นบข. เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62

25 พ.ย. 2561 เวลา 12:05
Advertisement

 
รอง นรม.พล.อ.ฉัตรชัย ประชุม นบข. เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 61/62 ให้ ธ.ก.ส. เร่งดำเนินการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว-ปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,500 บาท พร้อมจ่ายเบี้ยประกันภัยตามโครงการประกันภัยโดยเร่งด่วน

เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62

วันที่ 20 พ.ย.61 เวลา 14.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ครั้งที่ 6/2561 สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. รับทราบตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานผลการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2561/62 ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ และอุบลราชธานี ซึ่งปรากฏว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าว ปี 2561/62 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คือพื้นที่ประมาณ 59.22 ล้านไร่ ในขณะที่เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงเหลือ 53.37 ล้านไร่ (ปี 2560/61 จำนวน 54.98 ล้านไร่) ผลผลิต 24.24 ล้านตัน (ปี 60/61 จำนวน 24.94 ล้านตัน) ลดลงร้อยละ 2.79 เนื่องจากประสบภัยแล้งและน้ำท่วม พื้นที่ความเสียหายส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคาดว่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ จะมีประมาณ 6.59 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 13.36 ข้าวหอมจังหวัด ประมาณ 1.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.30 ข้าวปทุมธานี 1 ประมาณ 0.90 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.84 ข้าวเจ้าอื่น ประมาณ 9.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.78 และข้าวเหนียว ประมาณ 5.99 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.04

2. การเร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62


2.1 รับทราบตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานผลการสำรวจความเสียหาย ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เสียหายและจังหวัดประกาศภัยพิบัติแล้ว 7 จังหวัด เกษตรกร 73,828 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 911,914.50 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 881,711 ไร่ อยู่ระหว่างรอการประกาศ 4 จังหวัด พื้นที่ 600,000 ไร่ จ่ายแล้วที่จังหวัดอุทัยธานี 18 ราย พื้นที่ 177.25 ไร่ วงเงิน 201,327 บาท

2.2 รับทราบแผนการปฏิบัติงานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2561 ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ซึ่งมีขั้นตอนในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายดำเนินการภายใน 3 เดือน *** กรณี เร่งด่วน ดำเนินการช่วยเหลือได้ภายใน 15 วัน) ***

2.3 มอบหมายให้ ธ.ก.ส. เร่งดำเนินการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,500 บาท จำนวน 12 ไร่ หรือครัวเรือนละ 18,000 บาท และการจ่ายเบี้ยประกันภัยตามโครงการประกันภัยของกระทรวงการคลัง ในพื้นที่ได้รับความเสียหายโดยเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2561

2.4 มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงการคลัง โดยเร่งด่วน เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือนร้อน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ภายใน 7 วัน โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2561

3. การพิจารณาโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63


3.1 รับทราบผลการสำรวจจากกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่พบว่า มีพื้นที่ทำนาข้าวประสบภัยภาวะฝนทิ้งช่วง จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี อุตรดิตถ์ สุโขทัย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครราชสีมา มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ จำนวน 2.62 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง จำนวน 0.76 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด พื้นที่ 2.47 ล้านไร่ เสียหายสิ้นเชิง 0.68 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ

3.2 เห็นชอบในหลักการโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อให้การผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีประสิทธิภาพ ผลผลิตมีคุณภาพสูง รักษาระดับ ปริมาณ และเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทย จากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าและตลาดข้าวหอมมะลิไทย โดยการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หรือพันธุ์ กข15) ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง สำหรับใช้เพาะพันธุ์ข้าวในฤดูนาปี ปีการผลิต 2562/63 เป้าหมายเมล็ดพันธุ์จำนวน 10,000 ตัน ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 2,000,000 ไร่ ในพื้นที่ 23 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา) โดยคุณสมบัติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและกรอบการช่วยเหลือสรุปได้ ดังนี้

1) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ข้าวหอมมะลิ) ปี 2561/62 กับกรมส่งเสริมการเกษตร และมีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค.61 และได้รับการรับรองความเสียหายจากการประชาคมหมู่บ้าน และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยคณะกรรมการระดับอำเภอ

2) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร ไร่ละ 5 กิโลกรัม ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงแต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ (ครัวเรือนละไม่เกิน 50 กิโลกรัม)

3) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ วงเงิน 275,147,520 บาท โดยขอสนับสนุนเงินจากงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แยกเป็น ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิรวมค่าขนส่ง 270,000,000 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 5,147,520 บาท

ทั้งนี้ ให้นำข้อห่วงใยของคณะกรรมการ นบข. กรณีการช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือของเกษตรกรในโครงการอื่นๆ ของภาครัฐ และกำกับดูแล วิธีการในเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการปลูกของเกษตรกร โดยให้คำนึงถึง Demand Supply และราคาที่จำหน่ายของเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐให้เกษตรกรทราบด้วย

4) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ และอนุมัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 275,147,520 บาท ต่อไป

5) เห็นชอบแนวทางการจัดงาน THAI RICE EXPO โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ศักยภาพของข้าวไทย ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอด Supply Chain ของข้าว นำเสนอคณะกรรมการ นบข. พิจารณาต่อไป


----------------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
(ข้อมูลจากฝ่ายเลขานุการ นบข.)
Advertisement


173

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,136,840
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
925,607
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
739,805
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
598,979
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
544,353
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
489,787
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
467,781
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
463,466
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
411,266
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
344,155
ดูเพิ่มเติม
 10 ลำดับมาใหม่
สปก. 23 จังหวัดเฮ ! ครม.เห็นชอบยืดเวลาส่งเงินสมทบ วงเงินกว่า 1.8 หมื่น...
20
กรุงไทยออกบัตร Krungthai Travel UnionPay ต่อยอด Travel การ์ด เอาใจนักธ...
20
กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม...
19
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ณ 18 ก.พ. 62...
73
วิธียื่นลดหย่อนภาษีด้วย LTF RMF ฉบับมนุษย์เงินเดือน...
34
สตีรอยด์... อันตรายจริงๆ
54
หนังสือภายนอก
287
เคาะแล้ว!! เพิ่มงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 63 เติมเต็มสิทธิประโยชน์ให...
39
คลายปม! ให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ 63 เริ่มแล้วหรือยัง?...
152
เคลียร์ประเด็น ร่าง พ.ร.บ. ข้าว มีแต่ผลเสียจริงหรือ?...
29
ดูเพิ่มเติม

  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
สปก. 23 จังหวัดเฮ ! ครม.เห็นชอบยืดเวลาส่งเงินสมทบ วงเงินกว่า 1.8 หมื่น...
20
กรุงไทยออกบัตร Krungthai Travel UnionPay ต่อยอด Travel การ์ด เอาใจนักธ...
20
วิธียื่นลดหย่อนภาษีด้วย LTF RMF ฉบับมนุษย์เงินเดือน...
34
เคาะแล้ว!! เพิ่มงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 63 เติมเต็มสิทธิประโยชน์ให...
39
เคลียร์ประเด็น ร่าง พ.ร.บ. ข้าว มีแต่ผลเสียจริงหรือ?...
29
สธ. ชวน วัยรุ่นยุคใหม่ รักให้เป็น รักให้ปลอดภัย ในวันวาเลนไทน์...
46
19 ก.พ. คืนมาฆบูชาชวนจับตา “ซูเปอร์ฟูลมูน” ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่ส...
68
เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562...
93
มหาดไทย ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ เน้นย้ำข้าราชการที่ดี ต้องรู้หน้าที่...
85
ผู้รับบำนาญสามารถพิมพ์หนังสือรัรบรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ท...
76
ออมสิน จัดโปรโมชั่นลุยงานใหญ่ Money Expo 2019 ขอนแก่น ครั้งที่ 1 สลากอ...
64
กรมบัญชีกลางสรุปการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ 14.5 ล้านร...
54

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
นบข. เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62...
174


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา