แสดงผลตามการเลือกของผู้ใช้งาน : แสดงข่าวทั้งหมดตามกลุ่มข่าวที่เลือก
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญแ...

226
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรม...

161
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ 2561 – ปัจจุบัน...

225
บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 2561 ...

192
วิธีการเข้าสู่อาชีพราชการพลเรือน ก.พ. ต้องทำอย่างไรบ้าง?...

2,075
ข้าราชการเกษียณแล้ว ได้เงินหรือสิทธิอะไรบ้าง?...

5,051
เครื่องแบบข้าราชการปกติขาว เต็มยศ ครึ่งยศ ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ...

20,731
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ...

4,527
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ และของ...

14,288
เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี) พร้อมคำอธิบาย...

51,185
เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี) พร้อมคำอธิบาย...

14,167
แนวข้อสอบ E-learning ก.พ.

133,516
หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแห...

6,328
พนักงานราชการ คือ ?

16,770
การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ 2526...

11,989
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กับ คำถามที่ถามบ่อย...

40,257
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...

410,115
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน...

12,840
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...

1,132,786
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ...

79,532
ระบบพนักงานราชการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ...

283,089
สวัสดิการข้าราชการและประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการ...

199,941
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...

542,310
ความหมายของคำว่า ข้าราชการ และข้าราชการในประเทศไทย...

25,280
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ...

10,116
การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วิชาความรู้ความสามารถฯ...

4,322
ทดสอบความรู้ทั่วไป ออนไลน์ ตัวอย่างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภ...

4,705
ว20/2555 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สำหรับปี 5...

6,310
ขั้นตอนการพิมพ์รายงานแบบทดสอบการทำข้อสอบออนไลน์ ก.พ....

3,159
วิธีกำหนดขนาด ครุฑ ในหนังสือราชการ...

12,848
รายละเอียดหนังสือภายใน และการกำหนดค่ากระดาษในการเขียนหนังสือราชการ...

2,580
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการเรียน E-Learning ก.พ. สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่...

14,156
ชั้นความเร็วและชั้นความลับในหนังสือราชการ...

79,250
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน E-Learning ก.พ. สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่...

3,268
คุณธรรมจริยธรรม

2,574
ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน...

5,297
การเก็บรักษา และทำลายหนังสือราชการ...

43,797

หน้า 1

สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา