รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 11/2561

Advertisement

 
รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุม คตน. เร่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ แก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมผลักดัน จ.สมุทรสาครสู่การเป็น Hub of Seafood ยุค 4.0

นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 11/2561 โดยมีคณะกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ประชุมรับทราบมาตรการการดำเนินการ 5 มิติ โดย

1) ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย

2) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ

3) ลดภาระหนี้นอกระบบโดยไกล่เกลี่ยประนอมหนี้

4) เพิ่มศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ

และ 5) สนับสนุนอื่น ๆ เช่น พัฒนาฐานข้อมูล ส่งเสริมให้องค์กรการเงินชุมชนร่วมแก้หนี้นอกระบบ เป็นต้น รวมทั้งรับทราบการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมรับดำเนินการ

2. การส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษากลับมาพัฒนาบ้านเกิด เพื่อคัดเลือก คนดี คนเก่ง เข้ามาในวิชาชีพครู และศึกษาในสถาบันฝ่ายผลิตครูที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาบรรจุตรงกับภูมิลำเนา เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นลดปัญหาการโยกย้ายแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่เป็นการยกระดับการศึกษาในระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีเครือข่ายระหว่างสถาบันฝ่ายผลิตครูและโรงเรียน สถานศึกษา ผ่านครูบรรจุใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการ โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 รุ่น รวม 48,374 คน เริ่มบรรจุตั้งแต่ปี 2559-2568 ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาให้สถาบันผลิตครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลิตครูคุณภาพสูงตรงตามความต้องการให้กับท้องถิ่น

3. การขับเคลื่อนสมุทรสาครสู่การเป็น Hub of Seafood ยุค 4.0 ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเชื่อมโยงกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกับโครงการ Seafood Big Brother โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลอีก 4 แห่ง ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ Seafood Big Brother ซึ่งให้ความช่วยเหลือยกระดับมาตรฐานการผลิต เครื่องจักรการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ความช่วยเหลือให้ความรู้การทำธุรกิจ ความเป็นผู้ประกอบการ ให้ความช่วยเหลือด้านระบบมาตรฐาน และพร้อมให้ความรู้การผลิตระบบมาตรฐานการผลิต นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจกับ Seafood Big Brother ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 42 กิจการ เป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในวิสาหกิจ 69 คน

4. แนวทางการดูแลความปลอดภัยจราจรรองรับเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ระหว่างวันที่ (27 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562) โดยกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง อาทิ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับบรรทุก ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยห้ามออกเดินรถอย่างเด็ดขาด และห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ รถไฟ เรือ บนทางและในสถานีขนส่งผู้โดยสาร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถโดยสารทุกคัน พร้อมมีมาตรการด้านประชาสัมพันธ์ รถยนต์รณรงค์ในหัวข้อ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” รถจักรยานยนต์รณรงค์ในหัวข้อ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค”

5. มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2561 – 2562 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องมาตรการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยว 4 มาตรการ ดังนี้ 1. โครงการ Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privileges” ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 15 มกราคม 2562 รวมทั้ง การเปิดให้บริการพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมแก่นักท่องเที่ยวในการคืนภาษี (VAT Refund) ในพื้นที่ย่านแหล่งท่องเที่ยว หรือห้างสรรพสินค้า 2. การเพิ่มความถี่ของการเดินทางสำหรับหนังสือเดินทางที่ขอรับการตรวจลงตราแบบสามารถเดินทางได้ครั้งเดียว (Single Entry Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย 3. การให้อนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) แบบอนุญาตครั้งเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี วีซ่าอยู่แล้ว (ทั้งแบบ TR และ VoA) และ 4. แก้ไขหลักการกฎกระทรวงมหาดไทยในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 30 วัน


.....................................................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
Advertisement

05/12/2018 43 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,129,481
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
919,179
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
729,297
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
563,606
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
540,555
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
480,558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
454,586
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
452,919
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
409,043
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
301,705
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
ดวงกับดาวประจำวันที่ 17-23 ธันวาคม 2561...
55
นายกรัฐมนตรีเผยเป็นห่วงสินค้าเกษตร ยืนยันการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ท...
30
คำขวัญนายกรัฐมนตรี วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562...
29
หลักฐานสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยา...
34
15 เหตุผล ว่าทำไมคุณถึงยังโสด...
34
ดูเพิ่มเติม

  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
นายกรัฐมนตรีเผยเป็นห่วงสินค้าเกษตร ยืนยันการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ท...

30
คำขวัญนายกรัฐมนตรี วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562...

29
หลักฐานสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยา...

34
15 เหตุผล ว่าทำไมคุณถึงยังโสด...

34
บัญชีกลางดีเดย์ 14 ธ.ค. 61 จ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มคืนแก่ผู้ถือบัต...

55
นายกฯ แนะผู้มีรายได้น้อยวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ย้ำรัฐดูแลครบวงจร...

50
ไม่ทิ้งชาวสวนยางไว้ข้างหลัง รัฐช่วยบรรเทาความเดือดร้อน......

40
ชาวสวนปาล์มเฮ! ราคาปาล์มสดขยับสูงขึ้น...

39
จัดเต็ม! ส่งความสุขปีใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน...

44
ปีใหม่นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิอะไรเพิ่มบ้าง ?...

141
ช็อปยางช่วยชาติ

54
จดไว้ให้ดี!! ธอส.ดีเดย์ อาทิตย์ที่ 23 ธ.ค.นี้ เปิดจองสิทธิสินเชื่อโครง...

71

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติง...

44


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา