มหาดไทยจับมือพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายประกันรายได้เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล

30 ก.ย. 2562 เวลา 19:56 | อ่าน 107
Advertisement
 
นโยบายประกันรายได้เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (30 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ทั่วประเทศ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษารัฐมนรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานการประชุม กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด และคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด รวมถึงคณะกรรมการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเข้าใจในนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน

Advertisement

มีประสิทธิภาพและเกิดความเรียบร้อย ซึ่งนโยบายประกันรายได้ฯ เป็นนโยบายเร่งด่วน และเป็น 1 ใน 12 นโยบายที่รัฐบาลได้ชี้แจงต่อรัฐสภา

โดยรัฐบาลจะประกันรายได้ผลิตผลเกษตร 5 ชนิดได้แก่ ปาล์ม ข้าว ยาง ข้าวโพด และมันสำประหลัง และนอกเหนือจากพืช 5 ชนิดนี้ รัฐก็จะดูแลด้วยเช่นกัน โดยจะดูแลในวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมทุกผลผลิต สำหรับการประกันรายได้ข้าวและปาล์ม ตามมติครม.27 ส.ค. 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติ จึงต้องสร้างความเข้าใจ โดยหลักการประกันรายได้ เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาให้เกษตรกรไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และทำให้กลไกตลาดทำงานได้ปกติ ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันทางการค้าได้ ทำให้เกษตรกรจะมีรายได้ทั้งจากราคาพืชผลที่ขายได้จริง บวกกับ รายได้ส่วนต่างที่รัฐจ่ายชดเชยให้ ซึ่งการประกันรายได้ปาล์มจะเริ่มชดเชยงวดแรกในวันที่ 1 ต.ค. 2562 นี้ โดย ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยตรง สำหรับการประกันรายได้ข้าวเปลือก กำหนดไว้ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเจ้า ข้าวหอมปทุมธานี1 และข้าวเหนียว โดยกำหนดราคาประกัน และปริมาณที่แตกต่างกัน และข้าวจะเริ่มจ่ายชดเชยงวดแรกในวันที่ 15 ต.ค. 2562 นี้ โดย ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยตรง ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร หรือ สายด่วน 1569ท้ายนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
อย่างจริงจัง พร้อมทั้งขอให้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบให้เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลสัมฤทธิ์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรม และทั่วถึงกัน

Advertisement

30 ก.ย. 2562 เวลา 19:56 | อ่าน 107

tags : รัฐบาล
  เรื่องเกี่ยวข้อง
ข่าวดีบัณฑิตใหม่ โครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อลดหรือชะลออัตราการว่างงานข...
25 19 พ.ย. 2562
รัฐบาลเดินหน้านโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า ลดภาระค่าครองชีพประชาชน...
26 19 พ.ย. 2562
ข่าวดีสำหรับ ส.ว.ทั้งหลาย ที่อยากลงทะเบียนรับสิทธิ์ ชิม ช้อปใช้ เฟส 3 ...
117 16 พ.ย. 2562
ไทยติดอันดับ 6 ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลก...
88 15 พ.ย. 2562
กรุงไทยขานรับชิมช้อปใช้เฟส 3 เตรียมพร้อมจัดชิงโชคทุก1 พันบาทรับ 1 สิทธ...
137 13 พ.ย. 2562
มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3”...
90 13 พ.ย. 2562

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
ข่าวดีบัณฑิตใหม่ โครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อลดหรือชะลออัตราการว่างงานข...
25 19 พ.ย. 2562
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเ...
8 19 พ.ย. 2562
รัฐบาลเดินหน้านโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า ลดภาระค่าครองชีพประชาชน...
26 19 พ.ย. 2562
ดวงกับดาวประจำวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2562...
153 16 พ.ย. 2562
ข่าวดีสำหรับ ส.ว.ทั้งหลาย ที่อยากลงทะเบียนรับสิทธิ์ ชิม ช้อปใช้ เฟส 3 ...
117 16 พ.ย. 2562
10 อันดับ เลขเด็ด ขายดี งวด 16 พฤศจิกายน 2562...
198 15 พ.ย. 2562
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2563...
1,589 15 พ.ย. 2562
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ 2563...
2,011 15 พ.ย. 2562
ไทยติดอันดับ 6 ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลก...
88 15 พ.ย. 2562
เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 พฤศจิกายน 2562...
325 15 พ.ย. 2562
ดูเพิ่มเติม
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,174,759 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
952,382 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
835,279 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
767,317 6 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
574,366 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
544,180 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
531,096 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
518,271 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
492,703 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
421,300 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
ข่าวดีบัณฑิตใหม่ โครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อลดหรือชะลออัตราการว่างงานข...
25 19 พ.ย. 2562
รัฐบาลเดินหน้านโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า ลดภาระค่าครองชีพประชาชน...
26 19 พ.ย. 2562
ข่าวดีสำหรับ ส.ว.ทั้งหลาย ที่อยากลงทะเบียนรับสิทธิ์ ชิม ช้อปใช้ เฟส 3 ...
117 16 พ.ย. 2562
10 อันดับ เลขเด็ด ขายดี งวด 16 พฤศจิกายน 2562...
193 15 พ.ย. 2562
ไทยติดอันดับ 6 ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลก...
88 15 พ.ย. 2562
เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 พฤศจิกายน 2562...
325 15 พ.ย. 2562
การวางแผนภาษี
64 14 พ.ย. 2562
กรุงไทยขานรับชิมช้อปใช้เฟส 3 เตรียมพร้อมจัดชิงโชคทุก1 พันบาทรับ 1 สิทธ...
137 13 พ.ย. 2562
มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3”...
90 13 พ.ย. 2562
ชิมช้อปใช้เฟส 3 ปลดล็อกใช้ได้ทุกจังหวัด...
271 12 พ.ย. 2562
นายกรัฐมนตรีย้ำปลูก “ไม้มีค่า” เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน ในโอกาสเ...
108 11 พ.ย. 2562
ลงทะเบียน ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย รัฐบาลเชิญชวนประชาชน ท่องเที่ยวปลายปี...
164 11 พ.ย. 2562

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
มหาดไทยจับมือพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายประกันรายได้เกษตรกรตามนโย...
108 30 ก.ย. 2562