Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย (อังกฤษ: Ministry of Tourism and Sports of Thailand) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประวัติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ในการปฏิรูประบบราชการ สมัยรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร โดยรับโอนภารกิจด้านการกีฬา และการท่องเที่ยวจากกระทรวงต่างๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนแรก คือ นายสนธยา คุณปลื้ม

วิสัยทัศน์

ป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้สามารถกระจายรายได้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยเน้นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และพัฒนาการกีฬาให้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำการกีฬาแห่งเอเชีย เป็นศูนย์กลางการกีฬาที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างความเป็นเลิศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
2. บูรณาการ และประสานการดำเนินภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
3. เสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับโลก

เว็บกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา http://www.mots.go.th/main.php?filename=index
 
หน่วยงานในสังกัด 
  ส่วนราชการ
  * สำนักงานรัฐมนตรี
* สร้างหน้า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
* กรมพลศึกษา
* กรมการท่องเที่ยว
* สถาบันการพลศึกษา
  รัฐวิสาหกิจ
 
  หน่วยงานภายใน อื่นๆ
 
 
 
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา