พม. แถลงกิจกรรมวันแห่งความรัก ปี 62 รณรงค์ลดความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น เนื่องในวันปกรณ์ ปี 62

7 ก.พ. 2562 เวลา 21:32
Advertisement

 
พม. แถลงกิจกรรมวันแห่งความรัก ปี 62 รณรงค์ลดความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น เนื่องในวันปกรณ์ ปี 62

รณรงค์ลดความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น เนื่องในวันปกรณ์ ปี 62

วันนี้ (7 ก.พ. 62) เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. ดังนี้ 1) พิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เนื่องในวันปกรณ์ ประจำปี 2562 โดย นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2) การรายงานความคืบหน้าของโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดย นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 3) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงสิทธิทางการเมืองอย่างเท่าเทียม โดย นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ 4) พม. จัดกิจกรรม เนื่องในวันวาเลนไทน์ 2562 ประกอบด้วย 1. การแสดงความรักต่อผู้สูงอายุ เพื่อลดความรุนแรง โดย นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 2. พม. สื่อรัก Infinity of Love รักยาวไกล ไร้ความรุนแรง โดย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ 3. กิจกรรมรณรงค์รักอย่างสร้างสรรค์ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนื่องในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) โดย นางนันทา ไวคกุล ผู้อำนวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ


นางนภา กล่าวว่า พิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันปกรณ์ ประจำปี 2562 กำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จัดงานดังกล่าวตั้งแต่ ปี 2523 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีและเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ประกาศเกียรติคุณให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ โดยในปีนี้มีนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นได้รับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ อาทิ นางบุษบา ศักรางกูร เป็นผู้จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ลดการประทับตราและลดการตำหนิตนเอง เป็นต้น 2) ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ อาทิ นายสุนทรา ชูสุวรรณ์ เป็นผู้ประเมินความพร้อมของผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ก่อนส่งคืนสู่ครอบครัว และแสวงหาพื้นที่งานที่ยอมรับ เป็นต้น 3) ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร อาทิ นางนภัสกร ธูปแก้ว เป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดชัยนาท ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น

นางไพรวรรณ กล่าวว่า ความคืบหน้าของโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ด้วยการสงเสริมการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกมิติ โดยปี 2561 มีผลการดำเนินงาน สำคัญ ได้แก่ 1. การจัดตั้ง ศพอส. 399 แห่ง ใน อปท. 397 แห่ง ใน กทม. 2 แห่ง 2. การจัดตั้ง ศพอส. 122 แห่ง 3. การส่งเสริมให้ ศพอส. เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ 152 แห่ง 4. การสำรวจผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุใน ศพอส. มี 418 ผลิตภัณฑ์ เพื่อคัดเลือกสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน 5. การประเมินมาตรฐาน ศพอส. 878 แห่ง และ 6. จำนวนผู้สูงอายุที่ใช้บริการ ศพอส. มีจำนวน 180,675 คน เป็นต้น

นางสาววิจิตา กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมีการส่งเสริมการออกเสียงเลือกตั้งของคนพิการและผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 มาตรา 92 ซึ่งมีคนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,834,808 คน ที่อยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติการออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ (ข้อมูลคนพิการที่ขึ้นทะเบียนเพื่อออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562) และสามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 2 ลักษณะ คือ 1. การเลือกตั้งล่วงหน้าในหน่วยเลือกตั้งพิเศษล่วงหน้า โดยลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ สถานที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 9 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สงขลา เชียงใหม่ นครพนม และชลบุรี นอกจากนี้ กระทรวง พม. โดย พก. ได้มีการจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษ เพิ่มเติมในหน่วยงานสังกัด พก. 5 แห่ง ได้แก่ 1) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี 3) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี 4) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล จังหวัดลพบุรี และ 5) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ หน่วยเลือกตั้งพิเศษดังกล่าวมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ได้แก่ ที่นั่งรอสำหรับคนพิการ ช่องทางพิเศษจุดจอดรถคนพิการ ผู้สูงอายุ ห้องน้ำและราวจับ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกรณีที่ผู้มีสิทธิไม่สามารถทำเครื่องหมายหรือลงคะแนนเสียงได้ด้วยตัวเอง อีกทั้ง ยังมีเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น 1) บัตรเลือกตั้ง มีการจัดทำอักษรเบลล์อธิบายรายละเอียดชื่อพรรคการเมืองแยกจากบัตรเลือกตั้ง 2) บัตรทาบบัตรเลือกตั้งสำหรับคนพิการทางการเห็น 3) แอปพลิเคชัน ฉลาดเลือก (SMART VOTE) และ 4) รถเข็น โคมไฟ แว่นขยาย หรืออื่นๆ ตามความจำเป็น และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ และ 2. การเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งปกติในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งทุกหน่วยเลือกตั้งมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

นางไพรวรรณ กล่าวว่า เนื่องในวันแห่งความรัก หรือ วันวาเลนไทน์ ที่กำลังใกล้มาถึง ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม “การแสดงความรักต่อผู้สูงอายุ เพื่อลดความรุนแรง” เพื่อให้คนทุกวัยในสังคมลดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุและคนในครอบครัว ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต อีกทั้งเป็นการเพื่อลดปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและถูกทารุณกรรมในทุกมิติ ด้วยการให้ความสำคัญและความเคารพผู้สูงอายุภายใต้ Concept 3 ก “ก้ม กราบ กอด” คือ 1. ก้ม : การแสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 2. กราบ : การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ ผู้ที่มีอาวุโส หรือผู้ที่เราให้ความเคารพนับถืออย่างสูง และ 3. กอด : การแสดงความรัก ความอบอุ่น ทั้งนี้ มีการดำเนินการในทุกศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทุกแห่ง และดำเนินการขยายผลในโรงเรียนผู้สูงอายุ และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า สำหรับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม “พม. สื่อรัก Infinity of Love รักยาวไกล ไร้ความรุนแรง” ณ สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว โดยเฉพาะคู่รักที่กำลังจะเริ่มต้นสร้างครอบครัว ได้ตระหนักถึงความรักของสมาชิกในครอบครัว โดยเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ทั้งนี้ สค. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ณ สำนักงานเขตบางซื่อ ประกอบด้วย กิจกรรม “รักกันก็ต้องบอก และแสดงออกด้วยท่าทาง กายใจไม่เหินห่าง ร่วมกันสร้างครอบครัวอบอุ่น ไร้รุนแรง" โดยการเขียนความรู้สึกลงบนกระดาษรูปหัวใจและมอบให้แก่กัน เป็นสัญญาใจกันว่าจะเป็นครอบครัวที่ไม่ใช้ความรุนแรง การมอบคู่มือ/ชุดความรู้สำหรับครอบครัว การมอบของรางวัลให้แก่คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส คู่มือ/ชุดความรู้ การมอบสติ๊กเกอร์ท่าทางและคำพูดที่สร้างสรรค์ที่ควรใช้ในครอบครัว กิจกรรมถ่ายภาพคู่รัก Infinity of love มุมถ่ายภาพสำหรับคู่รักเพื่อเป็นที่ระลึก การสแกน QR Cord เพื่อร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการไม่ใช้ความรุนแรงฯ และการมอบของรางวัลและของที่ระลึกสำหรับคู่รัก

นางนันทา กล่าวว่า ในส่วนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม “การรณรงค์รักอย่างสร้างสรรค์ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนื่องในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์)” โดยเครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ Teen ทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุนของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 8,780 แห่งทั่วประเทศ ที่มีคณะบริหารสภาฯ ไม่น้อยกว่า 180,000 คน ผ่านการสื่อสารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน 3 รูปแบบ ได้แก่ สื่อกระจายเสียง สื่อพื้นบ้าน และสื่อออนไลน์ และกิจกรรมรณรงค์ “ถนนเด็กเดิน เพลินเพลิดวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “รักได้ต้องปลอดภัย” โดยมุ่งเน้นให้ผู้ชายไทยมีความเป็นลูกผู้ชายมีความรับผิดชอบต่อเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเสมอภาคหญิงชาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการสร้างวัคซีนชีวิต มีทักษะในการดูแลตนเอง อย่างปลอดภัย เป็นการลดอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในระยะยาวAdvertisement


48

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,136,361
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
925,223
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
739,073
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
597,088
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
544,121
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
489,169
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
466,995
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
462,892
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
411,137
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
341,699
ดูเพิ่มเติม
 10 ลำดับมาใหม่
สธ. ชวน วัยรุ่นยุคใหม่ รักให้เป็น รักให้ปลอดภัย ในวันวาเลนไทน์...
29
19 ก.พ. คืนมาฆบูชาชวนจับตา “ซูเปอร์ฟูลมูน” ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่ส...
45
เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562...
55
มหาดไทย ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ เน้นย้ำข้าราชการที่ดี ต้องรู้หน้าที่...
68
ผู้รับบำนาญสามารถพิมพ์หนังสือรัรบรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ท...
53
ออมสิน จัดโปรโมชั่นลุยงานใหญ่ Money Expo 2019 ขอนแก่น ครั้งที่ 1 สลากอ...
50
กรมบัญชีกลางสรุปการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ 14.5 ล้านร...
52
ดวงกับดาวประจำวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2562...
149
แนวข้อสอบที่เคยออกสอบ ภาค ก ที่เคยออกสอบ 7 ชุด 82 ข้อ พร้อมเฉลย...
292
ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบธุรกรรมการให้บริการชั่วคราว 16 กุมภาพันธ์ นี...
65
ดูเพิ่มเติม

  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
สธ. ชวน วัยรุ่นยุคใหม่ รักให้เป็น รักให้ปลอดภัย ในวันวาเลนไทน์...
29
19 ก.พ. คืนมาฆบูชาชวนจับตา “ซูเปอร์ฟูลมูน” ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่ส...
45
เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562...
55
มหาดไทย ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ เน้นย้ำข้าราชการที่ดี ต้องรู้หน้าที่...
68
ผู้รับบำนาญสามารถพิมพ์หนังสือรัรบรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ท...
53
ออมสิน จัดโปรโมชั่นลุยงานใหญ่ Money Expo 2019 ขอนแก่น ครั้งที่ 1 สลากอ...
50
กรมบัญชีกลางสรุปการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ 14.5 ล้านร...
52
ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบธุรกรรมการให้บริการชั่วคราว 16 กุมภาพันธ์ นี...
65
ออมสิน เพิ่มช่องทางฝากเงินพร้อมกันทั่วประเทศ 211,000 จุด เปิดโครงการ “...
63
พม. แถลงกิจกรรมวันแห่งความรัก ปี 62 รณรงค์ลดความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ...
49
กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่า...
133
ไฟฟ้า ประปา จับมือร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน เชิญชวน โหลดแ...
49

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
พม. แถลงกิจกรรมวันแห่งความรัก ปี 62 รณรงค์ลดความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ...
49


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา