ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบในหลักการ กรอบแนวทางการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร รวม 7 ด้าน 13 มาตรการ สนับสนุน SME รายย่อย และแก้ปัญหาสำคัญของ SME

1 พ.ย. 2562 เวลา 22:05 | อ่าน 124
Advertisement
 
ลักการกรอบแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร 7 ด้าน 13 มาตรการ

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร 7 ด้าน 13 มาตรการ เพื่อสนับสนุน SME รายย่อย และแก้ปัญหาสำคัญของ SME


วันนี้ (1 พ.ย.62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ครั้งที่ 6/2562 ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังการประชุม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กรรมการและเลขานุการ ครม.เศรษฐกิจ ได้แถลงผลการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้


ครม.เศรษฐกิจมีมติเห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร รวม 7 ด้าน 13 มาตรการ หรือมาตรการ MSME 2020 ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอ เพื่อสนับสนุน SME รายย่อย และแก้ 5 ปัญหาสำคัญของ SME ทั้งปัญหาแหล่งเงินทุน ความรู้/ทักษะ/การบริหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และฟื้นฟูกิจการ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับกรอบแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจฯ ทั้ง 7 ด้าน รวม 13 มาตรการ มีดังนี้


ด้านการส่งเสริมเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประกอบด้วยมาตรการ 1. การปรับสถานะกองทุนภาครัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับ MSME ให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Revolving Fund) 2. การเพิ่มรูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SME (Direct Approach / Direct Guarantee) 3. สินเชื่อระยะสั้น – กลาง สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

ด้านการพัฒนาระบบการให้ความรู้ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ประกอบด้วยมาตรการ 4. พัฒนาระบบการให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365) 5. การส่งเสริมการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจรายย่อย 5.1) การสนับสนุนให้ MSME ใช้ซอฟต์แวร์/แอปพลิเคชันในการจัดทำบัญชี 5.2) การสร้างนักบัญชีชุมชนและการจัดทำมาตรฐานบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชน

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ ได้แก่ มาตรการ 6. Voucher การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน
Advertisement

ด้านการส่งเสริมด้านการตลาด ประกอบด้วยมาตรการ 7. พัฒนากลไกกลางในการพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ SME 8. มหกรรมการจำหน่ายสินค้า SME (SME FEST)

ด้านการฟื้นฟูธุรกิจผู้ประกอบการ MSME ประกอบด้วยมาตรการ 9. MSME ล้มแล้วลุก 10. การลดอุปสรรคในการฟื้นฟูธุรกิจ

ด้านการประเมินศักยภาพและฐานข้อมูล SME Big Data ได้แก่ 11. มาตรการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring) และฐานข้อมูล SME Big Data

ด้านการพัฒนาระบบการสนับสนุนส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 12. มาตรการการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานในการให้การส่งเสริม MSME (Business Development Service: BDS)

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่ 13. มาตรการต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

พร้อมกันนี้ ครม.เศรษฐกิจ มีมติรับทราบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด โดยปัญหาของรถไฟฟ้าสายสีเขียวคือมีการเดินรถหลายช่วง มีผู้ลงทุนหลายราย หากไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม จะทำให้ผู้ใช้บริการสายสีเขียวต้องขึ้นและลงตลอดสายรวม 3 ครั้ง จะทำให้มีค่าโดยสารรวมประมาณ 150 กว่าบาท โดยช่วงที่ผ่านมาได้มีคำสั่งตามมาตรา 44 ให้ไปดำเนินการประสานงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย และสร้างความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจวันนี้ กรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานผลการดำเนินการต่อ ครม.เศรษฐกิจ โดยครม.เศรษฐกิจ มีมติรับทราบผลการดำเนินการและอุปสรรค เช่น เรื่องขั้นตอนการทำ EIA ในช่วงสะพานตากสิน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป


นอกจากนี้ ครม.เศรษฐกิจมีมติรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุด ในไตรมาสที่ 3 ของปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2562 โดยเมื่อดูตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ จะเห็นว่าการบริโภคภาคเอกชนแผ่วลงเล็กน้อย เนื่องจากการซื้อสินค้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์ ชะลอตัวลงจากการที่ผู้บริโภครอรถรุ่นใหม่ ทำให้ยอดขายรถยนต์ในเดือนกันยายนลดลง ส่งผลกระทบทำให้ดัชนีการบริโภคสินค้าคงทนลดลงไปพอสมควร แต่ถือเป็นข้อดีคือเมื่อรถรุ่นใหม่ออกมาในไตรมาสที่ 4 จะทำให้ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบกับดัชนีผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงในเดือนกันยายนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องรอการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จากนั้น ครม.เศรษฐกิจจะประชุมประมาณวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจตลอดปี 2562 และปี 2563 หากตัวเลขไม่เป็นไปตามกรอบคือ 2.7 – 3.2 ก็จะได้มีการหารือถึงมาตรการเศรษฐกิจที่จะดำเนินการในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2562 ต่อไป

Advertisement

1 พ.ย. 2562 เวลา 22:05 | อ่าน 124

tags : รัฐบาล
  เรื่องเกี่ยวข้อง
ข่าวดีบัณฑิตใหม่ โครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อลดหรือชะลออัตราการว่างงานข...
25 19 พ.ย. 2562
รัฐบาลเดินหน้านโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า ลดภาระค่าครองชีพประชาชน...
26 19 พ.ย. 2562
ข่าวดีสำหรับ ส.ว.ทั้งหลาย ที่อยากลงทะเบียนรับสิทธิ์ ชิม ช้อปใช้ เฟส 3 ...
117 16 พ.ย. 2562
ไทยติดอันดับ 6 ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลก...
88 15 พ.ย. 2562
กรุงไทยขานรับชิมช้อปใช้เฟส 3 เตรียมพร้อมจัดชิงโชคทุก1 พันบาทรับ 1 สิทธ...
137 13 พ.ย. 2562
มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3”...
90 13 พ.ย. 2562

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
ข่าวดีบัณฑิตใหม่ โครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อลดหรือชะลออัตราการว่างงานข...
23 19 พ.ย. 2562
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเ...
8 19 พ.ย. 2562
รัฐบาลเดินหน้านโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า ลดภาระค่าครองชีพประชาชน...
26 19 พ.ย. 2562
ดวงกับดาวประจำวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2562...
153 16 พ.ย. 2562
ข่าวดีสำหรับ ส.ว.ทั้งหลาย ที่อยากลงทะเบียนรับสิทธิ์ ชิม ช้อปใช้ เฟส 3 ...
112 16 พ.ย. 2562
10 อันดับ เลขเด็ด ขายดี งวด 16 พฤศจิกายน 2562...
193 15 พ.ย. 2562
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2563...
1,571 15 พ.ย. 2562
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ 2563...
1,942 15 พ.ย. 2562
ไทยติดอันดับ 6 ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลก...
88 15 พ.ย. 2562
เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 พฤศจิกายน 2562...
320 15 พ.ย. 2562
ดูเพิ่มเติม
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,174,759 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
952,382 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
835,279 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
767,317 6 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
574,366 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
544,180 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
531,096 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
518,271 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
492,703 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
421,300 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
ข่าวดีบัณฑิตใหม่ โครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อลดหรือชะลออัตราการว่างงานข...
25 19 พ.ย. 2562
รัฐบาลเดินหน้านโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า ลดภาระค่าครองชีพประชาชน...
26 19 พ.ย. 2562
ข่าวดีสำหรับ ส.ว.ทั้งหลาย ที่อยากลงทะเบียนรับสิทธิ์ ชิม ช้อปใช้ เฟส 3 ...
117 16 พ.ย. 2562
10 อันดับ เลขเด็ด ขายดี งวด 16 พฤศจิกายน 2562...
193 15 พ.ย. 2562
ไทยติดอันดับ 6 ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลก...
88 15 พ.ย. 2562
เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 พฤศจิกายน 2562...
325 15 พ.ย. 2562
การวางแผนภาษี
64 14 พ.ย. 2562
กรุงไทยขานรับชิมช้อปใช้เฟส 3 เตรียมพร้อมจัดชิงโชคทุก1 พันบาทรับ 1 สิทธ...
137 13 พ.ย. 2562
มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3”...
90 13 พ.ย. 2562
ชิมช้อปใช้เฟส 3 ปลดล็อกใช้ได้ทุกจังหวัด...
271 12 พ.ย. 2562
นายกรัฐมนตรีย้ำปลูก “ไม้มีค่า” เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน ในโอกาสเ...
108 11 พ.ย. 2562
ลงทะเบียน ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย รัฐบาลเชิญชวนประชาชน ท่องเที่ยวปลายปี...
164 11 พ.ย. 2562

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบในหลักการ กรอบแนวทางการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขน...
125 1 พ.ย. 2562