แสดงผลตามการเลือกของผู้ใช้งาน : แสดงข่าวทั้งหมดตามกลุ่มข่าวที่เลือก
เสนอรัฐแจกเงินค่าครองชีพให้ข้าราชการชั้นผู้น้อย 1.5 หมื่นล้าน ใช้จ่ายว...

7,579
กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ปี 2559...

62,103
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช...

8,675
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอ...

5,146
การเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรในต่างประเทศ...

3,958
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ ลงวันที่ 29 ก.ค. 2558...

4,400
การนับวันเกษียณอายุราชการ...

13,673
ห้ามข้าราชการเล่นการพนัน ตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง พุทธศักราช 2478...

5,607
ข้าราชการปัจจุบันที่ใช้สิทธิ์ undo ที่ยังไม่ได้รับเงินฟังทางนี้...

4,722
ถามตอบเกี่ยวกับสอบภาค ก ก.พ.ภาคพิเศษ...

3,708
การจัดการเงินของกองทุนการออมแห่งชาติ 2558...

4,158
กำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณเงินบำนาญ และจำนวนเงินบำนาญขั้นต่ำ ปี 2558...

10,710
มติครม.ขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4% อาจารย์จี้เร่งเยียวยาข้าราชก...

7,096
บัญชีเงินเดือนแรกเข้าพนักงานราชการ วุฒิ ปวช ปวส ป.ตรี ป.โท 2558 - ปัจจ...

144,197
บัญชีเงินเดือนพนักงานราชการ 2558...

16,949
การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ...

4,558

4,213
ขอให้หน่วยงานแจ้งงบประมาณที่ใช้ในการปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าท...

5,064
ก.ค.ศ. จัดงบเงินทุนหมุนเวียน 260 ล้านบาท ให้ครูกู้ยืม...

5,210
อัตราเงินเดือนครูบรรจุใหม่ 2558 (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี)...

32,756
ขั้นต่ำขั้นสูงเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2558...

18,400
แนวทางการปรับเงินเดือนเข้าสู่อัตราในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ปรั...

17,187
บัญชีเงินเดือนลูกจ้างประจำ 2558 ถึง ปัจจุบัน...

154,833
การคำนวณเงินเดือน 4 %

37,021
ข้าราชการ 2 ล้านคน เฮ! คลังโอนเงินตกเบิก มิ.ย.นี้...

15,712
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...

524,794
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2558 ใหม่...

39,999
เงินเดือนข้าราชการ 2558 ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว...

27,136
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...

324,816
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...

549,043
กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อมจ่ายเงินเดือนใหม่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ 255...

27,618
การเทียบเท่าตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ กับข้าราชการทหาร ตำรวจ...

50,033
กรมบัญชีกลางจ่ายบำนาญเพิ่ม 4% รับเงิน 23 เม.ย.นี้ ระบุมีผู้รับเงินครั้...

6,243
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...

771,589
ข้อเท็จจริง 10 ปีระบบ ข้าราชการไทย...

3,933
เงินเพิ่มค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 2558...

8,242
เงินเดือนใหม่ข้าราชการพลเรือน ครู ทหาร ตำรวจ อนุมัติงบ 22,900 ล้าน ปรั...

38,753
เงินเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ 2558...

25,846
เฮดังๆ ทหาร-ตำรวจ-ครู-ข้าราชการสภา สนช. ฉลุย! ผ่านกฎหมาย ขึ้นเงินเดือน...

12,917
ขรก.เฮ สนช.เห็นชอบกม.ปรับเงินเดือน แต่ยังแขวนร่างกม.เงินเดือนทหาร-ตร....

7,401
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงิน...

5,740
กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ปี 2558...

143,265
Undo การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ. 2494...

9,940
ข้าราชการเฮ ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนข้าราชการ...

84,688
ครม.อนุมัติเฉลี่ยคนละ 4% ขึ้นเงินเดือนข้าราชการมีผล 1 เม.ย.2558...

13,313
คุรุสภาไฟเขียว"38"มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร"ป.บัณฑิต"...

4,623
คุณสมบัติสอบ ก.พ. ประจำปี 2557...

3,601
กรมบัญชีกลางแจกโบนัสข้าราชการ เพิ่มขวัญกำลังใจการทำงาน...

8,850
ตรวจสอบ... เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2556 และ ปี 2...

6,016
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบร...

3,196

หน้า 1 2 3 4 5 6