการของตลาดและปริมาณข้าว

ที่ประชุมรับทราบผลการติดตามการซื้อขายข้าวเปลือกของโรงสีข้าวตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอความร่วมมือพาณิชย์จังหวัด 1) สำรวจข้อเท็จจริงการซื้อขายข้าวเปลือกของเกษตรกรว่าถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ 2) การซื้อขายข้าวเปลือกของผู้ประกอบการมีการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก ชั่งน้ำหนัก วัดความชื้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบในการจำหน่ายข้าวเปลือกซึ่งผลปรากฏว่า 1) การซื้อขายและราคาข้าวเปลือกที่ผู้ประกอบการโรงสีรับซื้อจากเกษตรกร ตรวจสอบไม่พบการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร โรงสีมีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือก อัตราการหักลดน้ำหนักความชื้น และสิ่งเจือปน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการซื้อขายข้าวเปลือกตามคุณภาพ ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรัง เฉลี่ย ก.ย. 61 ตันละ 7,500 - 7,900 บาท สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยราคาที่จำหน่ายได้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพข้าว เช่น การเกี่ยวสดโดยไม่ตากลดความชื้น และสิ่งเจือปนเกิน 2% หรือบางพื้นที่เร่งเกี่ยวหนีน้ำ ข้าวเปลือกจึงไม่มีคุณภาพ 2) การตรวจสอบและการกำกับดูแล กำหนดให้ผู้ประกอบการฯ แสดงราคารับซื้อ อัตราการหักลด น้ำหนักความชื้น และน้ำหนักสิ่งเจือปน และจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการซื้อขายข้าวเปลือกของผู้ประกอบการ ตรวจเครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องวัดความชื้น 3) การแข่งขันด้านราคา โดยจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เชื่อมโยงการขายของเกษตรกรกับผู้ประกอบการในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ปีที่ผ่านมาจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 65 ครั้ง ใน 27 จังหวัด เกษตรกรขายข้าวสูงกว่าตลาด ตันละ 100 - 2,000 บาท 4) การประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปี 61/62 เช่น (1) จัดทำโปสเตอร์ และแผ่นพับ เผยแพร่ผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และเทศบาล อบต. ทั่วประเทศ (2) จัดทำ E-Poster และคลิปวีดีโอ เผยแพร่ผ่าน [email protected], Facebook-Dit บริหารจัดการสินค้าเกษตร, YouTube บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน, และแอปพลิเคชั่น “ชาวนาไทย” และสื่อโซเซียลมีเดีย ที่ได้รับความนิยม (3) สปอตโทรทัศน์ (4) สปอตวิทยุ สถานีวิทยุทั่วประเทศ (5) สปอต Mobile Unit เพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และ (6) สำหรับปัญหาการหยุดรับซื้อและการขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการค้าข้าว ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวการปิดกิจการและหยุดรับซื้อข้าวของโรงสีบางพื้นที่เนื่องจากขาดทุน และปัญหาสภาพคล่อง ตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริง โดยภาพรวมทั้งประเทศถือว่าโรงสีมีเพียงพอรองรับผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรทั้งประเทศ และข้อมูลสินเชื่อผู้ประกอบการค้าข้าวผ่านโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 61/62 พบว่า ปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา ให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น จึงถือได้ว่าผู้ประกอบการค้าข้าวยังมีสภาพคล่องปกติ โดยการได้รับวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามศักยภาพของผู้ประกอบการแต่ละราย

พร้อมกันนี้ นบข. รับทราบผลการดำเนินการตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกของ ธ.ก.ส. กรณีรับฝากข้าวเปลือกกับสถาบันเกษตรกร ในการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวเปลือกนาปี ปี 61/62 ระหว่างเกษตรกรกับสถาบันเกษตรกร เพื่อใช้เป็นราคากลาง ดังนี้ 1) ค่าอบลดความชื้น หักลดน้ำหนักลงเปอร์เซ็นต์ความชื้นละ 15 กก. ต่อข้าวเปลือก 1 ตัน ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายในการหักลดความชื้นแล้ว และให้สถาบันเกษตรกรออกใบรับฝากโดยหักลดความชื้นข้าวเปลือกตามแบบที่ ธ.ก.ส. กำหนด 2) ค่าถุง Big bag ตันละ 75 บาท ค่ากระสอบป่าน ตันละ 110 - 143 บาท และ 3) ค่าบริหารจัดการ ไม่เกินตันละ 100 บาท โดยรวมค่าใช้จ่ายที่สถาบันเกษตรกรคิดจากสมาชิก ประมาณ 418 - 625 บาท/ตัน และค่าฝากเก็บคงเหลือที่เกษตรกรได้รับ ประมาณ 375 - 582 บาท/ตัน ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดข้าว

พร้อมกับ นบข. รับทราบผลการเปิดตลาดนำเข้าข้าวตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2562 ปริมาณ 249,757 ตัน และอัตราภาษีในโควตาร้อยละ 30 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 52

นอกจากนี้ นบข. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พิจารณาการช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นต้นไป สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน – 12 กันยายน 2561 จำนวน 2,330 ราย ให้ ธ.ก.ส. นำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับอัตราดอกเบี้ยผ่อนคลาย ผ่านระบบการกู้เงินปกติของ ธ.ก.ส. ต่อไป

นบข. ยังเห็นชอบแนวทางการประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการเพื่อรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องระยะ 3 ปี ดังนี้ 1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว เป็นเจ้าภาพหลักจัดทำข้อมูลทางโภชนาการและสารที่เป็นประโยชน์ในข้าว รวมทั้งวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับจากไร่นาถึงผู้บริโภค (from farm to fork) โดยเฉพาะสำหรับข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษ เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการส่งเสริมการตลาด 2) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดให้ครอบคลุมการประชาสัมพันธ์ เจาะลึกถึงผู้บริโภคให้ทั่วถึงมากขึ้น รวมถึงวิธีการที่จะประชาสัมพันธ์ร่วมกับผู้ขาย ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ที่จำหน่ายข้าวไทย โดยสนับสนุนงบประมาณร่วมกับภาคเอกชนในการดำเนินการ และ 3) กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดดำเนินการจดสิทธิ์ในเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิ และข้าวพันธุ์แท้ ในตลาดเป้าหมายสำคัญของไทยโดยเร็ว-------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
(ข้อมูลจากฝ่ายเลขานุการ นบข.)

Advertisement


346

Advertisement
 
  10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,141,439 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
928,345 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
748,727 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
618,970 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
546,216 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
494,934 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
475,601 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
467,851 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
412,491 25 พ.ค. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
373,321 26 พ.ค. 2560
ดูเพิ่มเติม
  10 ลำดับมาใหม่
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562...
26 มี.ค. 2562 37
ดวงกับดาวประจำวันที่ 25-31 มีนาคม 2562...
24 มี.ค. 2562 93
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กา...
20 มี.ค. 2562 48
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ชุด 5 ปี 2562...
20 มี.ค. 2562 140
กรุงไทยปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 23 มีนาคมนี้ เวลา 00.01 -...
20 มี.ค. 2562 59
ยกเลิกจ่ายยารักษามะเร็งข้าราชการ ไม่เป็นความจริง ชี้ปรับหลักเกณฑ์ให้ใช...
20 มี.ค. 2562 62
คปร.มีมติเห็นชอบบรรจุพยาบาล 2,900 อัตรา ครบตามมติครม....
20 มี.ค. 2562 76
ประกาศราชกิจจานุเบกษากฎหมายภาษี e-payment...
20 มี.ค. 2562 363
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย ชุด 5 ปี 2562...
19 มี.ค. 2562 265
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ชุด 4 ปี 2562...
19 มี.ค. 2562 81
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความที่คล้ายกัน
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กา...
48
กรุงไทยปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 23 มีนาคมนี้ เวลา 00.01 -...
59
ถาม-ตอบ การสมัครและสอบภาค ก ก.พ. ปี 2562...
280
สั่งทบทวน ปรับอัตราความเร็วรถบนทางหลวงระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเป็...
75
สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธี...
1,034
สธ.เผยความคืบหน้ากรณีข้าราชการได้รับเงินเกินสิทธิ...
93
กรมบัญชีกลางเผยสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบบัตรแมงมุม และบัตร EMV ...
62
บัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ที่ปรับเพิ่มเป็น 1,000 บาท/คน ภ...
88
เดินหน้าคืนที่ดิน ปลดทุกข์หนี้นอกระบบชาวบ้าน ย้ำเราไม่ทิ้งกันและจะต่อส...
104
กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ เปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญ...
133
ธ.ก.ส. ร่วม สปสช. และสำนักอนามัย เปิดจุดบริการสิทธิบัตรทอง...
73
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ กรณีพบการกระทำที่สร้างผลกร...
84

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
นบข. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ ผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ...
347


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา