แรงงาน จับมือ ศึกษาธิการ MOU เชื่อมโยง Big Data ผลิตกำลังคนป้อน EEC

6 พ.ย. 2561 เวลา 07:55 | อ่าน 314
Advertisement

 
ก.แรงงาน ลงนามความร่วมมือ อาชีวศึกษา ก.ศึกษาธิการ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data วางแผนพัฒนาและผลิตกำลังคน รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แรงงาน จับมือ ศึกษาธิการ MOU

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data เพื่อการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนาม และผู้บริหารระดับสูงกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

แรงงาน จับมือ ศึกษาธิการ MOU

การลงนามในวันนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ต้องการ
ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บีโอไอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและประมาณการความต้องการแรงงานในสาขาต่างๆ ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC เพื่อนำไปใช้กำหนดเป้าหมายในการผลิตบุคลากรแต่ละประเภทและระดับให้ตรงตามความต้องการ และให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน บีโอไอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษาและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแรงงานที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติม


สาระสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะสนับสนุนข้อมูลทะเบียนความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจากการสำรวจ และการแจ้งตำแหน่งงานว่าง ข้อมูลทะเบียนการมีงานทำและการเป็นผู้ประกันตนของนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ข้อมูลทะเบียนการพัฒนาฝีมือแรงงานของนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ข้อมูลสถิติด้านแรงงาน ข้อมูลแผนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาเปิดสอน ตลอดจนให้ความร่วมมือในการใช้พื้นที่ และทรัพยากรร่วมกันในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมทั้งการพัฒนากำลังคนตามความเหมาะสม และให้บริการจัดหางานแก่นักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ประสงค์จะทำงาน เป็นต้น

แรงงาน จับมือ ศึกษาธิการ MOUแรงงาน จับมือ ศึกษาธิการ MOU

ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะอนุญาตให้กระทรวงแรงงานใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ด้านการศึกษา ข้อมูลสถิติด้านการศึกษาและให้กระทำผ่านระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทะเบียนนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาและความต้องการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และการทำงานของนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบกิจการจากการสำรวจ ข้อมูลสถิตินักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษา และที่สำเร็จการศึกษา ข้อมูลสถิติจำนวนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาระดับวุฒิการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการใช้พื้นที่ และทรัพยากรร่วมกันในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตลอดจนการพัฒนากำลังคนตามความเหมาะสม ซึ่งการลงนามในวันนี้จะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ (Big Data) ที่จะช่วยสร้างการรับรู้ไปยังหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทำให้การบูรณาการการทำงานเกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Advertisement


314

Advertisement
 
  10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,149,888 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
932,724 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
756,769 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
651,646 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
559,960 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
501,416 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
488,156 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
472,567 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
414,571 25 พ.ค. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
413,641 26 พ.ค. 2560
ดูเพิ่มเติม
  10 ลำดับมาใหม่
เปิดแอร์พร้อมพัดลม ประหยัดไฟกว่า จริงหรือไม่?...
20 พ.ค. 2562 54
สธ.พบผู้ป่วยไข้เลือดออกกว่าร้อยละ 50 เป็นเด็กนักเรียน แนะร่วมมือกำจัดแ...
20 พ.ค. 2562 27
กบข. ออมเพิ่มดีอย่างไร และออมเพิ่มต้องทำอย่างไร...
20 พ.ค. 2562 38
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 6...
19 พ.ค. 2562 40
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 5...
19 พ.ค. 2562 40
5 ปี เด็กไทยตายบนถนนเกือบ 20,000 คน ช่วงปิดเทอมยอดตายพุ่ง...
19 พ.ค. 2562 37
ดวงกับดาวประจำวันที่ 20-26 พฤษภาคม2562...
19 พ.ค. 2562 75
คำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ในรัชกาล...
18 พ.ค. 2562 56
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 4...
18 พ.ค. 2562 69
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 3...
18 พ.ค. 2562 76
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความที่คล้ายกัน
กบข. ออมเพิ่มดีอย่างไร และออมเพิ่มต้องทำอย่างไร...
38
คุรุสภาปรับรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแบบสองภาษา...
85
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือที่ ศธ 0...
157
กรมบัญชีกลางแจงความคืบหน้าร่างพระราชกฤษฎีกาเพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และ...
268
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบข้าราชการ ปี 2562...
485
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
262
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...
198
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิ...
297
เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วย...
1,470
อนุมัติเปิดสอบบรรจุครู และบุคลากรทางการศึกษา 2562...
297
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉ...
240
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562...
559

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
แรงงาน จับมือ ศึกษาธิการ MOU เชื่อมโยง Big Data ผลิตกำลังคนป้อน EEC...
315


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา