รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 11/2561

5 ธ.ค. 2561 เวลา 15:00 | อ่าน 204
Advertisement

 
รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุม คตน. เร่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ แก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมผลักดัน จ.สมุทรสาครสู่การเป็น Hub of Seafood ยุค 4.0

นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 11/2561 โดยมีคณะกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ประชุมรับทราบมาตรการการดำเนินการ 5 มิติ โดย

1) ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย

2) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ

3) ลดภาระหนี้นอกระบบโดยไกล่เกลี่ยประนอมหนี้

4) เพิ่มศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ

และ 5) สนับสนุนอื่น ๆ เช่น พัฒนาฐานข้อมูล ส่งเสริมให้องค์กรการเงินชุมชนร่วมแก้หนี้นอกระบบ เป็นต้น รวมทั้งรับทราบการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมรับดำเนินการ

2. การส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษากลับมาพัฒนาบ้านเกิด เพื่อคัดเลือก คนดี คนเก่ง เข้ามาในวิชาชีพครู และศึกษาในสถาบันฝ่ายผลิตครูที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาบรรจุตรงกับภูมิลำเนา เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นลดปัญหาการโยกย้ายแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่เป็นการยกระดับการศึกษาในระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีเครือข่ายระหว่างสถาบันฝ่ายผลิตครูและโรงเรียน สถานศึกษา ผ่านครูบรรจุใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการ โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 รุ่น รวม 48,374 คน เริ่มบรรจุตั้งแต่ปี 2559-2568 ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาให้สถาบันผลิตครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลิตครูคุณภาพสูงตรงตามความต้องการให้กับท้องถิ่น

3. การขับเคลื่อนสมุทรสาครสู่การเป็น Hub of Seafood ยุค 4.0 ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเชื่อมโยงกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกับโครงการ Seafood Big Brother โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลอีก 4 แห่ง ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ Seafood Big Brother ซึ่งให้ความช่วยเหลือยกระดับมาตรฐานการผลิต เครื่องจักรการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ความช่วยเหลือให้ความรู้การทำธุรกิจ ความเป็นผู้ประกอบการ ให้ความช่วยเหลือด้านระบบมาตรฐาน และพร้อมให้ความรู้การผลิตระบบมาตรฐานการผลิต นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจกับ Seafood Big Brother ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 42 กิจการ เป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในวิสาหกิจ 69 คน

4. แนวทางการดูแลความปลอดภัยจราจรรองรับเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ระหว่างวันที่ (27 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562) โดยกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง อาทิ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับบรรทุก ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยห้ามออกเดินรถอย่างเด็ดขาด และห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ รถไฟ เรือ บนทางและในสถานีขนส่งผู้โดยสาร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถโดยสารทุกคัน พร้อมมีมาตรการด้านประชาสัมพันธ์ รถยนต์รณรงค์ในหัวข้อ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” รถจักรยานยนต์รณรงค์ในหัวข้อ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค”

5. มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2561 – 2562 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องมาตรการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยว 4 มาตรการ ดังนี้ 1. โครงการ Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privileges” ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 15 มกราคม 2562 รวมทั้ง การเปิดให้บริการพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมแก่นักท่องเที่ยวในการคืนภาษี (VAT Refund) ในพื้นที่ย่านแหล่งท่องเที่ยว หรือห้างสรรพสินค้า 2. การเพิ่มความถี่ของการเดินทางสำหรับหนังสือเดินทางที่ขอรับการตรวจลงตราแบบสามารถเดินทางได้ครั้งเดียว (Single Entry Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย 3. การให้อนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) แบบอนุญาตครั้งเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี วีซ่าอยู่แล้ว (ทั้งแบบ TR และ VoA) และ 4. แก้ไขหลักการกฎกระทรวงมหาดไทยในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 30 วัน


.....................................................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
Advertisement


204

Advertisement
 
  10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,149,888 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
932,724 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
756,769 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
651,646 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
559,960 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
501,416 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
488,156 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
472,567 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
414,571 25 พ.ค. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
413,641 26 พ.ค. 2560
ดูเพิ่มเติม
  10 ลำดับมาใหม่
เปิดแอร์พร้อมพัดลม ประหยัดไฟกว่า จริงหรือไม่?...
20 พ.ค. 2562 54
สธ.พบผู้ป่วยไข้เลือดออกกว่าร้อยละ 50 เป็นเด็กนักเรียน แนะร่วมมือกำจัดแ...
20 พ.ค. 2562 27
กบข. ออมเพิ่มดีอย่างไร และออมเพิ่มต้องทำอย่างไร...
20 พ.ค. 2562 38
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 6...
19 พ.ค. 2562 40
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 5...
19 พ.ค. 2562 40
5 ปี เด็กไทยตายบนถนนเกือบ 20,000 คน ช่วงปิดเทอมยอดตายพุ่ง...
19 พ.ค. 2562 37
ดวงกับดาวประจำวันที่ 20-26 พฤษภาคม2562...
19 พ.ค. 2562 75
คำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ในรัชกาล...
18 พ.ค. 2562 56
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 4...
18 พ.ค. 2562 69
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 3...
18 พ.ค. 2562 76
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความที่คล้ายกัน
5 ปี เด็กไทยตายบนถนนเกือบ 20,000 คน ช่วงปิดเทอมยอดตายพุ่ง...
37
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ๓ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ส...
530
ก.อุตฯ ชู 2 มาตรการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์ม พร้อมหนุนรถรถยนต์ใช้น้ำมัน B2...
61
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2562...
136
ครม. เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่ง...
123
นายกฯ เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ รับ 10 ข้อเรียกร้องยืนยันรัฐบาลดูแลสิทธ...
92
มติคณะรัฐมตรี มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562...
151
กรมธนารักษ์ขยายเวลาการรับจองเหรียญพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถึง 10 พฤษภาคม...
206
กรมบัญชีกลางขยายการสมัครร้านค้าที่ใช้แอพฯ “ถุงเงินประชารัฐ” ตั้งเป้า 1...
117
สดร. เผย พายุสุริยะ ไม่ใช่สาเหตุโลกร้อน วอนคนไทยอย่าตระหนก...
106
เหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
260
เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2562 ชาวกรุงเทพเตรียมไร้เงา 27 เมษายน นี้...
168

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติง...
205


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา