แสดงผลตามการเลือกของผู้ใช้งาน : แสดงข่าวทั้งหมดตามกลุ่มข่าวที่เลือก
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญแ...

1,063
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรม...

876
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ 2561 – ปัจจุบัน...

1,781
บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 2561 ...

1,151
วิธีการเข้าสู่อาชีพราชการพลเรือน ก.พ. ต้องทำอย่างไรบ้าง?...

2,870
ข้าราชการเกษียณแล้ว ได้เงินหรือสิทธิอะไรบ้าง?...

6,046
เครื่องแบบข้าราชการปกติขาว เต็มยศ ครึ่งยศ ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ...

38,174
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ...

5,480
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ และของ...

18,230
เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี) พร้อมคำอธิบาย...

68,856
เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี) พร้อมคำอธิบาย...

18,203
แนวข้อสอบ E-learning ก.พ.

155,336
หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแห...

7,058
พนักงานราชการ คือ ?

17,509
การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ 2526...

13,378
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กับ คำถามที่ถามบ่อย...

43,039
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...

414,572
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน...

13,825
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...

1,149,898
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ...

86,101
ระบบพนักงานราชการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ...

298,006
สวัสดิการข้าราชการและประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการ...

210,782
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...

559,964
ความหมายของคำว่า ข้าราชการ และข้าราชการในประเทศไทย...

27,786
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ...

11,168
การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วิชาความรู้ความสามารถฯ...

4,717
ทดสอบความรู้ทั่วไป ออนไลน์ ตัวอย่างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภ...

5,606
ว20/2555 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สำหรับปี 5...

7,040
ขั้นตอนการพิมพ์รายงานแบบทดสอบการทำข้อสอบออนไลน์ ก.พ....

3,539
วิธีกำหนดขนาด ครุฑ ในหนังสือราชการ...

17,216
รายละเอียดหนังสือภายใน และการกำหนดค่ากระดาษในการเขียนหนังสือราชการ...

3,098
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการเรียน E-Learning ก.พ. สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่...

15,169
ชั้นความเร็วและชั้นความลับในหนังสือราชการ...

89,434
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน E-Learning ก.พ. สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่...

3,842
คุณธรรมจริยธรรม

3,021
ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน...

6,937
การเก็บรักษา และทำลายหนังสือราชการ...

48,105

หน้า 1


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา