รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 11/2561

5 ธ.ค. 2561 เวลา 15:00
Advertisement

 
รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุม คตน. เร่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ แก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมผลักดัน จ.สมุทรสาครสู่การเป็น Hub of Seafood ยุค 4.0

นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 11/2561 โดยมีคณะกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ประชุมรับทราบมาตรการการดำเนินการ 5 มิติ โดย

1) ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย

2) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ

3) ลดภาระหนี้นอกระบบโดยไกล่เกลี่ยประนอมหนี้

4) เพิ่มศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ

และ 5) สนับสนุนอื่น ๆ เช่น พัฒนาฐานข้อมูล ส่งเสริมให้องค์กรการเงินชุมชนร่วมแก้หนี้นอกระบบ เป็นต้น รวมทั้งรับทราบการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมรับดำเนินการ

2. การส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษากลับมาพัฒนาบ้านเกิด เพื่อคัดเลือก คนดี คนเก่ง เข้ามาในวิชาชีพครู และศึกษาในสถาบันฝ่ายผลิตครูที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาบรรจุตรงกับภูมิลำเนา เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นลดปัญหาการโยกย้ายแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่เป็นการยกระดับการศึกษาในระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีเครือข่ายระหว่างสถาบันฝ่ายผลิตครูและโรงเรียน สถานศึกษา ผ่านครูบรรจุใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการ โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 รุ่น รวม 48,374 คน เริ่มบรรจุตั้งแต่ปี 2559-2568 ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาให้สถาบันผลิตครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลิตครูคุณภาพสูงตรงตามความต้องการให้กับท้องถิ่น

3. การขับเคลื่อนสมุทรสาครสู่การเป็น Hub of Seafood ยุค 4.0 ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเชื่อมโยงกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกับโครงการ Seafood Big Brother โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลอีก 4 แห่ง ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ Seafood Big Brother ซึ่งให้ความช่วยเหลือยกระดับมาตรฐานการผลิต เครื่องจักรการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ความช่วยเหลือให้ความรู้การทำธุรกิจ ความเป็นผู้ประกอบการ ให้ความช่วยเหลือด้านระบบมาตรฐาน และพร้อมให้ความรู้การผลิตระบบมาตรฐานการผลิต นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจกับ Seafood Big Brother ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 42 กิจการ เป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในวิสาหกิจ 69 คน

4. แนวทางการดูแลความปลอดภัยจราจรรองรับเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ระหว่างวันที่ (27 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562) โดยกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง อาทิ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับบรรทุก ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยห้ามออกเดินรถอย่างเด็ดขาด และห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ รถไฟ เรือ บนทางและในสถานีขนส่งผู้โดยสาร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถโดยสารทุกคัน พร้อมมีมาตรการด้านประชาสัมพันธ์ รถยนต์รณรงค์ในหัวข้อ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” รถจักรยานยนต์รณรงค์ในหัวข้อ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค”

5. มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2561 – 2562 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องมาตรการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยว 4 มาตรการ ดังนี้ 1. โครงการ Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privileges” ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 15 มกราคม 2562 รวมทั้ง การเปิดให้บริการพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมแก่นักท่องเที่ยวในการคืนภาษี (VAT Refund) ในพื้นที่ย่านแหล่งท่องเที่ยว หรือห้างสรรพสินค้า 2. การเพิ่มความถี่ของการเดินทางสำหรับหนังสือเดินทางที่ขอรับการตรวจลงตราแบบสามารถเดินทางได้ครั้งเดียว (Single Entry Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย 3. การให้อนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) แบบอนุญาตครั้งเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี วีซ่าอยู่แล้ว (ทั้งแบบ TR และ VoA) และ 4. แก้ไขหลักการกฎกระทรวงมหาดไทยในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 30 วัน


.....................................................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
Advertisement


105

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,136,361
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
925,223
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
739,073
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
597,088
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
544,121
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
489,169
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
466,995
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
462,892
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
411,137
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
341,699
ดูเพิ่มเติม
 10 ลำดับมาใหม่
สธ. ชวน วัยรุ่นยุคใหม่ รักให้เป็น รักให้ปลอดภัย ในวันวาเลนไทน์...
29
19 ก.พ. คืนมาฆบูชาชวนจับตา “ซูเปอร์ฟูลมูน” ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่ส...
45
เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562...
55
มหาดไทย ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ เน้นย้ำข้าราชการที่ดี ต้องรู้หน้าที่...
68
ผู้รับบำนาญสามารถพิมพ์หนังสือรัรบรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ท...
53
ออมสิน จัดโปรโมชั่นลุยงานใหญ่ Money Expo 2019 ขอนแก่น ครั้งที่ 1 สลากอ...
50
กรมบัญชีกลางสรุปการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ 14.5 ล้านร...
52
ดวงกับดาวประจำวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2562...
149
แนวข้อสอบที่เคยออกสอบ ภาค ก ที่เคยออกสอบ 7 ชุด 82 ข้อ พร้อมเฉลย...
292
ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบธุรกรรมการให้บริการชั่วคราว 16 กุมภาพันธ์ นี...
65
ดูเพิ่มเติม

  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
สธ. ชวน วัยรุ่นยุคใหม่ รักให้เป็น รักให้ปลอดภัย ในวันวาเลนไทน์...
29
19 ก.พ. คืนมาฆบูชาชวนจับตา “ซูเปอร์ฟูลมูน” ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่ส...
45
เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562...
55
มหาดไทย ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ เน้นย้ำข้าราชการที่ดี ต้องรู้หน้าที่...
68
ผู้รับบำนาญสามารถพิมพ์หนังสือรัรบรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ท...
53
ออมสิน จัดโปรโมชั่นลุยงานใหญ่ Money Expo 2019 ขอนแก่น ครั้งที่ 1 สลากอ...
50
กรมบัญชีกลางสรุปการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ 14.5 ล้านร...
52
ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบธุรกรรมการให้บริการชั่วคราว 16 กุมภาพันธ์ นี...
65
ออมสิน เพิ่มช่องทางฝากเงินพร้อมกันทั่วประเทศ 211,000 จุด เปิดโครงการ “...
63
พม. แถลงกิจกรรมวันแห่งความรัก ปี 62 รณรงค์ลดความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ...
49
กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่า...
133
ไฟฟ้า ประปา จับมือร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน เชิญชวน โหลดแ...
49

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติง...
106


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา