สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กับ คำถามที่ถามบ่อย

31 พ.ค. 2558 เวลา 09:57 | อ่าน 48,699
Advertisement
 
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ


คำถาม ? บุตรสาวอายุ 19 ปี ตั้งครรภ์ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมารดาเป็นข้าราชการ จะเบิกค่าคลอดบุตรของลูกสาวได้หรือไม่
คำตอบ ได้ เพราะบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ค่าคลอดบุตรสามารถนำมาเบิกได้


คำถาม ? ใบเสร็จรับเงินของรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ระบุชื่อโรค "วางแผนครอบครัว"แต่เป็นค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ อยากเรียนถามว่า " การวางแผนครอบครัว"จะสามารถเบิกได้หรือไม่
คำตอบ การวางแผนครอบครัวไม่สามารถเบิกได้


คำถาม ? บรรจุรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 ธค 54 ต่อมาได้โอนไปรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาซึ่งหน่วยงานไม่ได้จัดที่พักให้ สามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ เนื่องจากได้เช่าซื้อบ้านที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาไว้ก่อนที่จะโอนไปรับราชการในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งระยะทางจากที่ทำงานถึงบ้านพักมีระยะถึงกันประมาณ 30 กิโลเมตร จึงไม่สามารถเดินทางไป - กลับได้
คำตอบ มีสิทธิเบิกเฉพาะบ้านที่อยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จะนำค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่อยู่ในต่างอำเภอมาเบิกไม่ได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน


คำถาม ? ข้าราชการขอเบิกค่าผ่อนชำระค่าบ้านซึ่งผ่อนชำระกับธนาคาร โยได้ใช้ใบเสร็รับเงิน ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือนสิงหาคม 2556 แล้วต่อมาใช้ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ขอเบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือนกันยายน 2556 อีกจะได้หรือไม่
คำตอบ ให้พิจารณาว่าใบเสร็จรับค่าเช่าบ้านสำหรับเดือนใดเบิกสำหรับเดือนนั้นโดยใบเสร็จสำหรับเดือนที่จะนำมายื่นขอเบิกได้จะต้องได้เข้าอยู่อาศัยจริงสำหรับเดือนนั้นมาแล้ว ทั้งนี้ตามมาตรา 14 ประกอบมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน


คำถาม ? ดิฉันได้คลอดบุตรที่ รพ. ซึ่งได้ทำการจ่ายตรงเรียบร้อยแล้ว แต่บุตรที่พึ่งคลอดมีอาการตัวเหลืองจำเป็นต้องอยู่ตู้อบ และ อยู่ในความดูแลของแพทย์บุตรนอน รพ. 7 วันพร้อมกันดิฉัน บุตรของดิฉันไม่ได้ทำการจ่ายตรงที่ และไม่ได้ทำหนังสือส่งตัวบุตรเข้ารับการรักษาพยาบาล ดิฉันได้ทำการจ่ายเงินสดไปก่อนที่รพ.นั้น และได้ทำหนังสือส่งตัวบุตรเข้ารับการรักษาพยาบาล เพื่อขอเงินจำนวนดังกล่าวคืน แต่จนท.การเงินของโรงพยาบาลบอกว่าขอเงินจำนวนดังกล่าวคืนไม่ได้ (1วันหลังจากออกจาก รพ ดิฉันได้หำหนังสือส่งตัวบุตรนอน รพ) ขอถามว่า ดิฉํนจะนำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของบุตร ซึ่งเป็นผู้ป่วยใน มีค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา อุปกรณ์การรักษา มาเบิกกับทางราชการได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะต้องดำเนินการอย่างไร ช่วยแนะนำที

คำตอบ กรณีใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของเด็กแรกคลอด ให้ถือปฎิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 327 ลว 13 กย 56


คำถาม ? โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี คุณหมอได้ออกใบสั่งยาให้กับข้าราชการในสังกัดของข้าพเจ้า และออกหนังสือรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล โดยไม่ได้บอกว่าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งขาติหรือไม่ และไม่ได้ให้เหตุผลในการใช้ยา แต่บอกว่ายาไม่มีจำหน่ายที่โรงพยาบาล ให้ไปซื้อยาจากร้านขายยาและบอกว่าให้มาเบิกค่ายาได้ที่ต้นสังกัด ชื่อยา พรีมาริน 0.624 mg จำนวน 180 เม็ด เป็นเงิน 1,800 บาท โดยมีใบเสร็จรับเงินจากร้านขายยา จึงขอเรียนถามว่าสามารถเบิกเงินจากต้นสังกัดได้หรือไม่
คำตอบ หนังสือรับรองแพทย์จะต้องระบุว่ายาที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาลนั้นเป็นยาในหรือยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ กรณีเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติต้องมีรับรองการระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายด้วย


คำถาม ? กรณีที่ปฎิบัติงานอยู่ในเขต กทม.และปัจจุบันใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยบ้านที่เช่าอยู่ในท้องที่ จ. นนทบุรี ถ้าหากจะซื้อบ้านในท้องที่ จ.สมุทรปราการ (ยังไม่เคยเบิกเช่าซื้อมาก่อน)จะสามารถเปลี่ยนเป็นเบิกเช่าซื้อได้หรือไม่เพราะถามการเงินจังหวัดแล้วบอกว่าเบิกเช่าซื้อไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในเขต กทม.
คำตอบ ไม่มีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ที่ซืท้อบ้านนอกท้องที่ที่รับราชการประจำมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ ตามมาตรา 17 แห่ง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


คำถาม ? ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นข้าราชการสังกัด กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ปัจจุบันประจำอยู่ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 ได้ยื่นคำร้องขอย้ายไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดนธานี และได้ย้ายตามความประสงค์ ยังไม่ได้เดินทางไปรายงานตัวแต่อย่างใด ต่อมากรมสรรพามีคำสั่งให้ช่วยราชการต่อที่เดิม คือที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 เดิมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านด้วย คำสั่งให้ช่วยราชการต่อที่เดิมดังกล่าวอยากทราบว่ายังมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่หรือไม่ เพราะไม่มีบ้านเป็นของตนเอง และส่วนราชการที่ให้ช่วยราชการก็ม่มีบ้านพักสวัสดิการให้อยู่ หรือไม่
คำตอบ หากในท้องที่เดิมที่รับราชการอยู่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม


คำถาม ? ใบเร็จเบิกค่ารถนั่งคนพิการ 6,000 บาทมีใบรับรองยาและอวัยวะเทียมไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาลมีลายมือเขียนระบุคนพิการรหัส 8901 แต่ไม่มีใบรับรองแพทย์ใบเสร็จนี้เบิกได้6,000 บาทหรือไม่ เพราะตาม ว 77 มีข้อบ่งชี้ว่าให้ระบุคคลพิการที่จำเป็นต้องนั่งรถโดยมีใบรับรองแพทย์
คำตอบ การเบิกรถนั่งคนพิการต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุความพิการที่จำเป็นต้องนั่งรถเพื่อประกอบการเบิกจ่าย ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 77 ลว 15 กพ 56


คำถาม ? ข้าราชการนำใบเสร็จรับเงินที่ระบุโรคในใบเสร็จว่าโรคซึมเศร้า สามารถเบิกค่ารักษาได้หรือไม่อย่างไร และใบเสร็จของข้าราชการอีกท่าน ก็ระบุโรคว่า โรค อ่อนเพลีย สามารถเบิกค่ารักษาได้หรือไม่อย่างไร
คำตอบ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยทางจิต มีเงื่อนไขว่าแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยมีหนังสือรับรองว่า "ในระดับต้องบำบัดรักษาพยาบาล" และหากว่ามีขั้นตอนการตรวจใดๆ ที่อาจไม่อยู่ในข่ายการรักษาพยาบาลในกรณีการรักษาทั่วไป เช่น การทดสอบเชาว์ปัญญาผู้ป่วยทางจิตเวชก็สามารถนำมาเบิกได้ โดยแพทย์ผู้รักษารับรองว่าขั้นตอนการตรวจดังกล่าวเป็น "ขั้นตอนของการรักษาพยาบาล"ผู้ป่วยกรณีของโรคอ่อนเพลียสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้


คำถาม ? เป็นข้าราชการพลเรือน สามีเป็นชาวอเมริกัน จดทะเบียนสมรถในประทศไทย สามีอาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของดิฉันได้หรือไม่
คำตอบ ข้าราชการสมรสกับชาวต่างชาติและจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ข้าราชการสามารถนำค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสชาวต่างชาติมาเบิกจากทางราชการได้


คำถาม ? เคยงดเบิกค่าเช่าบ้านเนื่องจากย้ายไปอยู่บ้านญาติซึ่งไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านเป็ยเวลาปีกว่า ต่อมาญาติมีความจำเป็นแจ้งให้ย้ายออก จึงไปเช่าบ้าน จะสามารถขอเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ สิทธจะหมดไปหรือไม่
คำตอบ หากเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็สามารถใช้สิทธิได้และกรณีที่ไม่ได้ใช้สิทธิเบิก ก็ไม่ทำให้สิทธินั้นหมดไป


คำถาม ? กรณีเบิกค่าเช่าซื้อทุกเดือน เดือนละ 3,000 บาท (เดิม อยู่ระดับ ซี 7) ต่อมา มีการปรับเงินเดือนเป็นระบบแท่งอยากทราบว่าต้องดูจากอะไร (ระเบียบ หรือ หนังสือเวียน) จึงจะรู้ เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมา ถึงระดับที่จะปรับค่าเช่าบ้าน จาก 3,000 เป็น 3,500 ในการขอเบิกเพิ่ม
คำตอบ หากเป็นข้าราชการพลเรือน ดูบัญชีอัตรา ค่าเช่าบ้าน หมายเลข 7 ท้ายพระรราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552


คำถาม ? กรณีได้เลื่อนขั้นเงินเดือน เมย 55 โดยมีคำสั่งเมื่อวันที่ 1 สค 55 ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ เมย 55 ทำให้ได้รับค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้น ตาม พรฎ.ค่าเช่าบ้านฯ จึงได้สอบถามการเงินของหน่วยงานที่สังกัดเพื่อขอเบิกค่าเช่าบ้านย้อนหลังในส่วนที่มีสิทธิเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถเบิกย้อนหลังได้ตั้งแต่ ตค 55 ขอหารือว่าสามารถเบิกค่าเช่าบ้านส่วนที่มีสิทธิเพิ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไรและมีแนวปฎิบัติอ้างอิงหรือไม่
คำตอบ ค่าเช่าบ้านสามารถเบิกจ่ายย้อนหลังได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12 ดังนั้นกรณีที่หารือสามารถขอเบิกส่วนต่างที่ยังขาดอยู่ได้
Advertisement

คำถาม ? ตามระเบียบให้ใช้สิทธิเบิกเงินภายใน 1 ปี นับถัดจากวันที่ในใบเสร็จ ถ้าใบเสร็จลงวันที่ 4 ม.ค. 2555 สามารถเบิกได้จนถึงวันที่ 4 ม.ค .2556 เนื่องจากผู้เบิกเงินนำใบเสร็จรับเงินลงวันที่ 4 ม.ค .2555 มาเขียนใบเบิกเงินในวันที่ 4 ม.ค .2556

คำตอบ ใบเสร็จรับเงินลงวันที่ 4 มค 2555 นับอายุใบเสร็จครบ 1 ปี ถึงวันที่ 4 มค 56 โดยจะต้องยื่นเบิกภายในวันที่ดังกล่าว


คำถาม ? หนังสือรับรองยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติลงวันที่หลังจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินกับราชการได้ไหม 2 หนังสือรับรองยานอกระบุเหตุผลว่า "ใช้ยาในบัญชีแล้วคุมไว้ไม่ดีมีผลข้างเคียงจากยา"โดยไม่ได้ระบุอักษร A - Z แต่ดูเหมือนมีความหมายใกล้เคียงกับ A ใช้หนังสือรับรองฉบับนี้ประกอบการเบิกจ่ายเงินได้ไหม เนื่องจากรพ. อยู่ตรว.ผู้เบิกไม่สะดวกไปให้รพ.แก้ไข
คำตอบ หนังสือรับรองยานอกฯลงวันที่หลังจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินใช้ประกอบการเบิกจ่ายกับราชการได้ค่ะ 2. หนังสือรับรองยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่แพทย์ระบุว่าใช้ยาในบัญชีแล้วคุมไว้ไม่ดี มีผลข้างเคียงจากยา คือ A จึงสามารถนำมาประกอบการเบิกเงินจากทางราชการได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 111 ลว 24 กย 55 ค่ะ


คำถาม ? กรณีลูกจ้างชั่วคราวประสบอุบัติเหตุในระหว่างปฎิบัติหน้าที่ราชการ ประกันสังคมแจ้งว่าไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพย่าบาลจากประกันสังคมได้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะปฎิบัติงาน แต่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลซึ่งได้จ่ายไปแล้ว ขอสอบถามว่า กรณีค่ารักษาพยาบาลที่ลูกจ้างชั่วคราวจ่ายไปนั้น สามารถนำมาเบิกกับส่วนราชการได้หรือไม่ หากเบิกได้จะต้องดำเนินการอย่างไร และใครเป็นผู้อนุมัติให้เบิก
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราวของทางราชการที่ประสบอันตรายเนื่องจากการปฎิบัติงานให้แก่ทางราชการ มติ ครม. กำหนดให้เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฎิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกปะทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่โดยอนุโลม ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0403/ว 128 ลว 30 พย 2510 ซึ่งปัจจุบันใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฎิบัติราชการ พ.ศ.2547


คำถาม ? ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีมีบ้านเป็นของตนเองโดยมีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินแต่เอกสารที่นำมาประกอบการเบิกเป็นสัญญาการต่อเติมบ้านไม่ใช่สัญญาซื้อขายหรือสร้างบ้าน จะสามารถใช้สิทธิในการขอเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่
คำตอบ ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจาก สัญญากู้เพื่อต่อเติมบ้าน ไม่ใช่สัญญาที่ก่อให้เกิดวงเงินกู้เพื่อจ่ายเป็นราคาการซื้อขายเพื่อให้ได้มาซึ่งเคหสถานของตนะเอง แต่สัญญากู้เพื่อต่อเติมเป็นสัญญาทำขึ้นภายหลังจากมีเคหสถานตามสัญญาแรกอยู่ก่อนแล้ว


คำถาม ? ปัจจุบันย้ายมารับราชการที่ จ. นครนายก ต่อมาย้ายกลับไปรับราชการที่ จ นครราชสีมา จะเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ (ซื้อบ้านที่โคราชในขณะที่รับราชการอยู่ จ นครนายก) (บรรจุครั้งแรกที่ จ. สงขลา) แต่ว่าจะซื้อบ้านที่ จ.นครราชสีมาจะเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ (ซื้อบ้านที่โคราชในขณะที่รับราชการอยู่ จ.นครนายก)
คำตอบ ถ้าไม่ใช่กรณีเป็นการย้ายตามคำร้องขอของตนเองและไม่ถูกจัดเข้าบ้านพักของราชการย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน


คำถาม ? กรณีที่ขณะนี้ใช้สิทธิเช่าชื้อบ้านอยู่ต่อมาหน่วนงานที่ได้มีการสร้างบ้านพักของทางราชการและจัดให้เข้าพักในบ้านพักของราชการสิทธิการเช่าซื้อจะหมดไปหรือไม่
คำตอบ หากเป็ยข้าราชการระดับชำนาญการลงมาส่วนราชการไม่ต้องจัดบ้านพักให้ถ้าจัดก็ถือว่าจัดไม่ถูกต้อง สามารถเบิกค่าเช่าซื้อต่อได้แต่ถ้าดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษขึ้นไปย่อมถูกจัดเข้าบ้านพักได้ และไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ


คำถาม ? ขอเรียนสอบถามครับ ภรรยาผมมีประกันสังคมแต่ผมเป็นข้าราชการ ไปฝากครรภ์ที่ รพ. พระมงกุฎ ทางเจ้าหน้าที่การเงินของ รพ.ไม่ยอมเซ็นรับรองในใบเสร็จรับเงินว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝากครรภ์ในช่วง7 เดือนก่อนคลอดให้ ตามหนังสือเวียน ที่ กค 0417/ว402 ลว 19 พย 50 โดยแจ้งกับทางผมว่าไม่มีระเบียบและอำนาจในการเซ็นรับรอง ซึ่งภรรยาผมจะทำการผ่าคลอด เฉพาะค่าผ่าคลอดก็เกิน 13,000 อยู่แล้ว ผมจะควรทำอย่างไร จึงจะสามารถนำใบเสร็จค่าฝากครรภ์ในช่วง 7 เดือนก่อนการคลอดมาเบิกกับทางต้นสังกัดผมได้ใบเสร็จค่าฝากครรภ์ที่จะนำมาเบิกได้นั้นต้องเป็นใบเสร็จของโรงพยาบาลของทางราชการเท่านั้น และใบเสร็จดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝากครรภ์
คำตอบ กรณีที่ยังไม่คลอดบุตรและยังไม่ได้รับเงินทดแทนค่าคลอดบุตรจากสำนักงานประกันสังคมให้เก็บใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลของทางราชการในช่วง 7 เดือนไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับเงินทดแทนค่าคลอดบุตรจากสำนักงานประกันสังคมแล้วจึงจะนำใบเสร็จดังกล่าวแนบพร้อมเอกสารที่แสดงว่าได้รับเงินจากสำนักงานประกันสังคมให้การเงินสถานพยาบาลเซ็นรับรองใบเสร็จ กรณ๊เจ้าหน้าที่การเงินไม่เซ็นให้ ขอให้ติดต่อ กรมบัญชีกลางที่ 02 127 7000 ต่อ 4441 ในขณะนั้นเพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบและถือปฎิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว402 ลว 19 พย 50


คำถาม ? สามีเป็นข้าราชการอยู่กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม ภรรยาเป็นข้าราชการท้องถิ่น(อบต.) อยุ่กระทรวงมหาดไทย อยากทราบว่าใครมีสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลบุตร และมีหลักเกณฑ์หรือกฎหมาย ข้อใดมาเป็นหลักฐานในการยืนยัน ให่หน่วยงานทั้งสองฝ่ายรับทราบและถือปฎิบัติ เพราะขนาดนี้ยังตกลงไม่ได้ว่าในหน่วยงานใดสามารถเบิกค่ารักษาบุตรได้กันแน่ ตอนนี้หน่วยงานทั้งสองหน่วยยังไม่ยอมเบิกค่ารักษาพยาบาลให้
คำตอบ การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อื่นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวจากหน่วยงานอื่นในขณะเดียวกันผู้มีสิทธิตาม พรฎ เงินสวัสดิการฯ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ ดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตาม พรฎ มาตรา 10 วรรค 3 และหลักเกณฑ์ ข้อ 7 วรรคาอง รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/379 ลว 30 กย 53


คำถาม ? ได้เข้ารับการรักษาเป็นคนไข้นอกที่ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก ม. มหิดล แพทย์มีความเห็นว่าต้องรักษาด้วยการฝั่งเข็ม และนวดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน มีรายการเบิกไม่ได้และเบิกได้ รายการที่เบิกได้คือค่าบริการฝังเข็ม รหัส 5800 เมื่อนำมาเบิกจากทางต้นสังกัด แจ้งว่าเบิกไม่ได้เนื่องจากในใบเสร็จมีการประทับว่า "แพทย์จีน" จึงใคร่ขอทราบว่าใบเสร็จดังกล่าวสามารถเบิกจากทางราชการได้หรือไม่ เพราะอะไร
คำตอบ ค่าบริการฝังเข็มให้เบิกได้เฉพาะกรณีการฝั่งเข็มเพื่อการรักษาผู้ป่วย โดยแพทย์แผนปัจจุบันที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้รับการอบรมด้านฝั่งเข็มเพิ่มเติม และการเบิกนั้นต้องมีใบรับรองซึ่งออกโดยแพทย์ข้างต้นว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องฝั่งเข็มเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว 33 ลว 11 เม.ย 54 หมวด 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริหการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น


คำถาม ? กรณีข้าราชการรับราชการประจำในประเทศได้ส่งบุตรไปศึกษาระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาในต่างประเทศข้าราชการรายนี้จะสามารถนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของสถานศึกษาในต่างประเทศมายื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้หรือไม่
คำตอบ กรณีข้าราชการรับราชการประจำในประเทศ ได้ส่งบุตรไปศึกษาในสถานศึกษาในต่างประเทศ ไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาดังกล่าวมายื่นขอเบิกเงินสวัสดิการจากทางราชการได้ หากกรณีเป็นข้าราชการมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.2535


คำถาม ? กรณีเช่าซื้อบ้าน มีผู้กู้ร่วม 3 คน (พ่อ ข้าราชการและ น้องชาย)จากสภาบันการเงินแห่งหนึ่งโดยข้าราชการมีทธิเบิกค่าเช่าซื้อตามกฎหมายได้เพียงคนเดียวและเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในที่ดินและบ้านที่เช่าซื้อเพียงคนเดียว หากข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ 3,000บาท/เดือน จะเบิกได้เต็มตามจำนวนหรือไม่อย่างไร
คำตอบ กรณีบ้านหลังดังกล่าวข้าราชการมีกรรมสิทธิ์เพียงคนเดียว จึงเบิกได้เต็มสัดส่วนของกรรมสิทธิ์อย่างไรก็ตาม ควรหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า พ่อกับน้องไม่ต้องการกรรมสิทธิ์บ้านหลังดังกล่าวจริงใช่หรือไม่หากใช่ข้าราชการก็จะเบิกได้เต็มวงเงินของสัญญาซื้อขาย หรือสัญญากู้เงินอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตำกว่าเพราะพ่อกับน้องเป็นเพียงลูกหนี้ที่อาจถูกบังคับชำระหนึ้ร่วมได้เท่านั้น ไม่มีกรรมสิทธิ์


คำถาม ? ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐแล้วนำใบเสร็จมาเบิกได้ไห

คำตอบ ไม่สามารถนำใบเสร็จไปเบิกกับต้นสังกัดได้ ต้องทำหนังสือขอตกลงกับกรมบัญชีกลางโดยผ่ายส่วนราชการในระดับกรมหรือเทียบเท่า เพื่ออนุมัติให้นำใบเสร็จรับเงิน ณ ส่วนราชการต้นสังกัดได้


คำถาม ? บุตรภายใน 3 ลำดับเสียชีวิต สามารถเลื่อนบุตรลำดับต่อไปขึ้นมาแทนได้ไหม
คำตอบ ในเรื่องการแทนที่จำนวนบุตร กำหนดไว้ในมาตรา 6 -7 แห่งพระราชกฤฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ซึ่งกรณ๊บุตรภายใน 3 ลำดับ ณ วันที่เสียชีวิตบรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่สามารถเลื่อนบุตรลำดับถัดไปมาแทนที่ได้ เว้นแต่วันที่เสียชีวิตยังไม่บรรลุนิติภาวะ จึงจะสามารถเลื่อนบุตรลำดับถัดไปมาแทนที่ได้


คำถาม ? บุตรอายุ 17 ตั้งครรภ์โดยไม่จดทะเบียนสมรส ค่าตรวจและค่าคลอดบุตรสามารถอาศัยสิทธิเบิกได้หรือไม่
คำตอบ ตามกฎหมายถือเป็นบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ค่าตรวจและค่าคลอดบุตรสามารถเบิกได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


คำถาม ? ส่วนเกินสิทธิประกันสังคมสามารถนำมาเบิกสิทธิข้าราชการได้ไหม
คำตอบ
1.ตามมาตรา 10 วรรคะสอง แห่งพราะราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ตสมหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 402 ลว 19 พย 50 และ ที่ กค 0422.2/ว 277 ลง 14 สิงหาคม 2552

2.มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมกำหนดชัดเจนว่าไม่จ่าย เช่น ค่าคลอดบุตร คนที่ 3 หรือกรณีที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดอัตราเบิกจ่ายไว้ชัดเจน เช่น ค่าคลอดบุตร ค่าทำฟัน ค่าฟอกไต ทั้งนี้ ต้องเป็นใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลของทางราชการ สำหรับกรณีผู้ปนะกันตนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกันตนจ่ายเพิ่มมาเบิกจากทางราชการได้ เนื่องจากผู้ป่วยในเป็นการให้สิทธิประโยชน์แบบเหมาจ่าย


ตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง http://welcgd.cgd.go.th/wel/login.jsp
Advertisement

31 พ.ค. 2558 เวลา 09:57 | อ่าน 48,699

tags :
  เรื่องเกี่ยวข้อง
คปภ. รายงานภาพรวมความคืบหน้าการจ่ายสินไหมประกันภัยกว่า 50 ล้านบาท ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ กรณีกราดยิงใจกลางเมืองโคราช
29 27 ก.พ. 2563
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 นี้ ที่จังหวัดลพบุรี
32 27 ก.พ. 2563
ก.แรงงาน ชี้แจง มีมาตรการรองรับการเลิกจ้าง กรณีโรงงานปิดกิจการ
46 26 ก.พ. 2563
นายกรัฐมนตรี แจงการว่างงานปี 63 ยังไม่น่ากังวล ยืนยันความต้องการแรงงานในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
59 25 ก.พ. 2563
พม. จัดงาน บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน ช่วยผู้มีรายได้น้อยด้วยบ้านเช่า บ้านถูกทั่วไทย จองสิทธิตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563
83 24 ก.พ. 2563
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนสมาชิกสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายการออมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ กว่า 75,000 หมู่บ้าน โดยเปิดรับสมัครหมู่บ้านละ 1 คน
73 24 ก.พ. 2563

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
คปภ. รายงานภาพรวมความคืบหน้าการจ่ายสินไหมประกันภัยกว่า 50 ล้านบาท ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ กรณีกราดยิงใจกลางเมืองโคราช
28 27 ก.พ. 2563
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 นี้ ที่จังหวัดลพบุรี
32 27 ก.พ. 2563
ก.แรงงาน ชี้แจง มีมาตรการรองรับการเลิกจ้าง กรณีโรงงานปิดกิจการ
46 26 ก.พ. 2563
นายกรัฐมนตรี แจงการว่างงานปี 63 ยังไม่น่ากังวล ยืนยันความต้องการแรงงานในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
59 25 ก.พ. 2563
พม. จัดงาน บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน ช่วยผู้มีรายได้น้อยด้วยบ้านเช่า บ้านถูกทั่วไทย จองสิทธิตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563
83 24 ก.พ. 2563
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนสมาชิกสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายการออมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ กว่า 75,000 หมู่บ้าน โดยเปิดรับสมัครหมู่บ้านละ 1 คน
73 24 ก.พ. 2563
ผู้มีสิทธิเฮลั่น กรมบัญชีกลางเตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่ายารักษาโรคไตเพิ่มสิทธิการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน คาดว่าเริ่มใช้ 1 มิ.ย. 63
78 24 ก.พ. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24 ก.พ.-1 มีนาคม 2563
137 22 ก.พ. 2563
กยศ. เร่งโค้งสุดท้าย ชำระหนี้ลดเบี้ยปรับ 75-80% หรือพักชำระหนี้ 1 ปี ยื่นรับสิทธิภายใน 29 ก.พ. 63 นี้เท่านั้น
419 20 ก.พ. 2563
หม่อมเต่า ห่วงลูกจ้างจีเอ็ม เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 15,000 อัตรา ช่วยคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
111 18 ก.พ. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,182,431 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
960,776 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
923,335 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
771,589 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
593,504 26 พ.ค. 2560
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
577,883 27 ก.ค. 2557
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
549,033 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
524,790 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
503,619 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
424,368 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2,716 28 ธ.ค. 2561
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
2,442 28 ธ.ค. 2561
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ 2561 – ปัจจุบัน
4,358 28 ธ.ค. 2561
บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 2561 ถึง ปัจจุบัน
5,037 28 ธ.ค. 2561
วิธีการเข้าสู่อาชีพราชการพลเรือน ก.พ. ต้องทำอย่างไรบ้าง?
4,571 26 ก.ย. 2561
ข้าราชการเกษียณแล้ว ได้เงินหรือสิทธิอะไรบ้าง?
8,132 25 มิ.ย. 2561
เครื่องแบบข้าราชการปกติขาว เต็มยศ ครึ่งยศ ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ
49,038 21 ต.ค. 2560
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
7,593 8 ม.ค. 2560
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ และของข้าราชการพลเรือนสามัญในพระองค์
26,556 29 พ.ย. 2559
เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี) พร้อมคำอธิบาย
106,571 24 พ.ย. 2559
เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี) พร้อมคำอธิบาย
27,842 24 พ.ย. 2559
แนวข้อสอบ E-learning ก.พ.
216,264 22 พ.ย. 2558

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กับ คำถามที่ถามบ่อย
48,700 31 พ.ค. 2558