Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
กระทรวงการคลัง  
กระทรวงการคลัง (อังกฤษ: Ministry of Finance) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน การภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่เพียงผู้ เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือสัตยาบัน รวมทั้งการค้ำประกันหนี้ของส่วนราชการและองค์การรัฐ สถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจ

เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th/
 
หน่วยงานในสังกัด 
  ส่วนราชการ
  * สำนักงานรัฐมนตรี
* สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* กรมธนารักษ์
* กรมบัญชีกลาง
* กรมศุลกากร
* กรมสรรพสามิต
* กรมสรรพากร
* สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
* สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
* สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  รัฐวิสาหกิจ
  * ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
* ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
* ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
* ธนาคารออมสิน
* ธนาคารกรุงไทย
* ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไท
* ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
* สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
* โรงงานยาสูบ (รยส.)
* โรงงานไพ่
* องค์การสุรา
* บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด
* บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (สังกัดกรมธนาร
* บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
* บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
* บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
* บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  หน่วยงานภายใน อื่นๆ
  * สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้า
* กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
* กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
* โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่
* บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
* บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
* บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
 
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา