มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์

30 ต.ค. 2562 เวลา 21:33 | อ่าน 227
Advertisement
 
มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์

กำหนดระยะเวลายื่นกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2563

(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว กำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์


หมายเหตุ นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต


วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน
• วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3 ล้านบาท
• ราคาซื้อขายสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท และต้องตรงกับราคาที่ระบุในหนังสือสัญญาซื้อที่ดิน (ท.ด.13)/หนังสือสัญญาซื้อขายห้องชุด (อ.ช. 23)

ระยะเวลาการกู้
• ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี


อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปีที่ 1 - ปีที่ 3 คงที่ = 2.50% ต่อปี

ปีที่ 4 - ปีที่ 5 คงที่ = 4.625% ต่อปี

ปีที่ 6 จนตลอดอายุสัญญากู้

- กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี

- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี

หมายเหตุ : ปัจจุบัน MRR = 6.625% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562

• ค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
Advertisement

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ
• ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อหน่วย
• ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

เอกสาร
เอกสารส่วนบุคคล
• บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
• ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
• สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
• อื่น ๆ (ถ้ามี)


เอกสารทางการเงิน
พนักงานประจำ
• ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
• สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
• สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
• สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
• สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนบริษัท ห้างหุนส่วน
• หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
• รูปถ่ายกิจการ

เอกสารหลักประกัน
• สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
• สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
• อื่น ๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **
Advertisement

30 ต.ค. 2562 เวลา 21:33 | อ่าน 227

tags : ธอส. รัฐบาล
  เรื่องเกี่ยวข้อง
ข่าวดีบัณฑิตใหม่ โครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อลดหรือชะลออัตราการว่างงานข...
25 19 พ.ย. 2562
รัฐบาลเดินหน้านโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า ลดภาระค่าครองชีพประชาชน...
26 19 พ.ย. 2562
ข่าวดีสำหรับ ส.ว.ทั้งหลาย ที่อยากลงทะเบียนรับสิทธิ์ ชิม ช้อปใช้ เฟส 3 ...
117 16 พ.ย. 2562
ไทยติดอันดับ 6 ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลก...
88 15 พ.ย. 2562
กรุงไทยขานรับชิมช้อปใช้เฟส 3 เตรียมพร้อมจัดชิงโชคทุก1 พันบาทรับ 1 สิทธ...
137 13 พ.ย. 2562
มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3”...
90 13 พ.ย. 2562

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
ข่าวดีบัณฑิตใหม่ โครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อลดหรือชะลออัตราการว่างงานข...
23 19 พ.ย. 2562
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเ...
8 19 พ.ย. 2562
รัฐบาลเดินหน้านโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า ลดภาระค่าครองชีพประชาชน...
26 19 พ.ย. 2562
ดวงกับดาวประจำวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2562...
153 16 พ.ย. 2562
ข่าวดีสำหรับ ส.ว.ทั้งหลาย ที่อยากลงทะเบียนรับสิทธิ์ ชิม ช้อปใช้ เฟส 3 ...
112 16 พ.ย. 2562
10 อันดับ เลขเด็ด ขายดี งวด 16 พฤศจิกายน 2562...
193 15 พ.ย. 2562
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2563...
1,571 15 พ.ย. 2562
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ 2563...
1,942 15 พ.ย. 2562
ไทยติดอันดับ 6 ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลก...
88 15 พ.ย. 2562
เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 พฤศจิกายน 2562...
320 15 พ.ย. 2562
ดูเพิ่มเติม
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,174,759 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
952,382 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
835,279 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
767,317 6 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
574,366 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
544,180 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
531,096 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
518,271 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
492,703 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
421,300 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
ข่าวดีบัณฑิตใหม่ โครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อลดหรือชะลออัตราการว่างงานข...
25 19 พ.ย. 2562
รัฐบาลเดินหน้านโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า ลดภาระค่าครองชีพประชาชน...
26 19 พ.ย. 2562
ข่าวดีสำหรับ ส.ว.ทั้งหลาย ที่อยากลงทะเบียนรับสิทธิ์ ชิม ช้อปใช้ เฟส 3 ...
117 16 พ.ย. 2562
10 อันดับ เลขเด็ด ขายดี งวด 16 พฤศจิกายน 2562...
193 15 พ.ย. 2562
ไทยติดอันดับ 6 ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลก...
88 15 พ.ย. 2562
เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 พฤศจิกายน 2562...
325 15 พ.ย. 2562
การวางแผนภาษี
64 14 พ.ย. 2562
กรุงไทยขานรับชิมช้อปใช้เฟส 3 เตรียมพร้อมจัดชิงโชคทุก1 พันบาทรับ 1 สิทธ...
137 13 พ.ย. 2562
มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3”...
90 13 พ.ย. 2562
ชิมช้อปใช้เฟส 3 ปลดล็อกใช้ได้ทุกจังหวัด...
271 12 พ.ย. 2562
นายกรัฐมนตรีย้ำปลูก “ไม้มีค่า” เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน ในโอกาสเ...
108 11 พ.ย. 2562
ลงทะเบียน ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย รัฐบาลเชิญชวนประชาชน ท่องเที่ยวปลายปี...
164 11 พ.ย. 2562

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์...
228 30 ต.ค. 2562