แสดงผลตามการเลือกของผู้ใช้งาน : แสดงข่าวทั้งหมดตามกลุ่มข่าวที่เลือก
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญแ...

715
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรม...

550
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ 2561 – ปัจจุบัน...

1,072
บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 2561 ...

664
วิธีการเข้าสู่อาชีพราชการพลเรือน ก.พ. ต้องทำอย่างไรบ้าง?...

2,541
ข้าราชการเกษียณแล้ว ได้เงินหรือสิทธิอะไรบ้าง?...

5,642
เครื่องแบบข้าราชการปกติขาว เต็มยศ ครึ่งยศ ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ...

22,656
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ...

5,024
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ และของ...

16,398
เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี) พร้อมคำอธิบาย...

61,220
เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี) พร้อมคำอธิบาย...

16,372
แนวข้อสอบ E-learning ก.พ.

146,988
หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแห...

6,708
พนักงานราชการ คือ ?

17,155
การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ 2526...

12,766
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กับ คำถามที่ถามบ่อย...

41,832
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...

412,505
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน...

13,307
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...

1,141,485
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ...

82,875
ระบบพนักงานราชการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ...

290,871
สวัสดิการข้าราชการและประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการ...

206,635
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...

546,224
ความหมายของคำว่า ข้าราชการ และข้าราชการในประเทศไทย...

26,754
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ...

10,647
การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วิชาความรู้ความสามารถฯ...

4,523
ทดสอบความรู้ทั่วไป ออนไลน์ ตัวอย่างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภ...

5,200
ว20/2555 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สำหรับปี 5...

6,706
ขั้นตอนการพิมพ์รายงานแบบทดสอบการทำข้อสอบออนไลน์ ก.พ....

3,341
วิธีกำหนดขนาด ครุฑ ในหนังสือราชการ...

15,566
รายละเอียดหนังสือภายใน และการกำหนดค่ากระดาษในการเขียนหนังสือราชการ...

2,839
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการเรียน E-Learning ก.พ. สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่...

14,724
ชั้นความเร็วและชั้นความลับในหนังสือราชการ...

85,013
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน E-Learning ก.พ. สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่...

3,551
คุณธรรมจริยธรรม

2,787
ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน...

6,394
การเก็บรักษา และทำลายหนังสือราชการ...

46,527

หน้า 1


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา