แต่งตั้งรัฐมนตรี
66
นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไทย
340
คำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ในรัชกาลที่ ๑๐
464
แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2562
350
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไทย และ สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ และเฉลิมพระนาม พระบรมวงศานุวงศ์
602
พระปฐมบรมราชโองการรัชกาลที่ 10
384
ดูเพิ่มเติม